Menu

Checklist Scheiden

checklist scheiding

checklist scheiding

Bij een scheiding komt veel kijken. Allerlei adviseurs en instanties vragen bepaalde gegevens. Maar ook voor jezelf is het belangrijk het proces goed te doorlopen en niets te vergeten. Om te checken of je niets vergeet helpt wellicht onderstaande Checklist Scheiden.

EMOTIONEEL SCHEIDINGSPROCES

O Herken signalen bij jezelf, in welke fase van het proces zit jij?

O Herken signalen bij je partner, in welke fase van het proces zit je partner?

O Bespreek met elkaar de signalen, is werken aan verbeteringen mogelijk?

O Waarschuw instanties en vertrouwelingen bij lichamelijk en psychisch geweld.

O Ga na of je een scheiding kunt voorkomen.

O Ga na of je wel echt wilt scheiden, schat de gevolgen voor jezelf in.

O Ga na of je je relatie kunt herstellen.

O Indien er geen andere oplossing is, uit dan je wens om te scheiden naar je partner

O Noteer samen de datum dat je feitelijk uit elkaar gaat.

O Informeer gezamenlijk jullie kinderen over jullie scheiding.

O Formuleer nieuwe levensdoelen voor jezelf.

O Zoek een manier waarop je eventueel liefdesverdriet of woede een plek geeft.

O Ga na hoe je met je ex-partner gedurende jouw leven 3.0 en jouw leven 4.0 om wilt gaan.

O Denk na over een nieuwe tijdelijke woonplaats voor jezelf.

O Denk na over een nieuwe definitieve woonplaats voor jezelf.

O Blijf baas over al je gedachten.

O Ga voor jezelf na welke contacten je wilt onderhouden en zo ja hoe:

O Leer zelf te doen.

Inventariseer voor jezelf wat je ex-partner allemaal deed, zoals

O Lampen vervangen

O Gas, water, licht

O Vuilnis

O Abonnementen, lidmaatschappen

O Belastingaangifte

O Financiële zaken

 

FEITELIJK SCHEIDINGSPROCES

O Verplaats je tandenborstel of matras naar een andere ruimte.

O Bepaal (bij voorkeur samen) doelen.

O Inventariseer welke onderwerpen moeten worden besproken.

O Prioriteer welke onderwerpen belangrijk zijn of eenvoudig zijn overeen te komen.

O Zorg voor geld op een bank- en spaarrekening waar alleen jij toegang toe hebt.

O Blokkeer partnercards van bijvoorbeeld creditcards en winkelpassen.

O Zorg voor een eigen postadres.

O Een nieuwe huisarts inschrijving: nodig of wenselijk?

O Een nieuwe tandarts inschrijving: nodig of wenselijk?

O Wijzig gebruikersnamen en passwords op allerlei websites en sociale media.

O Registreer zoveel mogelijk alle afspraken en laat die regelmatig vastleggen

O Kies bij voorkeur samen in een vroeg stadium professionele begeleiding

O De-escaleer, probeer emoties en woede niet te veel invloed te laten krijgen.

O Voorkom escalatie vanuit je omgeving.

O Verzamel gegevens:

Persoonsgegevens:

O Uittreksel persoonsregister van de twee personen die (willen gaan) scheiden (dient nationaliteit en datum van vesting in Nederland te omvatten en voor de meeste doelen maximaal drie maanden oud te zijn).

O Afschrift geboorteregister van minderjarige kinderen (ook uit eerdere relaties).

O Geldig rijbewijs of paspoort van alle personen.

Bij een huwelijk (of geregistreerd partnerschap):

O De datum van het huwelijk of registratie

O Gemeenschap van goederen? Zo niet, dan kopie akte huwelijkse voorwaarden

O Kopie uit het huwelijksregister (verkrijgbaar bij gemeente waar huwelijk of registratie plaatsvond)

Bij een samenlevingsvorm zonder huwelijk:

O de datum waarop de samenwoning begon

O indien van toepassing: een kopie van de (al dan niet notariële) samenlevingsvoorwaarden

Bij minderjarige, inwonende of studerende kinderen:

O Geboortedata kinderen en status (inwonend, studerend, inkomen)

O Afspraken al gemaakt over hoofdverblijf van en omgang met kinderen?

o Co-ouderschap (ieder 50% van de tijd, ongeacht het type dag)

o Iedere 14 dagen een weekend + 50% vakantietijd + 50% feestdagen

o Anders overeengekomen, namelijk… (kopie afspraken)

o Advies gewenst

O Afspraken gemaakt over kinderalimentatie?

o Ja,… euro

o Nee, minimale alimentatie gewenst

o Nee, advies gewenst

Inkomensgegevens:

O Netto maandinkomen ene partner (kopie loonstrook + jaaropgaven)

O Netto maandinkomen andere partner (kopie loonstrook + jaaropgaven)

O Arbeidsovereenkomst(en)

O Kindgebonden budget tijdens huwelijk

O Voor ondernemers: jaarstukken (bij voorkeur van de afgelopen drie jaar)

De gezamenlijke woning (koop- of huurwoning):

O De gezamenlijke woning betreft een koopwoning / een huurwoning

O Wie blijft voorlopig in de woning als hoofdverblijf wonen?

O Wie blijft in de woning als hoofdverblijf wonen na de juridische scheiding?

O Indien huurwoning:

o kopie huurcontract nodig (aanpassing vereist? verbeteringen aangebracht?)

o Verbeteringen aangebracht aan de woning? Bewijsstukken

De gezamenlijke woning betreft een koopwoning:

O Jaar van aankoop: ……….. (+ kopie eigendomsakte)

O WOZ-waarde: ……………. (+ kopie WOZ-verklaring)

O Hypotheekschuld: ……………..(+ kopie hypotheekakte)

O Verbouwingen: …………….. (+ bewijsstukken, overzichten)

O Verkoopwaarde

o …………. Euro op basis van een taxatierapport d.d.…(kopie taxatierapport)

o …………. Euro op basis van onze schatting

o Geen overeenstemming over, advies wenselijk

O Verdeling bezit eigen woning:

o 50%-50%

o Andere verdeling, namelijk ene partner …% en andere partner …%

O Doel met de woning is deze:

o te behouden en een volledig eigendom toe te kennen aan <naam>

o te behouden, maar nog niet besloten wie volledig eigendom krijgt

o te verkopen aan derden

o nog geen idee, advies nodig

Testamenten

Wat hebben jullie wel of niet vastgelegd of laten vastleggen? En zo ja, is het wenselijk dat genoemde zaken tijdens de scheiding wijzigen?

O Donorverklaring

O Codicil

O Zorgverklaring

O Scenarium

O Testimonium

O Levenstestament

O Overlijdenstestament

 

JURIDISCH SCHEIDINGSPROCES

O Kies voor begeleiding door een mediator, advocaat of notaris.

O Kies een kantoor of persoon op basis van kennis, ervaring, klik, prijs, doelen, doelgroep en vestigingsplaats.

O Formuleer een duidelijke opdracht voor het kantoor of persoon die jou of jullie begeleidt.

O Overweeg of beslaglegging noodzakelijk is als je ex-partner gezamenlijke bezittingen achterhoudt

O Overweeg opheffing van de gemeenschap van goederen als je ex-partner niet meewerkt

O Overweeg een kort geding of een voorlopige voorziening als iets met spoed moet gebeuren

O Stel een ouderschapsplan op als jullie minderjarige kinderen hebben

O Alimentatie overeenkomen voor ex-partner.

O Alimentatie overeenkomen voor de kinderen.

O Pensioen wel of niet verevenen?

O Pensioenconversie overwegen.

O vereiste processtukken.

O Weeg af of je alleen of gezamenlijk een verzoek bij de rechtbank indient.

O Dien alle benodigde stukken in bij de rechtbank via een advocaat.

O Ga na of een mondelinge behandeling van het verzoek tot scheiding nodig is.

O Wacht de beschikking van de rechter af, die je via je advocaat ontvangt.

O Overweeg binnen drie maanden hoger beroep als je het niet eens bent met de beschikking.

O Overweeg beroep in cassatie als je het niet eens bent met de uitspraak in hoger beroep.

O De beschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

O Kindverklaring, indien er kinderen ouder dan twaalf zijn en afspraken worden gemaakt over het gezag, de omgang of de alimentatie.

O Erkenning van kind uit ongehuwd samenwoningsverband? Overweeg het kind alsnog te erkennen of laat het kind erkennen door iemand anders als daarmee de belangen van het kind zijn gebaat.

O Ouderlijk gezag alsnog regelen of afspraken over maken.

 

FINANCIEEL SCHEIDINGSPROCES

Financiële zaken die moeten worden gescheiden of aangepast, kunnen betrekking hebben op spullen, rekeningen, schulden, verzekeringen en allerlei soorten overeenkomsten.

O Peildatum vaststellen

O Waarde bepalen van de gezamenlijke spullen en het verdelen van deze spullen:

O Privéeigendommen

Idem als gezamenlijk, maar let vooral op:

O verknochte goederen/schulden

O goederen die verkregen zijn via een uitsluitingsclausule

O erfrechtelijk vruchtgebruik

O pensioenaanspraken van een vorige ex-partner

O Let vooral op registergoederen (auto, boot, caravan, scooter en dergelijke): alles met een kenteken is op iemands naam gesteld en kan anders verdeeld worden.

O De huisdieren; wie verzorgt wanneer, waar en hoe de gezamenlijke huisdieren?

O Rekeningen en schulden voortzetten, aanpassen of opzeggen:

Ben jij of je partner mede-eigenaar of gemachtigde van rekeningen en schulden? Kijk dan goed na wat daarmee moet gebeuren en welke waarden deze wanneer vertegenwoordigen. Verzamel daarom kopieën van recente afschriften en eventueel achterliggende overeenkomsten of voorwaarden van onderstaande vormen van vooral rekeningen en schulden.

O Betaalrekening ………………

O Spaarrekening …………………

O Internetrekening ………………

O Paypal rekening ………………

O Kinderspaarrekening …………

O Spaarloonrekening ……………

O Vitaliteitsregeling ……………

O Lijfrente bancair ……………

O Depositorekening ……………

O (Bouw)depot …………………

O Beleggingsrekening …………

O Persoonlijk krediet …………

O Doorlopend krediet …………

O Schenking op papier …………

O Postorderbedrijf ……………

O Krediet/schuld via via ………

O Voorschot verleend aan ……

O Borg gesteld voor …………

O Verzekeringen voortzetten, aanpassen of opzeggen:

Jullie verzekeringen zijn vaak gericht op jullie samen. Ga na of dat direct moet worden aangepast aan jouw leven tijdens de scheiding of dat aanpassing kan wachten tot jouw leven na de scheiding.

O Uitvaartverzekering

O Overlijdens(risico)verzekering

O Arbeidsongeschiktheidsverzek.

O Pensioenverzekering

O Lijfrenteverzekering

O Koopsompolis

O Kapitaalverzekering

O Opstalverzekering

O Inboedelverzekering

O Aansprakelijkheidsverzekering

O Reisverzekering

O Ziektekostenverzekering

O Rechtsbijstandverzekering

O Ongevallenverzekering

O Annuleringsverzekering

O Autoverzekering

O Sieraden- of kunstverzekering

O Fietsverzekering

O Tuinverzekering

O Elektronicaverzekering

O Dierenverzekering

O …………

O Overeenkomsten voortzetten, aanpassen of opzeggen:

Het voortzetten, opzeggen, bij de juiste persoon bewaren of omzetten van:

O Leaseovereenkomst cv

O Onderhoudsovereenkomst cv

O Bruikleenovereenkomst

O Leningovereenkomst

O Glazenwasserovereenkomst

O Abonnement internet

O Abonnement tijdschrift, krant

O Abonnement schoorsteenvegen

O Lidmaatschap vereniging

O Lidmaatschap hobbyclub

O Loterij

O ………………….

O Maak een nieuw financieel plan voor jouw leven

 

FISCAAL SCHEIDINGSPROCES

O Keuze wel of geen fiscaal partnerschap.

O Afkoopsom alimentatie tijdens fiscaal partnerschap betaalbaar?

O Toeslagpartner of niet?

O Op welk adres(sen) kinderen inschrijven?

 

Overige informatie

O Wie heeft welke sleutels voor de scheiding, wie tijdens en na de scheiding?

O Wel of niet contact houden via LinkedIn, Twitter, google, Facebook?

Bron: Scheiden voor dummies van Erik Beckers

Vlog

Ieder jaar krijgen zeventigduizend kinderen in Nederland te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Van het aantal samenwonenden eindigt één op de twee relaties in een scheiding. Van alle huwelijken strandt één op de drie.

echtscheiding en kinderen

Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte!
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.