Menu

Alles over kinderalimentatie

42 reacties
alles over kinderalimentatie

De meeste vragen over alimentatie die we binnenkrijgen worden gesteld over kinderalimentatie. Dat blijft een ingewikkeld onderwerp. Voor specifieke vragen kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Er worden vooral vragen over kinderalimentatie en de nieuwe partner  gesteld. In deze blog wordt duidelijk aangegeven wat de regels zijn. Wie er onderhoudsplichtig is en wie niet.

Laat het duidelijk zijn dat je in ieder individueel geval een berekening moet laten maken want het berekenen van kinderalimentatie is een ingewikkeld proces waarbij rekening gehouden wordt met veel verschillende factoren.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie: hoeveel is nodig, oftewel, de behoefte aan kinderalimentatie.

Bij de bepaling van de behoefte kinderalimentatie wordt getracht de levensstandaard van kinderen na een scheiding niet of zo min mogelijk te laten dalen, zodat kinderen na een scheiding er zo min mogelijk financieel op achteruitgaan.

Onderhoudsplicht van ouders jegens hun minderjarige kinderen

De wet bepaalt dat (stief)ouders naar draagkracht verplicht zijn bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige (stief)kinderen. Opmerking; verzorging en opvoeding is een veel ruimer begrip dan alleen onderhoud. Er wordt geen principieel onderscheid gemaakt tussen minderjarige en jongmeer­derjarige (tussen 18 en 21 jaar) kinderen. Wel wordt bij jongmeerderjari­ge de term’ levensonder­houd en studie’ gehanteerd. Maar de onderhoudsplicht bestaat, ongeacht of het kind werkelijk studeert. Het is geen vereiste dat het kind behoeftig is. De onderhoudsplicht is onafhankelijk van het feit of de ouders zijn gehuwd. Het is belangrijk om te weten wanneer je stiefouder bent: Wanneer ben je stiefouder en de invloed op kinderalimentatie. Want voor de stiefouder gelden andere regels. Alleen voor de stiefouder geldt dat hij slechts gedurende zijn huwelijk met de ouder verplicht is te voorzien in de kosten van verzor­ging en opvoeding van de tot zijn gezin behorende wettige en natuurlijke kinderen van zijn echtgenote tot zij 21 jaar zijn.

Kosten van kinderen; wat kosten kinderen hun ouders

Men kan overeenstemming bereiken over de kosten per kind. Ook worden vaak richtlijnen gehanteerd.

Bij deze richtlijnen is het gezinsinkomen tijdens (vlak voor de beëindiging van) het huwe­lijk/sa­menwonen van de ouders bepalend voor de kosten kinderen.

Tot het gezinsinkomen worden de netto-inkomsten uit arbeid en overige inkomsten van beide ouders gerekend, waaron­der ook de kinderbij­slag en het kindgebonden budget. Verlaging of het wegvallen van een inkomen na de echtscheiding heeft voor de bepaling van de kosten van de kinderen geen invloed. Immers, het welvaartsniveau tijdens de periode van de echtscheiding is bepalend voor de vaststelling van de kosten van de kinderen. Een hogere draagkracht na de echtscheiding van de niet-verzorgende ouder heeft wel invloed op de vaststelling van de behoefte; indien geen echtscheiding zou hebben plaatsgevonden zou die verhoging ook de behoefte van de kinderen hebben verhoogd.

Bij de richtlijnen wordt behalve naar het ‘’vroegere gezinsinkomen’’ of ‘’huidig hoger inkomen niet verzorgende partner’’ rekening gehouden met de leeftijden van de kinderen en het aantal kinderen binnen het gezin.

Extra (bijzondere) kosten kinderen

Extra kosten kind(eren) welke niet gecompenseerd (kunnen)worden met andere kosten kinderen, kunnen worden verdeeld op basis van ieders draagkracht. Een voorbeeld hiervan zijn veelal de netto kosten kinderopvang, (na verrekening tegemoetkoming werkgever en/of kinderopvangtoeslag)

De resterende draagkracht van de alimentatieplichtige voor een bijdrage extra kosten hiervoor is mede afhankelijk van de eerder vastgestelde kinderalimentatie.

Eventuele partneralimentatie kan beïnvloed worden door aanvullende extra bijdragen door de alimentatieplichtige.

Kinderalimentatie is mogelijk voor

* minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar)

* jongmeerderjarige kinderen (18-21 jaar).

* volwassen kinderen (ouder dan 21 jaar).

– een wettelijke onderhoudsplicht bij bijzondere omstandigheden (gezondheid) en / of

– bij vrijwillig overeenkomst, zoals bij scheiding een overeenkomst aangaan (waardoor alsnog een het plicht wordt)

Voorbeeld; een kind tot einde studie blijven onderhouden.

Kinderalimentatie voor Jongmeerderjarigen (18 – 21 jaar)

Vanaf het 18e jaar is de kinderalimentatie een zaak tussen ouder(s) en kind, maar het kind kan haar recht overdragen aan de verzorgende ouder.

De Nibudnormen zijn opgesteld voor kinderen tot 18 jaar. Voor kinderen van 18 jaar en ouder die voor studiefinanciering in aanmerking komen en / of werken zijn geen vaste maatstaven ontwikkeld. Je kan hier meer over lezen in de blog over  Kinderalimentatie voor een kind van 18 jaar en ouder.

Behoefte van een jongmeerderjarige

Mogelijke vaststelling; aansluiting zoeken bij de normen die in de Wet Studiefinanciering zijn ontwikkeld. Deze normbedragen zijn afhankelijk van het soort opleiding dat wordt gevolgd (MBO, HBO of WO) en of de jongmeerderjarige thuis of uitwonend is. In mindering op de behoefte komt de mogelijke basisbeurs die ingevolge de Wet Studiefinanciering kan (kon) worden verkregen. Afhankelijk van het inkomen van de ouders kan een student aanspraak maken op een aanvullende beurs. Ook deze aanvullende beurs verminderd de behoefte. De rentedragende lening waarop een student een beroep kan doen wordt echter niet als behoefte verlagend gezien. Voorbeelden worden beschreven in de blog over Kinderalimentatie en studiekosten

Eigen inkomsten van een jongmeerderjarige kunnen soms behoefte verlagend zijn. Norm hierbij is of deze inkomsten “substantieel” te noemen zijn. Je kan hier verder over lezen in de blog over Kinderalimentatie en eigen inkomsten van het kind

Berekening bijdrage niet-verzorgende ouder

Nadat de kosten van de kinderen zijn vastgesteld worden deze verminderd met de kinderbijslag. Het gevonden bedrag wordt vervolgens pro-rato verdeeld over de huidige netto-inkomens of draagkracht van de (stief)ouders.

De bijdrage van de niet-verzorgende ouder mag niet hoger worden dan zijn/haar maximale draagkracht.

Lees ook: Kinderalimentatie en draagkracht van de betaler

Meerdere onderhoudsplichtigen en kinderalimentatie

Bij de bepaling van ieders onderhoudsbijdrage bij meerdere onder­houdsplichtigen, zoals bij natuurlijke ouders en stiefouder, zal de rechter rekening houden met allerlei omstandigheden; graad van verwant­schap, contact tussen betrokkenen en kind(eren), bijzondere verhouding waarin ieder tot het kind staat (een voorbeeld hiervan is wanneer kinderen de naam van de stiefvader aannemen), situatie (duur) nieuw gezins­verbanden/of de draagkracht alle betrokkenen

Draagkracht voor kostenverdeling kinderen

Bepaling draagkracht: deze wordt berekend op basis van het netto gemiddeld maandinkomen;

Uitgaande van het netto besteedbaar inkomen wordt aan de hand van een formule met normbedragen en percentages voor ieders lasten) de draagkracht van ieder bepaald.

Op enkele uitzonderingen na wordt dus geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de werkelijke (woon)lasten.

Zorgkorting; in mindering te brengen op aandeel onderhoudsplichtige

De niet verzorgende ouder heeft in de meeste gevallen reeds een aandeel in de kosten middels de zorgkorting, zijnde ‘de verblijfskosten tijdens de omgangsregeling’, bij onvoldoende draagkracht van beide ouders voor de totale kosten, wordt een korting op de zorgkorting toegepast).

Kind gebonden budget

De hoogte van het kind gebonden budget verschilt van geval tot geval en is afhankelijk van het aantal kinderen, het al dan niet hebben van een toeslagpartner, de leeftijd van de kinderen en het inkomen.

Vanaf 2015 is aan het kind gebonden budget een ‘’alleenstaande ouderkop’’ toegevoegd.

Deze alleenstaande ouderkop is inkomensafhankelijk, hoe lager het belastbaar (verzamel) inkomen, hoe hoger het extra bedrag. Het kan daarom van belang zijn bij wie een kind wordt ingeschreven indien sprake is van co-ouderschap.

Wie meer vermogen heeft dan bij de vermogenstoets is toegestaan, krijgt geen kind gebonden budget.

Verwerking kind gebonden budget in de alimentatieberekeningen

Het kind gebonden budget wordt niet in mindering gebracht op de ‘’kosten kinderen’’ maar het gehele kind gebonden budget wordt bij de ‘’draagkracht’’ betrokken.

Maximale draagkracht voor kinderalimentatie middels de aanvaardbaarheidstoets.

Indien de werkelijke lasten in plaats van de forfaitaire lasten conform de normeringen, of opname van ‘’extra lasten’’ een effect hebben op de draagkracht waarbij men uiteindelijk van het inkomen na vermindering van de lasten minder overhoudt dan 90 % van de geldende bijstandsnorm, spreekt men van een onaanvaardbare situatie.

Welke kosten zijn inbegrepen in de kinderalimentatie

In de berekende (tabel) kosten van kinderen zijn alle normale kosten zoals die voor voeding en kleding begrepen. Bepaalde extra kosten zijn echter zo uitzonderlijk dat deze niet begrepen kunnen zijn in de standaardbedragen voor de kosten van kinderen.

In welke gevallen de bedragen (naar boven toe) moeten worden bijgesteld, kan slechts in globale termen worden aangegeven omdat allerlei kosten/activiteiten uitwisselbaar zijn. Wanneer bijvoorbeeld in de kosten van kinderen een bepaald bedrag begrepen is voor ‘ontspanning’, dan kan dat bedrag op verschillende manieren worden ingevuld: van voetbal tot paardrijden of van computergame tot vioolles.

Voorts blijkt dat hogere uitgaven aan de ene uitgavenpost samengaan met lagere uitgaven aan een andere post. Met andere woorden, wanneer een gezin meer dan gemiddeld aan kleding besteedt, behoeft dat niet te betekenen dat er voor de post kleding een correctie moet plaatsvinden. Gebleken is dat men zich hiervoor bezuinigingen getroost op een andere post.

Correctieposten betreffen dus kosten die niet of onvoldoende in de gehanteerde kosten van kinderen zijn verdisconteerd en welke bovendien niet te compenseren zijn met andere uitgavenposten. Voorbeelden van kosten die volgens de werkgroep in aanmerking komen voor correctie zijn de kosten van een gehandicapt kind, kosten van topsport, privélessen en extra hoge schoolgelden.

Je ziet ook dat in de kinderalimentatie rekening is gehouden met de kosten/besparingen die de ouders hebben tijdens de zomervakantie.

Kinderalimentatie en Co ouderschap

Bij co ouderschap wordt de verzorging van de kinderen over beide ouders verdeeld.

Van co ouderschap is normaliter sprake bij de berekeningen conform de Tremanormeringen als de verdeling niet verder uiteenloopt dan ca. 60% /40 %. De fiscus hanteert in principe alleen een 50/50 verdeling.

Wat betreft de verdeling van de kosten kan men rekening houden met de specifieke tijd die een kind bij één der ouders doorbrengt. Verder kan rekening gehouden worden met ieders draagkracht c.q. ieders netto inkomen.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen: Lees verder in deze blog: Kinderalimentatie en co ouderschap

Financieel (fiscaal) optimum

Financieel optimum kan als volgt bereikt worden,

 • Indien niet meer dan een kind betrokken is bij het co-ouderschap, kind bij die ouder inschrijven waar het fiscaal voordeel (kind gebonden budget) het hoogst is.
 • Indien meer dan een kind betrokken is bij het co-ouderschap, dan kan bij iedere ouder minimaal een kind inschrijven op het woonadres van de desbetreffende ouder financieel het meest gunstig zijn. Hierbij rekening houden met de leeftijden van de kinderen.

Hopelijk heb je wat gehad aan al onze informatie.

Het is in ieder geval goed om te onthouden dat de kinderalimentatie ten goede komt aan je kind. En waar kun je nu je geld beter aan besteden dan aan je kinderen?

Lees meer over scheiden.

REACTIES

Jenneke de Zuidt - 30 mrt 2018

Goed en duidelijk artikel

Amélie - 7 okt 2019

Beste lezer, een aantal jaar geleden heeft mijn ex nihilstelling aangevraagd voor de kinderalimentatie ivm een ontslag. Drie maanden na de rechtzaak werkte hij gewoon weer, maar betaalt het bedrag wat vastgesteld is. Ik heb de energie niet om een rechtzaak aan te spannen en voel daar sowieso niet veel voor. Teveel negatieve energie. Leugen stapelt zich op leugen. Mijn oudste gaat naar school. Kan hij indien hij dat wil wel een herberekening aanvragen als hij 18 is en dat zelf wil, of blijft het bedrag van 100€ voor twee kinderen staan op basis van dat hij geen werk zou hebben? Amélie

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 8 okt 2019

  Beste Amelie, Je kan sowieso op basis van wijziging van de omstandigheden een herberekening aanvragen. Je kan je goed laten voorlichten door de alimentatiespecialist.nl

Amélie - 8 okt 2019

Goedenavond, hartelijk dank voor uw antwoord. Aangezien ik er bang voor ben dat de zaak weer verder escaleert, wil ik nu geen herberekening aanvragen. We zouden beiden de kosten delen en tot op heden draag ik ze voor 90%. Ik heb me daarin berust en de kinderen niet verteld hoe de vork in de steel zit. Zij voelen echter haarfijn aan dat er iets niet klopt. Het ging er mij meer om dat de kinderen, als ze dat willen, om een herberekening kunnen vragen als ze uiteindelijk meer kinderalimentatie zouden willen ontvangen als ze 18+ zijn. Of dat ze dan te laat zijn, omdat ik nu geen herberekening aanvraag?

Fien - 16 nov 2019

Wat valt onder verblijfskosten?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 18 nov 2019

  Hi Fien, onder verblijfskosten vallen de kosten van eten en drinken, maar ook uitjes, vakanties en vervoerskosten.

Profielfoto van Fien

Fien - 3 dec 2019

Hoi, Fien hier Vallen onder verblijfskosten ook de kosten voor cadeautjes voor kinderfeestjes die vallen in de tijd van vader? En surprisecadeautjes voor school die valt onder zijn tijd? Is indexering van alimentatie wettelijk verplicht of een optie? In de rechterlijke beschikking staat er niets over opgenomen. Is het gebruikelijk dat hoge kosten, bijvoorbeeld die buiten de zorgverzekering vallen (denk aan orthodontie waar de verzkering is opgebruikt) gedeeld worden? Is dit wettelijke verplicht? En bijvoorbeeld dure excursies voor school (buitenlandse reizen) etc? Ik las iets over afhankelijk van of je met samen zijn bespaard zou hebben om die kosten te kunnen betalen of niet. Ik vraag me af: ik krijg een x bedrag kinderalimentatie, maar sommige kosten lopen zo hoog op dat dit ver boven de alimentatie uitkomt, ook met wat ik dien bij de dragen. Groet, Fien

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 3 dec 2019

  Beste Fien, hierbij het antwoord van de Alimentatiespecialist: Neen, dit zijn verblijfsoverstijgende kosten. Indexering van alimentatie is wettelijk verplicht. Verplicht Invloed van extra kosten op de kinderalimentatie: Hierbij is het (inderdaad) van belang op welke wijze de ouders, als zij niet waren gescheiden, met deze extra (internaat) kosten zouden zijn omgegaan. Bij een (oud) ruim gezinsinkomen geven extra kosten waarschijnlijk geen aanleiding om op andere uitgaven te bezuinigen; ***Wel een extra bijdrage naast de kinderalimentatie. Zou men extra kosten hebben gecompenseerd door op andere uitgaven van de kinderen, zoals vakanties, kleding en speelgoed, te bezuinigen; ***Geen extra bijdrage naast de kinderalimentatie.

Martine - 16 dec 2019

Hallo, Ik heb ook een vraag, mijn ex partner en ik hebben samen een kinder rekening, mijn zoon woont bij hem en mijn dochter bij mij ( op papier) dit wilde mijn ex graag. Ze wonen de ene week bij mij en de andere week bij hem, wat dat betreft is het mooi verdeeld. De kinderbijslag wordt op de kinder rekening gestort, ik heb geen recht op kindergebonden budget omdat ik samenwonend ben. Nu wil mijn ex ( die ook samenwoont) zijn alimentatie verlagen.Ik weet niet of hij ook kindergebonden budget heeft want dat verteld hij mij niet. Hij heeft zijn baan opgezegd om weer te gaan leren, hij gaat nu één dag naar school en werkt twee dagen, en is twee dagen vrij, mag dit zomaar? Ook komen er nu ortho kosten aan, deze kosten wil hij gaan verdelen terwijl hij daar al voor extra verzekerd is, ik heb hier niet echt veel problemen mee maar als hij nu ook de alimentatie wil verlagen?! ter info wij storten beide alimentatie op de kinder rekening alleen hij wat meer dan ik.

onbekend - 29 dec 2019

hey als ik het hier allemaal zo beetje leest sla ik tilt, ik vroeg onlangs of mijn ex de helft wilde doen voor ons dochter haar nieuwe bril die ze nodig heeft ik heb de eerste zelf betaalt voor de 2 ( aarvan we nu bijna 1.5j verder zijn) vraag ik of ze de helft wil doen en dat wi lze niet, ze gaat dat vragen aan haar advocaat of dat moet zei ze? ik heb voltijds de kids dus ik ontvang beetje alimentatie geld en kindergeld ontvang ik ook. nu vraag ik aan jullie moet zei daarvoor meebetalen of niet dank u

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 30 dec 2020

  Hoi onbekend, Lees deze blog eens. Deze gaat over een beugel maar dat geldt hetzelfde voor een bril

Brenda - 9 jan 2020

Vraagje. Mijn man betaald maandelijks zijn zorgplicht aan zijn 20 jarige uitwonende zoon. Is de moeder ook een bijdrage verplicht nu haar zoon niet meer bij haar woont?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 10 jan 2020

  Dat zou kunnen, maar dat hangt helemaal van de omstandigheden af.

Iris - 12 apr 2020

Ik heb 3 kinderen met 2 partners gehad mijn 2 dochters van nu 15j bijna en 16j bijna hebben al minstens 4j niet meer naar hun vader geweest ! De rechter geeft bezoeksrecht opgeschort en in 2009 was de uitspraak 100€ per kind per maand als hij ze om de 14 dagen geeft en helft van de vakantie maar is dit niet het heval dan moest hij 25€ per kind per maand meer betalen Zelfs voor die 4j gingen ze al niet meer de helft van vakanties maar dit was alleen goed als ik die extra niet ging vragen !!! Idd !!! Maar nu geeft de rechter dit uitgesproken en heb ik dit ook in tijde gevraagd maar min ex zegt dat de opschorting van bezoekrecht niet zijn keuze is !!! Ik krijg na al die jaren 238€ voor de 2 tieners !! Is niet veel en blijkbaar is 18€ per kind de index van 2009 tot nu Ik heb dit al opgezocht maar pfff ... Plus buitengewone kosten betaald hij niet !! Ja kan advocaat nemen maar die gasten kennen hun prijs ook he ligt hier ene voorschot. 900€ en ik weet dat de buitengewone kosten nie meer is dan 50€ per jaar !! Die heb ik ook nie sins 4j ! Ik wil da ventje nu eens laten betalen tot de laatste euro !!! En wil dat geld geven (spaarboekje) aan mijn 2 tieners zo hebben toch iets positief aan een slechte geschiedenis ! Maar nu de vraag heb ik of hem gelijk ! Plus ik zou dit graag eens later herbekijken de allimentatie maar met een pro deo dan of best toch iets anders ofzo

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 14 apr 2020

  Beste Iris, ik heb je een mail gestuurd.

Fc kloot - 15 mei 2020

Ik heb een vraag Mijn naam is mevrouw f c kloot En mijn vraag is mijn zoon krijgt normaal gesproken alimentatie hij is 18 jaar en sinds 10 maanden heeft mijn ex niets meer betaald nu heb ik het lbio daar over bericht ik heb afgelopen 3 weken wel weer geld van hem gekregen maar niet alles wat moet ik doen om geregeld toch de alimentatie weer op de vaste tijden te krijgen

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 18 mei 2020

  Beste FC Kloot, Dat zul je met het LBIO moeten bespreken. Zij hebben de middelen om ervoor te zorgen dat je de alimentatie weer op vaste tijden ontvangt.

Angelique - 17 jul 2020

Hoi hoe zit het met de indexering van de allimantatie als het kind 18 jaaris geworden

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 17 jul 2020

  Beste Angelique, ook dan moet het bedrag jaarlijks worden geïndexeerd.

Michel - 24 jul 2020

Mag ik in zien waar de kinder alimentatie voor gebruikt wordt? Want ex partner woont bij ouders en heeft geen werk en betaald haar vaste lasten van de kinderalimentatie mag dat?

Michel - 24 jul 2020

Mag ik in zien waar de kinder alimentatie voor wordt gebruikt? Ex partner woont bij ouders en heeft geen werk en haar vaste lasten worden van de kinderalimentatie betaald mag dat zomaar?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 jul 2020

  Bedankt voor jouw alimentatievraag. De ex is niet verplicht om jou te laten weten waar de alimentatie aan wordt uitgegeven. In de praktijk gaat de alimentatie gewoon mee in het huishoudgeld en wordt het gebruikt voor de boodschappen, kleding, maar ook vakanties, gas, water en licht. Het is wel zo dat de vaste lasten onderdeel zijn van de berekening van de draagkracht. Heeft iemand geen woonlasten, dan zal daar in de alimentatie rekening mee gehouden worden. Is dat niet het geval, dan is het wellicht slim om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. https://www.alimentatiewijzer.nl/alimentatie-wijziging.html

Frank - 27 aug 2020

Mijn ex is met haar partner verhuist naar een nieuw en duurder koophuis. Zij geeft nu aan dat er minder kinderalimentatie beschikbaar is voor mijn zoontje, omdat zijn verblijfskosten zijn gestegen als gevolg van hun nieuw hogere maandlasten. Ik vind dit een vreemde redenering, omdat ik daarmee, via de kinderalimentatie, een bijdrag ga leveren aan de aflossing van hun hypotheek. Klopt dit? Moeten de woon- of hypotheek lasten betaald worden uit de kinderalimentatie of zijn die geen onderdeel van de verblijfskosten?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 27 aug 2020

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Altijd vervelend als over dit soort dingen discussie ontstaat. Hopelijk schept mijn antwoord duidelijkheid. Het is inderdaad zo dat van de kinderalimentatie ook een deel van woonlasten, gas, water, licht etc. betaald wordt. Maar, stijging van woonlasten betekent niet dat het alimentatiebedrag wijzigt. Bij de vaststelling van de kinderalimentatie wordt in de meeste gevallen gerekend met forfaitaire woonlasten. Dat betekent dat er in de berekening een vast percentage van het inkomen wordt meegenomen als bedrag voor de woonlasten. Hoe hoog de daadwerkelijke woonlasten zijn maakt dan niet uit, het gaat immers over een percentage van het inkomen. Dat jouw ex hogere woonlasten heeft maakt dus voor de kinderalimentatie niet uit. Je hoeft dan ook niet akkoord te gaan met een ander bedrag voor de alimentatie op grond van gewijzigde woonlasten. Hopelijk komen jullie er samen uit!

Onbekend - 18 jan 2021

Beste, Ik heb 2 kinderen. De verdeling is dat mijn kinderen 40% van de tijd bij mij zijn en de resterende 60% dus bij mijn ex-vrouw. Mijn ex-vrouw ontvangt alimentatie van mij. Zij heeft de afgelopen 1,5 jaar onder andere de kinderopvang hiervan betaald (de kinderopvang valt op de dag dat de kinderen bij mij zijn). Nu wilt ze hier vanaf zien omdat de kinderopvang alleen op mijn dag valt, en dus niet op de dag dat zij de kinderen heeft. Mag dit zomaar? Zitten de kosten van de kinderopvang inbegrepen bij de kinderalimentatie? Alvast bedankt voor uw reactie. Met vriendelijke groet, Onbekend

  William - 19 jan 2021

  Onbekend, straf dat jouw ex daar indertijd mee akkoord ging. Ik zou durven stellen dat de kinderopvang wel inbegrepen is in de kinderalimentatie, maar enkel wanneer het kind bij haar is. Waarom zou zij jouw kosten moeten dekken ? Logisch toch dat ze niet wil, ze zal wel andere kosten te dekken hebben met die alimentatie.

Ken - 26 feb 2021

Beste, ik ben gescheiden van mijn ex-vrouw en betaal kinderalimentatie. Ik heb de kinderen net iets minder dan de helft van de tijd. Ik krijg zojuist de vraag om de luiers op de kinderopvang te betalen. Zitten dit soort uitgaven niet verdisconteerd in de kinderalimentatie? De regel is toch dat alle kinderuitgaven (uitzonderingen zijn vastgelegd in het convenant bv. sport / beugel / etc) moeten worden gedragen door de ontvanger van de kinderalimentatie. Mijn ex vrouw zegt dat de luiers op de opvang onder de zorgkorting vallen. Is dit juist? Dank voor jullie reactie.

onbekend - 26 feb 2021

Hallo, hoe wordt er omgegaan met de terugontvangen overheidsbijdrage irt kinderalimentatie wegens corona. Vader betaalt maandelijks kinderalimentatie aan de moeder. Kinderen zouden 3 van de 5 dagen naar de opvang gaan. Van deze 3 dagen zijn de kinderen nu 2 dagen bij de vader (papa dagen) omdat de scholen dicht zijn. Moeder ontvangt kinderalimentatie en ontvangt de overheidsbijdrage - tegemoetkoming. Moeder geeft aan dat dit een extra voor haar is. Vader zit met alle zorgen, extra kosten, weekenden werken om de uren te halen op het werk etc. En moeder kan blijven werken en krijgt daarnaast ook nog geld van de overheid. Dit is toch niet helemaal eerlijk? Hoort een gedeelte van dit bedrag niet naar de vader te gaan? Met het berekenen van de kinderalimentatie zijn alle kosten van school en opvang meegenomen. Groet!

Sebastiaan - 29 mrt 2022

Goedemiddag. Ik zit in een aparte situatie. Als vader van mijn kind betaal ik iedere maand netjes kinderalimentatie. Nu wil het geval zo zijn dat wij samen (haar moeder en ik) weer een relatie hebben. En plannen hebben voor de toekomst voor het gezin. Wij wonen inmiddels niet meer samen maar zijn 4 dagen in de week samen als gezin en heb ik een papa dag in de week. Mijn vraag is hoe het dan zit met kinderalimentatie.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 31 mrt 2022

  het antwoord van alimentatiewijzer.nl: In dit geval kunnen jullie in goed overleg besluiten de alimentatie stop te zetten. Zet dit samen wel even op papier. Heeft jouw ex een bijstandsuitkering, dan kan dit problemen opleveren. Zolang jullie niet samenwonen zal de gemeente verwachten dat jij een bijdrage levert. Doe dit wel anders kunnen er problemen ontstaan. Succes en veel geluk samen!

Dennis - 25 aug 2022

Bij deze heb ik een (wellicht ook voor andere interessante) vraag, of eigenlijk 2. 1. Ik betaal kinderalimentatie voor mijn 4 kinderen. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd en ik betaal nu dan ook meer dan 1000 euro per maand aan mijn ex-partner. Echter mijn loon stijgt niet zoals de indexering en dus wordt mijn draagkracht eigenlijk elk jaar lager. Tevens "staat kinderalimentatie nergens geregistreerd" omdat het niet aftrekbaar is van de belasting. Dat betekend dus dat het "onzichtbaar" is; als ik dus een toeslag aan wil vragen heb ik er geen recht op omdat mijn bruto loon te hoog is maar er wordt nergens rekening mee gehouden dat ik 1 derde van mijn nettoloon kwijt ben aan kinderalimentatie. Is hier een oplossing voor? 2. Ik weet even niet zeker of bij een draagkrachtberekening initieel al rekening wordt gehouden met het recht op kind gebonden budget? Als dat nl. niet zo is zou de ex-partner na de scheiding alsnog KGB aan kunnen vragen die zij dan krijgt bovenop de kinderalimentatie wat niet zou mogen, KGB zorgt voor meer daadkracht en zou dus een lagere kinderalimentatie inhouden. Wordt in de praktijk gecheckt of er sprake is van kinderalimentatie bij de aanvraag van KGB? Alvast bedankt voor de feedback!

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 aug 2022

  Antwoord van alimentatiewijzer 1. Helaas wordt er bij de indexering van de alimentatie geen rekening gehouden met het feit of jouw loon wel of niet omhoog gaat. Over het algemeen worden de meeste lonen op 1 januari geïndexeerd, waardoor het salaris ook ieder jaar in ieder geval een klein beetje omhoog gaat. Hier is de indexering ook op gebaseerd. In goed overleg met de ex is het mogelijk om van de indexering af te zien, maar dit is niet gebruikelijk. Helaas is er geen andere manier om hier onderuit te komen. Bij het bekijken van de vraag of je voor een toeslag in aanmerking komt of niet wordt de kinderalimentatie inderdaad niet meegenomen. Stel dat jullie nog samen zouden zijn, dan zouden de kosten voor de kinderen hier ook niet in meegenomen worden. Zijn er belangrijke wijzigingen in jouw inkomen of andere veranderingen die invloed hebben op jouw draagkracht, dan kan dit wel een reden zijn om de alimentatie hierop aan te passen. 2. Als het goed is wordt er tegenwoordig bij het maken van een alimentatieberekening standaard rekening gehouden met het kindgebonden budget. Mocht het KGB niet zijn meegenomen, veranderen of wegvallen dan is dat ook een goede reden om de alimentatie opnieuw te laten berekenen.

Eric - 25 mei 2023

Goedendag, Ik ga volgende maand uit elkaar. We gaan een ouderschapsplan met zorgverdeling opstellen waarbij onze dochter bij haar ingeschreven wordt en ongeveer 65% bij haar moeder zal zijn en 35% bij mij. Mijn ex gaat ongeveer voor 500,- aan toeslagen krijgen bestaande uit KGB, kinderbijslag en kinderopvangtoeslag. Hierdoor zijn haar netto-inkomsten ongeveer hetzelfde (of iets meer) dan die van mij, we werken allebei 32 uur. Ze zal afzien van kinderalimentatie maar eist wel dat we de kosten van de kinderopvang en sportcontributie alsnog gelijk gaan verdelen. Heeft ze dan in dat laatste een punt? Of is dit verdisconteerd in de KGB? 500 euro lijkt mij namelijk meer dan genoeg om alle kosten zoals kleding, opvang, sport enz. te dekken van een 9-jarig kind. Ik krijg geen enkele toeslag en moet dit dus van mijn eigen geld betalen terwijl bij haar de overheid voor onze dochter betaalt. Ze draagt ook het argument aan dat ze nu meer huur moet betalen maar daar heb ik in principe niets mee te maken toch? Met vriendelijke groet, Eric

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 25 mei 2023

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Ik begrijp je vraag en je mening over het stuk van de KGB. Echter, is het voor mij lastig te beantwoorden want dit gaat om maatwerk. Normaliter wordt er een berekening op maat gemaakt om jullie wegwijs te maken wie waar recht op heeft. Maar als zij afziet van kinderalimentatie en zij wel meer zorg draagt voor de kinderen snap ik haar punt met betrekking tot sportcontributie in ieder geval wel. Normaal gesproken krijg je zorgkorting bij kinderalimentatie als jij de betalende partij bent. Dan wordt er ook rekening gehouden met kinderopvangkosten. Dit is dus een discussiepunt, omdat jullie niet aan kinderalimentatie willen doen. Dit maakt het lastig om te zeggen waar je recht op hebt. Het is dan vooral om er samen uit te komen hoeveel en voor wat je nog extra gaat betalen. Willen jullie toch aan kinderalimentatie doen? Dan kunnen wij jullie helpen bij het maken van een berekening (als jullie toch besluiten aan kinderalimentatie te doen). Het argument dat zij aangeeft met betrekking tot haar huur, daar heb jij inderdaad niet mee van doen. Ook hier wordt in een kinderalimentatieberekening maar een x-procent rekening gehouden als woonlasten. Ik hoop dat het een beetje helder is maar eigenlijk kan ik geen duidelijk antwoord geven in deze. Wellicht is het verstandig om hier eens over te praten met een mediator, gezien jullie wel in goed overleg zijn met elkaar. Ik kan je helpen je vrijblijvend in contact te brengen met een mediator. Laat het gerust weten. Je kunt De Nationale Adviesbalie bereiken op 055-5395655 iedere werkdag tussen 09.00 uur en 17.15 uur. Ook voor meer vragen of informatie mag je ons bellen.

onbekend - 1 jun 2023

Goedemorgen, Graag wil ik het volgende voorleggen: Vorig jaar ben ik gescheiden. de scheiding is netjes en vlot verlopen. Nu is mijn ex echter zwanger van haar nieuwe liefde en eist dat ik meer kinderalimentatie ga betalen om dat "alles zo duur wordt met 2 kinderen" Wij hebben vorig jaar de alimentatie laten berekenen en voor onze zoon betaal ik iedere maand het afgesproken bedrag. Nu is mijn vraag; heeft mijn ex een punt? Moet ik meer gaan betalen voor onze zoon, omdat zij met haar nieuwe vent een kind krijgt?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 1 jun 2023

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Het klopt inderdaad dat haar draagkracht naar beneden gaat omdat zij nog een baby verwacht. Hierdoor is er meer behoefte voor jullie gezamenlijke zoon. Het komt soms over alsof je dan voor haar nieuwe baby betaalt, maar je moet het zo zien dat zij dus meer nodig heeft voor jullie gezamenlijke zoon omdat haar draagkracht naar beneden gaat door de nieuwe baby. Dit geldt echter alleen als jullie zoon bij haar ingeschreven staat. Een herberekening is dus op zijn plaats als de baby er is. Dit kunnen jullie in goed overleg samen doen (of met behulp van een mediator als jullie niet samen tot een bedrag komen maar wel in overleg het willen berekenen). Lukt dit niet in goed overleg, dan is het verstandig haar het eerste initiatief te laten nemen. Zij zal dan waarschijnlijk een advocaat in de arm nemen om een herberekening te laten maken. Voor jou dan verstandig om ook een eigen advocaat in de arm te nemen om verweer te voeren.

Balli - 29 aug 2023

Beste, Ik betaal 400 € per maand kinderalimentatie aan mijn twee kinderen.één van twee zal binnenkort 21 jaar oud zijn. Dan zou ik graag willen weten of ik daarna de helft hoeft te betalen voor één kind omdat de andere 21 jaar is geworden? Dank u alvast.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 31 aug 2023

  Het antwoord van Alimentatiewijzer.nl: In de praktijk zien we dat je het bedrag inderdaad door de helft kan doen, dat blijft dan over als kinderalimentatie voor je jongste. Er zou een kleine kanttekening kunnen zijn. Als je toevallig de hele berekening nog hebt, kun je kijken of er een andere verdeling van behoefte is geweest ten opzichte van de twee kinderen. Voorbeeld: behoefte van kind 1 was 100 euro en van kind 2 300 euro, dan zal er naar rato ook zo verrekend moeten worden. Meestal is dit niet het geval. Dat zou dan gewoon betekenen dat je 200 euro voor jongste kind gaat betalen.

L. Koster - 2 feb 2024

Hoe zit het met betalen van alimentatie als je je kind nog nooit hebt gezien en echt niets van het kind of de moeder weet. Heb je recht om meer te weten waarvoor je betaalt? Bij de rechter is overigens via een dna-test bewezen dat het kind van de betreffende man is. Moeder had destijds een WaJong uitkering maar hoe het daar nu mee staat? Mag je er vanuit gaan dat de situatie nog steeds zo is? Waar mag je vanuit gaan? En wat zijn je rechten als betalende verwekker.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 6 feb 2024

  Het antwoord van alimentatiewijzer: Ik ga er vanuit dat de alimentatie dan ook berekend is door de rechter. Je hebt geen recht op inzage waarvoor de kinderalimentatie gebruikt wordt. Als je vermoedt dat de moeder inmiddels werk heeft gevonden of een andere (hogere) uitkering geniet, dan is het verstandig een advocaat in te schakelen. Je hebt hier zelf geen inzicht in als er helaas geen enkel contact is met moeder en/of kind. Als vader dus vermoedens heeft dat de situatie in inkomen veranderd is bij moeder, zal hij een advocaat moeten inschakelen om daar achter te komen. Waar vader rekening mee moet houden is dat als het kind 18 jaar geworden is, hij met het kind zelf mag overleggen om het bedrag aan kind over te maken of te minderen. Hebben jullie hulp nodig bij het inschakelen van een advocaat? Laat het gerust aan ons weten. Wij kunnen jullie dan vrijblijvend in contact brengen met een advocaat om de situatie eens te bespreken.

Fien - 18 mrt 2024

Stel: je kind is bij de niet-verzorgende ouder. Er gaat een fietsband le en de band dient vervangen. Het kind heeft de fiets dagelijks nodig. Wie is dan verantwoordelijk voor de kosten?

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× 5 = tien
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.