Menu

Alles over kinderalimentatie

4 reacties
alles over kinderalimentatie

De meeste vragen over alimentatie die we binnenkrijgen worden gesteld over kinderalimentatie. Dat blijft een ingewikkeld onderwerp. Voor specifieke vragen kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Er worden vooral vragen over kinderalimentatie en de nieuwe partner  gesteld. In deze blog wordt duidelijk aangegeven wat de regels zijn. Wie er onderhoudsplichtig is en wie niet.

Laat het duidelijk zijn dat je in ieder individueel geval een berekening moet laten maken want het berekenen van kinderalimentatie is een ingewikkeld proces waarbij rekening gehouden wordt met veel verschillende factoren.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie: hoeveel is nodig, oftewel, de behoefte aan kinderalimentatie.

Bij de bepaling van de behoefte kinderalimentatie wordt getracht de levensstandaard van kinderen na een scheiding niet of zo min mogelijk te laten dalen, zodat kinderen na een scheiding er zo min mogelijk financieel op achteruitgaan.

Onderhoudsplicht van ouders jegens hun minderjarige kinderen

De wet bepaalt dat (stief)ouders naar draagkracht verplicht zijn bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige (stief)kinderen. Opmerking; verzorging en opvoeding is een veel ruimer begrip dan alleen onderhoud. Er wordt geen principieel onderscheid gemaakt tussen minderjarige en jongmeer­derjarige (tussen 18 en 21 jaar) kinderen. Wel wordt bij jongmeerderjari­ge de term’ levensonder­houd en studie’ gehanteerd. Maar de onderhoudsplicht bestaat, ongeacht of het kind werkelijk studeert. Het is geen vereiste dat het kind behoeftig is. De onderhoudsplicht is onafhankelijk van het feit of de ouders zijn gehuwd. Het is belangrijk om te weten wanneer je stiefouder bent: Wanneer ben je stiefouder en de invloed op kinderalimentatie. Want voor de stiefouder gelden andere regels. Alleen voor de stiefouder geldt dat hij slechts gedurende zijn huwelijk met de ouder verplicht is te voorzien in de kosten van verzor­ging en opvoeding van de tot zijn gezin behorende wettige en natuurlijke kinderen van zijn echtgenote tot zij 21 jaar zijn.

Kosten van kinderen; wat kosten kinderen hun ouders

Men kan overeenstemming bereiken over de kosten per kind. Ook worden vaak richtlijnen gehanteerd.

Bij deze richtlijnen is het gezinsinkomen tijdens (vlak voor de beëindiging van) het huwe­lijk/sa­menwonen van de ouders bepalend voor de kosten kinderen.

Tot het gezinsinkomen worden de netto-inkomsten uit arbeid en overige inkomsten van beide ouders gerekend, waaron­der ook de kinderbij­slag en het kindgebonden budget. Verlaging of het wegvallen van een inkomen na de echtscheiding heeft voor de bepaling van de kosten van de kinderen geen invloed. Immers, het welvaartsniveau tijdens de periode van de echtscheiding is bepalend voor de vaststelling van de kosten van de kinderen. Een hogere draagkracht na de echtscheiding van de niet-verzorgende ouder heeft wel invloed op de vaststelling van de behoefte; indien geen echtscheiding zou hebben plaatsgevonden zou die verhoging ook de behoefte van de kinderen hebben verhoogd.

Bij de richtlijnen wordt behalve naar het ‘’vroegere gezinsinkomen’’ of ‘’huidig hoger inkomen niet verzorgende partner’’ rekening gehouden met de leeftijden van de kinderen en het aantal kinderen binnen het gezin.

Extra (bijzondere) kosten kinderen

Extra kosten kind(eren) welke niet gecompenseerd (kunnen)worden met andere kosten kinderen, kunnen worden verdeeld op basis van ieders draagkracht. Een voorbeeld hiervan zijn veelal de netto kosten kinderopvang, (na verrekening tegemoetkoming werkgever en/of kinderopvangtoeslag)

De resterende draagkracht van de alimentatieplichtige voor een bijdrage extra kosten hiervoor is mede afhankelijk van de eerder vastgestelde kinderalimentatie.

Eventuele partneralimentatie kan beïnvloed worden door aanvullende extra bijdragen door de alimentatieplichtige.

Kinderalimentatie is mogelijk voor

* minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar)

* jongmeerderjarige kinderen (18-21 jaar).

* volwassen kinderen (ouder dan 21 jaar).

– een wettelijke onderhoudsplicht bij bijzondere omstandigheden (gezondheid) en / of

– bij vrijwillig overeenkomst, zoals bij scheiding een overeenkomst aangaan (waardoor alsnog een het plicht wordt)

Voorbeeld; een kind tot einde studie blijven onderhouden.

Kinderalimentatie voor Jongmeerderjarigen (18 – 21 jaar)

Vanaf het 18e jaar is de kinderalimentatie een zaak tussen ouder(s) en kind, maar het kind kan haar recht overdragen aan de verzorgende ouder.

De Nibudnormen zijn opgesteld voor kinderen tot 18 jaar. Voor kinderen van 18 jaar en ouder die voor studiefinanciering in aanmerking komen en / of werken zijn geen vaste maatstaven ontwikkeld. Je kan hier meer over lezen in de blog over  Kinderalimentatie voor een kind van 18 jaar en ouder.

Behoefte van een jongmeerderjarige

Mogelijke vaststelling; aansluiting zoeken bij de normen die in de Wet Studiefinanciering zijn ontwikkeld. Deze normbedragen zijn afhankelijk van het soort opleiding dat wordt gevolgd (MBO, HBO of WO) en of de jongmeerderjarige thuis of uitwonend is. In mindering op de behoefte komt de mogelijke basisbeurs die ingevolge de Wet Studiefinanciering kan (kon) worden verkregen. Afhankelijk van het inkomen van de ouders kan een student aanspraak maken op een aanvullende beurs. Ook deze aanvullende beurs verminderd de behoefte. De rentedragende lening waarop een student een beroep kan doen wordt echter niet als behoefte verlagend gezien. Voorbeelden worden beschreven in de blog over Kinderalimentatie en studiekosten

Eigen inkomsten van een jongmeerderjarige kunnen soms behoefte verlagend zijn. Norm hierbij is of deze inkomsten “substantieel” te noemen zijn. Je kan hier verder over lezen in de blog over Kinderalimentatie en eigen inkomsten van het kind

Berekening bijdrage niet-verzorgende ouder

Nadat de kosten van de kinderen zijn vastgesteld worden deze verminderd met de kinderbijslag. Het gevonden bedrag wordt vervolgens pro-rato verdeeld over de huidige netto-inkomens of draagkracht van de (stief)ouders.

De bijdrage van de niet-verzorgende ouder mag niet hoger worden dan zijn/haar maximale draagkracht.

Lees ook: Kinderalimentatie en draagkracht van de betaler

Meerdere onderhoudsplichtigen en kinderalimentatie

Bij de bepaling van ieders onderhoudsbijdrage bij meerdere onder­houdsplichtigen, zoals bij natuurlijke ouders en stiefouder, zal de rechter rekening houden met allerlei omstandigheden; graad van verwant­schap, contact tussen betrokkenen en kind(eren), bijzondere verhouding waarin ieder tot het kind staat (een voorbeeld hiervan is wanneer kinderen de naam van de stiefvader aannemen), situatie (duur) nieuw gezins­verbanden/of de draagkracht alle betrokkenen

Draagkracht voor kostenverdeling kinderen

Bepaling draagkracht: deze wordt berekend op basis van het netto gemiddeld maandinkomen;

Uitgaande van het netto besteedbaar inkomen wordt aan de hand van een formule met normbedragen en percentages voor ieders lasten) de draagkracht van ieder bepaald.

Op enkele uitzonderingen na wordt dus geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de werkelijke (woon)lasten.

Zorgkorting; in mindering te brengen op aandeel onderhoudsplichtige

De niet verzorgende ouder heeft in de meeste gevallen reeds een aandeel in de kosten middels de zorgkorting, zijnde ‘de verblijfskosten tijdens de omgangsregeling’, bij onvoldoende draagkracht van beide ouders voor de totale kosten, wordt een korting op de zorgkorting toegepast).

Kind gebonden budget

De hoogte van het kind gebonden budget verschilt van geval tot geval en is afhankelijk van het aantal kinderen, het al dan niet hebben van een toeslagpartner, de leeftijd van de kinderen en het inkomen.

Vanaf 2015 is aan het kind gebonden budget een ‘’alleenstaande ouderkop’’ toegevoegd.

Deze alleenstaande ouderkop is inkomensafhankelijk, hoe lager het belastbaar (verzamel) inkomen, hoe hoger het extra bedrag. Het kan daarom van belang zijn bij wie een kind wordt ingeschreven indien sprake is van co-ouderschap.

Wie meer vermogen heeft dan bij de vermogenstoets is toegestaan, krijgt geen kind gebonden budget.

Verwerking kind gebonden budget in de alimentatieberekeningen

Het kind gebonden budget wordt niet in mindering gebracht op de ‘’kosten kinderen’’ maar het gehele kind gebonden budget wordt bij de ‘’draagkracht’’ betrokken.

Maximale draagkracht voor kinderalimentatie middels de aanvaardbaarheidstoets.

Indien de werkelijke lasten in plaats van de forfaitaire lasten conform de normeringen, of opname van ‘’extra lasten’’ een effect hebben op de draagkracht waarbij men uiteindelijk van het inkomen na vermindering van de lasten minder overhoudt dan 90 % van de geldende bijstandsnorm, spreekt men van een onaanvaardbare situatie.

Welke kosten zijn inbegrepen in de kinderalimentatie

In de berekende (tabel) kosten van kinderen zijn alle normale kosten zoals die voor voeding en kleding begrepen. Bepaalde extra kosten zijn echter zo uitzonderlijk dat deze niet begrepen kunnen zijn in de standaardbedragen voor de kosten van kinderen.

In welke gevallen de bedragen (naar boven toe) moeten worden bijgesteld, kan slechts in globale termen worden aangegeven omdat allerlei kosten/activiteiten uitwisselbaar zijn. Wanneer bijvoorbeeld in de kosten van kinderen een bepaald bedrag begrepen is voor ‘ontspanning’, dan kan dat bedrag op verschillende manieren worden ingevuld: van voetbal tot paardrijden of van computergame tot vioolles.

Voorts blijkt dat hogere uitgaven aan de ene uitgavenpost samengaan met lagere uitgaven aan een andere post. Met andere woorden, wanneer een gezin meer dan gemiddeld aan kleding besteedt, behoeft dat niet te betekenen dat er voor de post kleding een correctie moet plaatsvinden. Gebleken is dat men zich hiervoor bezuinigingen getroost op een andere post.

Correctieposten betreffen dus kosten die niet of onvoldoende in de gehanteerde kosten van kinderen zijn verdisconteerd en welke bovendien niet te compenseren zijn met andere uitgavenposten. Voorbeelden van kosten die volgens de werkgroep in aanmerking komen voor correctie zijn de kosten van een gehandicapt kind, kosten van topsport, privélessen en extra hoge schoolgelden.

Je ziet ook dat in de kinderalimentatie rekening is gehouden met de kosten/besparingen die de ouders hebben tijdens de zomervakantie.

Kinderalimentatie en Co ouderschap

Bij co ouderschap wordt de verzorging van de kinderen over beide ouders verdeeld.

Van co ouderschap is normaliter sprake bij de berekeningen conform de Tremanormeringen als de verdeling niet verder uiteenloopt dan ca. 60% /40 %. De fiscus hanteert in principe alleen een 50/50 verdeling.

Wat betreft de verdeling van de kosten kan men rekening houden met de specifieke tijd die een kind bij één der ouders doorbrengt. Verder kan rekening gehouden worden met ieders draagkracht c.q. ieders netto inkomen.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen: Lees verder in deze blog: Kinderalimentatie en co ouderschap

Financieel (fiscaal) optimum

Financieel optimum kan als volgt bereikt worden,

  • Indien niet meer dan een kind betrokken is bij het co-ouderschap, kind bij die ouder inschrijven waar het fiscaal voordeel (kind gebonden budget) het hoogst is.
  • Indien meer dan een kind betrokken is bij het co-ouderschap, dan kan bij iedere ouder minimaal een kind inschrijven op het woonadres van de desbetreffende ouder financieel het meest gunstig zijn. Hierbij rekening houden met de leeftijden van de kinderen.

 

Hopelijk heb je wat gehad aan al onze informatie. Je kan natuurlijk altijd een eigen berekening laten maken bij de alimentatiespecialist.nl

Het is in ieder geval goed om te onthouden dat de kinderalimentatie ten goede komt aan je kind. En waar kun je nu je geld beter aan besteden dan aan je kinderen?

Lees meer over scheiden.

REACTIES

Jenneke de Zuidt - 30 mrt 2018

Goed en duidelijk artikel

Amélie - 7 okt 2019

Beste lezer, een aantal jaar geleden heeft mijn ex nihilstelling aangevraagd voor de kinderalimentatie ivm een ontslag. Drie maanden na de rechtzaak werkte hij gewoon weer, maar betaalt het bedrag wat vastgesteld is. Ik heb de energie niet om een rechtzaak aan te spannen en voel daar sowieso niet veel voor. Teveel negatieve energie. Leugen stapelt zich op leugen. Mijn oudste gaat naar school. Kan hij indien hij dat wil wel een herberekening aanvragen als hij 18 is en dat zelf wil, of blijft het bedrag van 100€ voor twee kinderen staan op basis van dat hij geen werk zou hebben? Amélie

    Profielfoto van Nieuwe Stap

    Nieuwe Stap - 8 okt 2019

    Beste Amelie, Je kan sowieso op basis van wijziging van de omstandigheden een herberekening aanvragen. Je kan je goed laten voorlichten door de alimentatiespecialist.nl

Amélie - 8 okt 2019

Goedenavond, hartelijk dank voor uw antwoord. Aangezien ik er bang voor ben dat de zaak weer verder escaleert, wil ik nu geen herberekening aanvragen. We zouden beiden de kosten delen en tot op heden draag ik ze voor 90%. Ik heb me daarin berust en de kinderen niet verteld hoe de vork in de steel zit. Zij voelen echter haarfijn aan dat er iets niet klopt. Het ging er mij meer om dat de kinderen, als ze dat willen, om een herberekening kunnen vragen als ze uiteindelijk meer kinderalimentatie zouden willen ontvangen als ze 18+ zijn. Of dat ze dan te laat zijn, omdat ik nu geen herberekening aanvraag?

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


− vier = 1
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding

Vlog

Goed communiceren na je scheiding als ouders in plaats van partners doe je met woorden. Maar hoe vind je nou de juiste woorden? Bekijk de vlogLees verder > communiceren na scheiding
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.