Menu

Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding

7 reacties
Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding

Partneralimentatie, inleiding

Tijdens het huwelijk is men verplicht financieel voor elkaar te zorgen. Na een scheiding vervalt deze verplichting om financieel voor elkaar te zorgen niet. Het belangrijkste uitgangspunt is dat men de levenstandaard, gerelateerd aan de welstand tijdens het huwelijk, zoveel mogelijk voort kan zetten. Indien één van de partners niet voldoende inkomsten heeft, dient de andere partner alimentatie te betalen.

Kinderalimentatie, inleiding

Iedere ouder heeft de onderhoudsplicht voor de kinderen tot de 18 jaar zijn. Dit houdt in dat ze verantwoordelijk zijn voor de kosten van de verzorging en opvoeding. Deze financiële verplichting houdt niet op wanneer het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Totdat het kind 21 jaar is hebben de ouders een “voortgezette onderhoudsplicht”. Dit houdt in dat de ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen.

Alimentatiebedragen vaststellen via de rechtbank

Een gerechtelijke procedure ter vaststelling, wijziging of beëindiging van alimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift. De partners hebben bij deze procedure een advocaat nodig, deze stelt voor de partners het verzoekschrift op. In het verzoekschrift moeten de volgende zaken vermeld staan:

Als de andere ex-partner het niet eens is met dit verzoek, kan hij of zij via een advocaat een verweerschrift indienen. In het verweerschrift moet de ex-partner de reden van bezwaar aangeven. Als er een verweerschrift is ingediend, worden beide ex-partners opgeroepen voor een zitting.

Is er geen verweerschrift ingediend, dan vindt er in beginsel geen zitting plaats. De rechter neemt dan op basis van het verzoek een beslissing. Dit betekent dat het verzoek wordt ingewilligd, tenzij het kennelijk onredelijk is.

Is er wel een verweerschrift ingediend, dan vindt er een zitting achter gesloten deuren plaats. Dit betekent dat er geen publiek aanwezig mag zijn, wel belanghebbenden.

Net zoals de hoogte van de inkomens stijgt de hoogte van de kinderalimentatie elk jaar. De minister van Justitie bepaalt elk jaar met welk percentage de kinderalimentatie omhoog gaat. Dat noem je alimentatie indexering.

Alimentatie in het echtscheidingsconvenant

Partijen kunnen onderling bedragen overeenkomen, waarop een rechter de overeenkomst kan bekrachtigen. Alimentaties voor kinderen vormen hierop een uitzondering; de rechter kan zelfstandig, los van de onderlinge afspraken, de kinderalimentatie vaststellen. Ook een gemeente kan bij verhalen van verstrekte bijstand afwijken van onderlinge afspraken, en alsnog de Tremanormen hanteren.

Lees meer over Alimentatie berekenen.  Laat dat vooral doen door een professional; het is maatwerk.

Wijziging alimentatie

Het (nieuw) berekende bedrag kan worden gehanteerd als beide partijen het hier over eens zijn. Zo niet, dan moet de rechter beslissen, verzoek tot toekenning/wijziging aan de rechtbank gaat via een verzoekschrift van een advocaat.

De advocaat kan ter onderbouwing berekeningen (voorkeursvariant) inbrengen als onderdeel van het verzoekschrift.

Wil je weten wanneer er aanleiding is tot wijziging van de alimentatie? Je kan je vragen gratis stellen.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie, wat is de behoefte oftewel: hoeveel is nodig?

Bij de berekening van de kinderalimentatieis het uitgangspunt dat de levensstandaard van de kinderen er na de scheiding van de ouders niet op achteruit gaat. Een kind is immers niet verantwoordelijk. Uiteraard is dit niet altijd mogelijk. Gezocht wordt dan naar de oplossing dat de kinderen er zo min mogelijk op achteruit gaan.

Onderhoudsplicht van ouders jegens hun minderjarige kinderen

Zoals hierboven besproken, bepaalt de wet dat  ouders en stiefouders verplicht zijn om de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen op zich te nemen. De onderhoudsplicht wordt bij minderjarigen anders omschreven dan bij jongmeerderjarigen (18-21). Bij minderjarigen spreekt men van verzorging en opvoeding. Bij jongmeerderjarigen van levensonderhoud en studie.  Maar de onderhoudsplicht bestaat, ongeacht of het kind daadwerkelijk studeert.

Of de ouders al dan niet gehuwd zijn heeft geen invloed op de onderhoudsplicht.

Stiefouders

Voor stiefouders gelden andere regels. Je bent stiefouder wanneer je partner, met wie je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, kinderen heeft die tot het gezin behoren. Ook kinderen die niet meer thuis wonen en studeren kunnen tot het gezin behoren.

Als stiefouder heb je ook een onderhoudsplicht naar je stiefkinderen. Wanneer het huwelijk echter ophoudt te bestaan, houdt je onderhoudsplicht op. Dit geldt uiteraard ook wanneer je geregistreerd partnerschap wordt ontbonden of indien de samenwoning definitief is verbroken.

Wanneer je dus samenwoont zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, ben je geen stiefouder.

Wat zijn de kosten van kinderen?

Het gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk is bepalend.  De ouders kunnen gezamenlijk overeenstemming bereiken of men kan richtlijnen hanteren. Bij deze richtlijnen wordt rekening gehouden met het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen.

De netto inkomsten uit werk en de overige inkomsten van de ouders worden tot het gezinsinkomen gerekend. De kinderbijslag en het kindgebonden budget horen hier ook bij. Indien het gezinsinkomen daalt, na de echtscheiding, blijven de kosten van de kinderen gelijk. Het gaat namelijk om het welvaartsniveau van de kinderen ten tijde van de scheiding.

Wanneer de niet-verzorgende ouder meer gaat verdienen na de scheiding, kan dit invloed hebben op de hoogte van de kinderkosten. Indien de ouders niet waren gescheiden, was er voor het kind ook meer te besteden.

Bijzondere kosten kinderen

Er kunnen bij bijzondere kosten optreden. Deze kosten kunnen worden verdeeld naar draagkracht. Een voorbeeld hiervan zijn de netto kosten voor de kinderopvang.

Kinderalimentatie voor jongmeerderjarigen (18-21 jaar)

Vanaf de dag dat het kind 18 wordt, is de kinderalimentatie een zaak tussen de betalende ouder en het kind zelf. Het kind kan, in overleg, het recht overdragen aan de verzorgende ouder.

De NIBUD normen gelden tot het kind 18 jaar is. Daarna kan er gekeken worden naar de normen, opgesteld in de Wet Studiefinanciering.

Indien de jongere eigen inkomsten heeft kan dat meewegen in de bepaling van de behoefte. Het is belangrijk te weten of de eigen inkomsten substantieel zijn.

Berekening kinderalimentatie

Nadat met alle omstandigheden rekening is gehouden zijn de kosten van de kinderen bepaalt. Deze kosten worden verminderd met de kinderbijslag. Het overgebleven deel word naar draagkracht verdeeld over de (stief)ouders. Uiteraard wordt rekening gehouden met ieders draagkracht.

Kinderalimentatie en meerdere onderhoudsplichtigen

Indien de rechter zich uitspreekt over de kinderalimentatie bij meerdere onderhoudsplichtigen, houdt men rekening met allerlei omstandigheden. Bijvoorbeeld: het contact met de kinderen, graad van verwantschap. Wanneer de kinderen bijvoorbeeld de naam van e stiefvader aannemen.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is afhankelijk van vele factoren. Zoals het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen , het al dan niet hebben van een toeslagpartner en het inkomen. Wanneer je meer vermogen hebt, dan is toegestaan, kom je niet in aanmerking voor kindgebonden budget.

Aan het kindgebonden budget is nu ook een “alleenstaande ouderkop” toegevoegd.  Dit is afhankelijk van je inkomen. Het kan dus uitmaken bij wie het kind staat ingeschreven indien sprak is van co-ouderschap.

Welke kosten zijn inbegrepen in de kinderalimentatie

Onder kosten van het kind wordt verstaan: alle normale kosten zoals die voor voeding en kleding. Bepaalde uitzonderlijke kosten neemt men niet mee.

In de kinderalimentatie neemt men de  kosten en de besparingen tijdens de zomervakantie ook mee.

Kinderalimentatie en co-ouderschap

Co-ouderschap is geen juridische term. Het houdt in dat de verzorging van de kinderen ongeveer gelijkelijk is verdeeld. Als ouders de verzorging delen kan men met de berekening van de kinderalimentatie rekening houden met de tijd die de kinderen doorbrengen bij de verschillende ouders.

In sommige gevallen zal men wel kinderalimentatie betalen bij co-ouderschap:

 • de kinderen brengen bij de ene ouder meer tijd door dan bij de andere ouder
 • er bestaat echt een verschil in inkomen tussen de ouders
 • de ene ouder moet hogere kosten maken voor het kind dan de andere ouder gedurende langere tijd.

Wanneer de ouders ongeveer hetzelfde verdienen en ongeveer hetzelfde uitgeven aan de kinderen hoeft men geen kinderalimentatie te betalen.

Partneralimentatie

Partneralimentatie, wat is de behoefte, oftewel hoeveel is er nodig?

Net als bij kinderalimentatie is de behoefte gerelateerd aan het welvaartsniveau tijdens het huwelijk/samenwoning/geregistreerd partnerschap.

De Hofregel

Op basis van de Hofregel bepaalt men de behoefte.  De behoefte is 60% van het netto gezinsinkomen na aftrek van de kosten van de kinderen. Men maakt gebruik van een jusvergelijking: de een moet niet veel meer oberhouden dan de ander.

Maar de kosten worden bij het voeren van twee huishoudens uiteraard hoger dan tijdens de samenwoning. Men berekent dat de ex partners allebei “een stap terug” doen.

Uiteraard houdt men ook hier rekening met de draagkracht van beide partijen.

Belastingen

De alimentatie-ontvanger moet belasting en premie zorgverzekering betalen over de ontvangen partneralimentatie.

De alimentatie-betaler heeft een fiscaal voordeel over de betaalde alimentatie.

Alimentatie en de nieuwe partner

Indien kan worden aangetoond dat de nieuwe partner niet kan voorzien in het eigen levensonderhoud en men een gezamenlijke duurzame huishouding voert, kan rekening worden gehouden met de nieuwe situatie. Het algemene uitgangspunt is dat de belangen van de ex partner en de kinderen niet achterblijven door de nieuwe situatie.

Duur partneralimentatie

Er is een wetsvoorstel om de duur van de partneralimentatie te verkorten. Hiervan houden we jullie op de hoogte

Gewijzigde omstandigheden

Indien de omstandigheden wijzigen, kan de alimentatie ook wijzigen. De bovengrens is echter altijd het alimentatiebedrag waarmee men een gelijke jus behaalt.

Jusvergelijking

De jus is de draagkracht van beiden, inclusief de (te betalen en te ontvangen) alimentatie. Vaste lasten zijn al verrekend.

De ”jus” is het bedrag dat men overhoudt voor “niet noodzakelijke (luxe) uitgaven”.

Afkoop van partneralimentatie

Partneralimentatie kan in éen keer worden afgekocht. Een voordeel hiervan is dat de alimentatiebetaler niet maandelijks geconfronteerd hoeft te worden met de betaling. Het kan echter risicovol zijn en soms fiscaal ongunstig voor de betaler.

Enkele voorbeelden:

 • Indien je in één keer betaald, levert dat een voordeel op rente op voor de ontvanger en een nadeel voor de betaler. Je kan dit berekenen op contante waarde.
 • Indien de alimentatieontvanger afhankelijk wordt van een bijstands uitkering, kan de gemeente deze uitkering verhalen op de gemeente, ondanks de alimentatie-afkoop.
 • Je behaalt weinig tot geen fiscaal voordeel middels een afkoopsom.

Het bijstandsverhaal

Wanneer een van de ex partners in de bijstand terecht komt, kan de gemeente ervoor kiezen om de verstrekte bijstand te verhalen op de onderhoudsplichtige ex partner.

De gemeente hoeft dan geen rekening te houden met afspraken gemaakt in het convenant. Alleen wanneer de rechtbank heeft bepaald dat de ex partner niet in staat is om alimentatie te betalen, moet de gemeente er wel rekening mee houden.

De gemeente gaat zelf onderzoeken wie er een onderhoudsplicht heeft. Zonder onderhoudsplicht, kan de bijstand niet verhaald worden.

 

 

 

 

 

REACTIES

Hendrik - 25 jan 2019

Weet iemand hoe het volgende zit : Ik betaal(de) alimentatie aan mijn ex voor de kids , nu zijn de kids door jeugdzorg bij haar weggehaald en in een pleegezin gezet. Ik heb toen per direct de alimentatie stopgezet omdat ze nu eenmaal de kids niet meer had. Vanuit het pleeggezin heb ik nog niets gehoord , maar weet wel dat hun een godsvermogen aan pleegbijdrage krijgen van de overheid , meer dan dat wij ooit beschikbaar hadden. Zou het juridisch zo zijn dat ik de alimentatie nu naar hen moet betalen , en zo ja dan zou mijn ex dat toch ook moeten . Sowieso al raar dat zij blijkbaar recht houdt op kindgebonden budget en kinderbijslag?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 28 jan 2019

  Beste Hendrik, hierbij het antwoord van De Alimentatiespecialist: De kinderalimentatie aan moeder is bedoeld als bijdrage in de kosten die de moeder ook daadwerkelijk maakt, dus indien kind elders verblijft gaat het om de eventuele resterende kosten die de moeder toch nog heeft (kleding, speelgoed en/of devices) en de kosten die zij heeft voor de perioden dat kind wellicht soms wel thuis verblijft. In principe gaat de kinder-alimentatieplicht van ’vader aan moeder’’ over naar ‘van vader en moeder aan pleeggezin’, hierbij wordt bij de vaststelling van de hoogte rekening gehouden met de behoefte van het kind (bijvoorbeeld op basis van oud gezinswelvaartsniveau) en wordt rekening gehouden met de pleegzorgvergoeding. De ‘overblijvende behoefte’ van het kind wordt dan vervolgens verdeeld tussen vader en moeder basis van ieders draagkracht, rekening wordt gehouden met een eventuele omgangsregeling, beiden betalen dan kinderalimentatie aan het pleeggezin. Daarnaast dienen beide ouders soms een bijdrage te betalen aan het LBIO als bijdrage in de kosten die de overheid aan het pleeggezin betaalt.

  Papa - 28 jan 2019

  Hendrik, mag ik vragen aan jou waarom jullie kinderen zijn weg gehaald bij je ex vrouw en naar een pleeg gezin zijn gegaan ? Kan of mag jij niet voor je eigen kinderen zorgen ? Of heb je daar geen woonruimte voor ? Je praat nu alleen over geld, maar hoe zit het met de behoeftes van de kinderen en jouzelf als vader en je ex de moeder ? Ik kan me niet voorstellen hoe dat moet voelen dat je kinderen naar een pleeg gezin gaan en niet bij hun eigen vader of moeder. Wil je daar iets over zeggen of is dat te persoonlijk ?

  Hendrik - 30 jan 2019

  @nieuwestap Uit je verhaal maal ik op dat er blijkbaar een nieuwe alimentatie berekening zou moeten plaatsvinden en dat ik een bijdrage aan het LBIO zou moeten betalen, wel vreemd dat ze me daar totaal niets over verteld hebben. Als ik zie wat hun aan pleegzorgbijdrage ontvangen lijkt het me raar dat ik nog bij moet dragen , die is al bijna net zo hoog als mijn salaris. @pappa Ik wil er best iets over zeggen hoewel het mijnsinziens niet topicrelevant is. Ten eerste is de pleegzorg op papier nog vrijwillig , mijn ex heeft door Veel stress en spanning niet de energie om voor de Kids te zorgen op dit moment en is naar mijn mening ook tekort geschoten in de jaren ervoor,ik zelf zie dat nu pas in na de scheiding, voor mezelf kan ik zeggen dat ik door bepaalde karaktereigenschappen niet in staat ben om hele dagen met de Kids te zijn , Google maar eens op HSP en HSS, en het ook niet te combineren valt met werk , we praten nog over jonge kids. Gezien de omstandigheden is het momenteel het beste voor de Kids, hoe zwaar het ook is.

Profielfoto van Ca

Ca - 7 feb 2019

Omdat mijn ex nadat ik het huis uitgescholden ben, ervoor zorgde dat ik niet meer bij de rekeningen kon komen (later bij de bank kunnen regelen wel weer op mijn eigen bankrekeningen te kunnen komen, maar daar stond niet veel op) heb ik uiteindelijk via de advocaat voorlopige voorzieningen aangevraagd. Ik ben nml zzp-er en net 2 jaar begonnen, echter afgelopen jaar door ernstige zieke vader (nu in zijn laatste terminale fase) heb ik veel tijd aan mijn ouders moeten besteden, waardoor ik nauwelijks eigen inkomen heb. Dankzij sociaal team jeugdzorg (ingeschakeld door huisarts nadat ik hem benaderd heb omdat hij mijn dochter ook de keuze gaf “je doet wat ik zeg en anders kun je vertrekken”) kan ik weer om de week in huis om voor de kinderen te zorgen. De rechter heeft bepaald dat hij mij 560 kinderalimentatie en 115 partneralimentatie moet betalen. Hij huurt volgens zeggen (jaja en “bewijs”... maar hij zit er maar 2 weken, is een kniert als het om geld gaat en het is van zijn collega... maar goed; daar kijkt een rechter niet naar) een huisje voor 800€ id maand en zodoende heeft hij niet meer draagkracht. (Hij heeft netto inkomen van 3600€, ik tussen de 3-400) Echter stuurt hij me nu rekeningen van de helft vd woonlasten en rekeningen van wat hij uitgeeft aan de kinderen. Nu ik deze niet betaal heeft hij besloten de kinderen naar mij te sturen, als ze nieuwe schoenen, kleding of contributie vd sport moeten betalen. De antwoorden die ik van mijn advocaat zijn ; dat is “onredelijk” of “niet de bedoeling”. Is het gek om te vragen hier wat ik ermee aan moet? Zijn advocaat is al 3 weken onbereikbaar voor mijn advocaat. De rekeningen vd advocaat lopen op... en mijn bankrekening loopt aardig leeg met de oplopende kosten vd kinderen en mijn eigen onderhoud, maar ben eigenlijk nog niet veel opgeschoten. Mag ik meer van mijn advocaat verwachten? Ik ben me ervan bewust dat ik mijn eigen inkomen moet gaan genereren, maar de huisarts heeft bepaald dat ik momenteel door al deze emotionele belastende zaken, niet in staat ben om te werken. En ik kan nu nog geen beroep doen op financiële ondersteuning vd gemeente, omdat ik nog niet gescheiden ben... Pffff ik ben zo moe... mijn vader kan binnenkort/elk moment overlijden, daar focus ik me nu op .. maar daar heeft mijn ex of rechter geen boodschap aan...

Sandra - 23 mrt 2019

Hallo, Het is bij mij een optie om de partneralimentatie af te laten kopen. Ik weet dat ik dan afstand doe van een hoop geld, maar tegelijkertijd zou het me ook het gevoel geven minder afhankelijk te zijn. Nu weet ik dat, mits je fiscaal partner bent in dat jaar, het belastingvoordeel en, - nadeel tegen elkaar weg te strepen valt als ik het goed heb begrepen. Echter gaat mijn inkomen voor dat jaar dan fors omhoog wat waarschijnlijk van invloed is op de toeslagen van de overheid zoals zorgtoeslag en kindgebonden budget. Ik heb me suf gezocht, maar ik kan daar geen informatie over vinden... kan iemand me dat informatie over geven?? Hartelijk dank!

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 mrt 2019

  Hi Sandra, Herbij het antwoord van de alimentatiespecialist.nl:De afkoopsom is pas fiscaal te verrekenen door jouw ex-partner nadat de inschrijving is ingeschreven bij de gemeente. Jij dient -onafhankelijk van het tijdstip van de betaling van de afkoopsom – inkomstenbelasting te betalen over de afkoopsom. De afkoopsom telt mede om te beoordelen of je in aanmerking komt en zo ja voor de hoogte van o.a. kindgebonden budget, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Toeslagen die eerder vastgesteld en betaald zijn -voordat de afkoopsom bekend (opgegeven) was- en achteraf blijken te hoog te zijn geweest dienen terugbetaald te worden. Mogelijke keuzes bij afkoopsom partneralimentatie zijn onder andere; de hoogte van de afkoopsom (inclusief overbedeling /overnemen deel gezamenlijke eigen woning), de ingangsdatum en de mogelijkheid de afkoopsom te gebruiken voor het aankopen van een lijfrente voor de ontvanger. Indien tijdstippen van één en ander gunstig gekozen worden dan kan men - zoals men dat wel noemt- de afkoop som als een nettobedrag beschouwen. Mede op basis van bovenstaande is altijd ons advies om een specialist bij besluitvorming te betrekken.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


vier − = 2

Vlog

Boosheid bij scheiding is soms heel begrijpelijk. Maar hoe kan je die boosheid in bedwang houden zodat je je kinderen er niet mee belast. Geen enkele ouder wil zijn kinderen in een vechtscheidiLees verder > boosheid
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.