Menu

Alg. Vw.

ALGEMENE VOORWAARDEN NIEUWE STAP

artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, Plaatsingsbevestiging en andere overeenkomst tussen Nieuwe Stap en de Dienstverlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Dienstverlener wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Nieuwe Stap zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de plaatsing waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

artikel 3 Plaatsing

1. In de door de Dienstverlener voor akkoord te tekenen Plaatsingsbevestiging worden vastgelegd:

– de duur waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan;

– de plaatsen op de site waarop het beeldmateriaal zichtbaar wordt;

– de frequentie van de aan te leveren blogteksten;

– het submenu waarin de etalage van de dienstverlener wordt ingedeeld;

– de overeengekomen prijs, te vermeerderen met B.T.W..

2. Nieuwe Stap houdt zich het recht voor het door de Dienstverlener aangeleverde beeldmateriaal en teksten te redigeren, zodanig dat de inhoudelijke boodschap niet verandert en de uitstraling in lijn is met die van Nieuwe Stap. De Dienstverlener zal in kennis worden gesteld van de aanpassingen voordat e.e.a. online wordt geplaatst. Teksten die voor de blogs en de etalage worden aangeleverd dienen met name informatief van aard en voor de doelgroep relevant te zijn.

3. Bij onjuistheden in de plaatsing kan met Nieuwe Stap contact worden opgenomen, waarna de plaatsing zo spoedig mogelijk zal worden aangepast.

4. De Dienstverlener draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nieuwe Stap aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Dienstverlener redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nieuwe Stap worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nieuwe Stap zijn verstrekt, heeft Nieuwe Stap het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Dienstverlener in rekening te brengen.

5. Nieuwe Stap is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Nieuwe Stap is uitgegaan van door de Dienstverlener verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

6. Nieuwe Stap behoudt zich het recht voor om plaatsingen van een bepaalde Dienstverlener te weigeren indien Nieuwe Stap van mening is dat deze niet passen in de geest van het concept.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Nieuwe Stap is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Dienstverlener de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van de Dienstverlener niet langer van Nieuwe Stap kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Nieuwe Stap bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Nieuwe Stap kan worden gevergd. Daarvan is in ieder geval sprake indien de Dienstverlener niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nieuwe Stap op de Dienstverlener onmiddellijk opeisbaar. Indien Nieuwe Stap de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Nieuwe Stap tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Dienstverlener toerekenbaar is, is Nieuwe Stap gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Dienstverlener een plaatsing geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal 50% van de prijs voor de overeengekomen duur aan de Dienstverlener in rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht

1. Nieuwe Stap is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Dienstverlener indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nieuwe Stap geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nieuwe Stap niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. Nieuwe Stap kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Nieuwe Stap ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Nieuwe Stap gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Dienstverlener is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten

1. De factuur over de overeengekomen periode dient vooraf te worden voldaan.

2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Nieuwe Stap aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door Nieuwe Stap is aangegeven. Indien de Dienstverlener in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Dienstverlener van rechtswege in verzuim. De Dienstverlener is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Dienstverlener in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Indien de Dienstverlener in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Dienstverlener. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Dienstverlener worden verhaald. De Dienstverlener is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

4. Bij niet tijdige betaling wordt Nieuwe Stap ontslagen uit haar plaatsingsverplichtingen uit hoofde van artikel 3.

artikel 7 Intellectuele eigendom

1. Nieuwe Stap behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. Alle teksten, illustraties en filmpjes die online worden geplaatst uit hoofde van artikel 3, zijn eigendom van Nieuwe Stap.

3. De Dienstverlener vrijwaart Nieuwe Stap voor aanspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op door de Dienstverlener verstrekte informatie.

artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Indien Nieuwe Stap aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Nieuwe Stap is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nieuwe Stap is uitgegaan van door of namens de Dienstverlener verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Nieuwe Stap aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nieuwe Stap beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. Nieuwe Stap is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nieuwe Stap aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Nieuwe Stap toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Dienstverlener aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Nieuwe Stap is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nieuwe Stap of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 9 Vrijwaring

De Dienstverlener vrijwaart Nieuwe Stap voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Nieuwe Stap toerekenbaar is. Indien Nieuwe Stap uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Dienstverlener gehouden Nieuwe Stap zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Dienstverlener in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Nieuwe Stap, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Nieuwe Stap en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Dienstverlener

artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Nieuwe Stap partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Nieuwe Stap is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Nieuwe Stap het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.

artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn geplaatst op nieuwestap.nl of per mail toegezonden aan de Dienstverlener.

2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Nieuwe Stap.

Nieuwe Stap, KvK 51933071, BTW 850231401, Postbus 270, 5140 AG Waalwijk
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden

Gouden Tips

Wil jij wekelijks onze Gouden Tips ontvangen? Meld je dan aan!
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.