Menu

Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding

5 reacties
Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding

Inhoud blog

Partneralimentatie, inleiding

Tijdens het huwelijk is men verplicht financieel voor elkaar te zorgen. Na een scheiding vervalt deze verplichting om financieel voor elkaar te zorgen niet. Heeft één van de ex-partners niet voldoende inkomsten om een levensstandaard gerelateerd aan de welstand tijdens het huwelijk voort te zetten, dan dient de ex-partner alimentatie betalen.

Kinderalimentatie, inleiding

Een ouder moet voor de kinderen de kosten van verzorging en opvoeding betalen, totdat zij 18 jaar zijn. Als het kind meerderjarig wordt, houdt echter de financiële verplichting niet op. Een ouder heeft voor de kinderen van 18, 19 en 20 jaar een “voortgezette onderhoudsplicht”. Dit betekent dat hij of zij de kosten van levensonderhoud en studie moet betalen.

Alimentatiebedragen vaststellen via de rechtbank

Een gerechtelijke procedure ter vaststelling, wijziging of beëindiging van alimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift. De partners hebben bij deze procedure een advocaat nodig, deze stelt voor de partners het verzoekschrift op. In het verzoekschrift moeten de volgende zaken vermeld staan:

Als de andere ex-partner het niet eens is met dit verzoek, kan hij of zij via een advocaat een verweerschrift indienen. In het verweerschrift moet de ex-partner de reden van bezwaar aangeven. Als er een verweerschrift is ingediend, worden beide ex-partners opgeroepen voor een zitting.

Is er geen verweerschrift ingediend, dan vindt er in beginsel geen zitting plaats. De rechter neemt dan op basis van het verzoek een beslissing. Dit betekent dat het verzoek wordt ingewilligd, tenzij het kennelijk onredelijk is.

Is er wel een verweerschrift ingediend, dan vindt er een zitting achter gesloten deuren plaats. Dit betekent dat er geen publiek aanwezig mag zijn, wel belanghebbenden.

Net zoals de hoogte van de inkomens stijgt de hoogte van de kinderalimentatie elk jaar. De minister van Justitie bepaalt elk jaar met welk percentage de kinderalimentatie omhoog gaat. Dat noem je alimentatie indexering.

Alimentatie in het echtscheidingsconvenant

Partijen kunnen onderling bedragen overeenkomen, waarop een rechter de overeenkomst kan bekrachtigen. Alimentaties voor kinderen vormen hierop een uitzondering; de rechter kan zelfstandig, los van de onderlinge afspraken, de kinderalimentatie vaststellen. Ook een gemeente kan bij verhalen van verstrekte bijstand afwijken van onderlinge afspraken, en alsnog de Tremanormen hanteren.

Lees meer over Alimentatie berekenen.  Laat dat vooral doen door een professional; het is maatwerk.

Wijziging alimentatie

Het (nieuw) berekende bedrag kan worden gehanteerd als beide partijen het hier over eens zijn. Zo niet, dan moet de rechter beslissen, verzoek tot toekenning/wijziging aan de rechtbank gaat via een verzoekschrift van een advocaat.

De advocaat kan ter onderbouwing berekeningen (voorkeursvariant) inbrengen als onderdeel van het verzoekschrift.

Wil je weten wanneer er aanleiding is tot wijziging van de alimentatie? Je kan je vragen gratis stellen.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie: hoeveel is nodig, oftewel, de behoefte aan kinderalimentatie.

Bij de bepaling van de behoefte kinderalimentatie wordt getracht de levensstandaard van kinderen na een scheiding niet of zo min mogelijk te laten dalen, zodat kinderen na een scheiding er zo min mogelijk financieel op achteruitgaan.

Onderhoudsplicht van ouders jegens hun minderjarige kinderen

De wet bepaalt dat (stief)ouders naar draagkracht verplicht zijn bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige (stief)kinderen. Opmerking; verzorging en opvoeding is een veel ruimer begrip dan alleen onderhoud. Er wordt geen principieel onderscheid gemaakt tussen minderjarige en jongmeer­derjarige (tussen 18 en 21 jaar) kinderen. Wel wordt bij jongmeerderjari­ge de term’ levensonder­houd en studie’ gehanteerd. Maar de onderhoudsplicht bestaat, ongeacht of het kind werkelijk studeert. Het is geen vereiste dat het kind behoeftig is. De onderhoudsplicht is onafhankelijk van het feit of de ouders zijn gehuwd. Het is belangrijk om te weten wanneer je stiefouder bent: Wanneer ben je stiefouder en de invloed op kinderalimentatie. Want voor de stiefouder gelden andere regels. Alleen voor de stiefouder geldt dat hij slechts gedurende zijn huwelijk met de ouder verplicht is te voorzien in de kosten van verzor­ging en opvoeding van de tot zijn gezin behorende wettige en natuurlijke kinderen van zijn echtgenote tot zij 21 jaar zijn.

Kosten van kinderen; wat kosten kinderen hun ouders

Men kan overeenstemming bereiken over de kosten per kind. Ook worden vaak richtlijnen gehanteerd.

Bij deze richtlijnen is het gezinsinkomen tijdens (vlak voor de beëindiging van) het huwe­lijk/sa­menwonen van de ouders bepalend voor de kosten kinderen.

Tot het gezinsinkomen worden de netto-inkomsten uit arbeid en overige inkomsten van beide ouders gerekend, waaron­der ook de kinderbij­slag en het kindgebonden budget. Verlaging of het wegvallen van een inkomen na de echtscheiding heeft voor de bepaling van de kosten van de kinderen geen invloed. Immers, het welvaartsniveau tijdens de periode van de echtscheiding is bepalend voor de vaststelling van de kosten van de kinderen. Een hogere draagkracht na de echtscheiding van de niet-verzorgende ouder heeft wel invloed op de vaststelling van de behoefte; indien geen echtscheiding zou hebben plaatsgevonden zou die verhoging ook de behoefte van de kinderen hebben verhoogd.

Bij de richtlijnen wordt behalve naar het ‘’vroegere gezinsinkomen’’ of ‘’huidig hoger inkomen niet verzorgende partner’’ rekening gehouden met de leeftijden van de kinderen en het aantal kinderen binnen het gezin.

Extra (bijzondere) kosten kinderen

Extra kosten kind(eren) welke niet gecompenseerd (kunnen)worden met andere kosten kinderen, kunnen worden verdeeld op basis van ieders draagkracht. Een voorbeeld hiervan zijn veelal de netto kosten kinderopvang, (na verrekening tegemoetkoming werkgever en/of kinderopvangtoeslag)

De resterende draagkracht van de alimentatieplichtige voor een bijdrage extra kosten hiervoor is mede afhankelijk van de eerder vastgestelde kinderalimentatie.

Eventuele partneralimentatie kan beïnvloed worden door aanvullende extra bijdragen door de alimentatieplichtige.

Kinderalimentatie is mogelijk voor

* minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar)

* jongmeerderjarige kinderen (18-21 jaar).

* volwassen kinderen (ouder dan 21 jaar).

– een wettelijke onderhoudsplicht bij bijzondere omstandigheden (gezondheid) en / of

– bij vrijwillig overeenkomst, zoals bij scheiding een overeenkomst aangaan (waardoor alsnog een het plicht wordt)

Voorbeeld; een kind tot einde studie blijven onderhouden.

Kinderalimentatie voor Jongmeerderjarigen (18 – 21 jaar)

Vanaf het 18e jaar is de kinderalimentatie een zaak tussen ouder(s) en kind, maar het kind kan haar recht overdragen aan de verzorgende ouder.

De Nibudnormen zijn opgesteld voor kinderen tot 18 jaar. Voor kinderen van 18 jaar en ouder die voor studiefinanciering in aanmerking komen en / of werken zijn geen vaste maatstaven ontwikkeld. Je kan hier meer over lezen in de blog over  Kinderalimentatie voor een kind van 18 jaar en ouder.

Behoefte van een jongmeerderjarige

Mogelijke vaststelling; aansluiting zoeken bij de normen die in de Wet Studiefinanciering zijn ontwikkeld. Deze normbedragen zijn afhankelijk van het soort opleiding dat wordt gevolgd (MBO, HBO of WO) en of de jongmeerderjarige thuis of uitwonend is. In mindering op de behoefte komt de mogelijke basisbeurs die ingevolge de Wet Studiefinanciering kan (kon) worden verkregen. Afhankelijk van het inkomen van de ouders kan een student aanspraak maken op een aanvullende beurs. Ook deze aanvullende beurs verminderd de behoefte. De rentedragende lening waarop een student een beroep kan doen wordt echter niet als behoefte verlagend gezien. Voorbeelden worden beschreven in de blog over Kinderalimentatie en studiekosten

Eigen inkomsten van een jongmeerderjarige kunnen soms behoefte verlagend zijn. Norm hierbij is of deze inkomsten “substantieel” te noemen zijn. Je kan hier verder over lezen in de blog over Kinderalimentatie en eigen inkomsten van het kind

Berekening bijdrage niet-verzorgende ouder

Nadat de kosten van de kinderen zijn vastgesteld worden deze verminderd met de kinderbijslag. Het gevonden bedrag wordt vervolgens pro-rato verdeeld over de huidige netto-inkomens of draagkracht van de (stief)ouders.

De bijdrage van de niet-verzorgende ouder mag niet hoger worden dan zijn/haar maximale draagkracht.

Lees ook: Kinderalimentatie en draagkracht van de betaler

Meerdere onderhoudsplichtigen en kinderalimentatie

Bij de bepaling van ieders onderhoudsbijdrage bij meerdere onder­houdsplichtigen, zoals bij natuurlijke ouders en stiefouder, zal de rechter rekening houden met allerlei omstandigheden; graad van verwant­schap, contact tussen betrokkenen en kind(eren), bijzondere verhouding waarin ieder tot het kind staat (een voorbeeld hiervan is wanneer kinderen de naam van de stiefvader aannemen), situatie (duur) nieuw gezins­verbanden/of de draagkracht alle betrokkenen

Draagkracht voor kostenverdeling kinderen

Bepaling draagkracht: deze wordt berekend op basis van het netto gemiddeld maandinkomen;

Uitgaande van het netto besteedbaar inkomen wordt aan de hand van een formule met normbedragen en percentages voor ieders lasten) de draagkracht van ieder bepaald.

Op enkele uitzonderingen na wordt dus geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de werkelijke (woon)lasten.

Zorgkorting; in mindering te brengen op aandeel onderhoudsplichtige

De niet verzorgende ouder heeft in de meeste gevallen reeds een aandeel in de kosten middels de zorgkorting, zijnde ‘de verblijfskosten tijdens de omgangsregeling’, bij onvoldoende draagkracht van beide ouders voor de totale kosten, wordt een korting op de zorgkorting toegepast).

Kind gebonden budget

De hoogte van het kind gebonden budget verschilt van geval tot geval en is afhankelijk van het aantal kinderen, het al dan niet hebben van een toeslagpartner, de leeftijd van de kinderen en het inkomen.

Vanaf 2015 is aan het kind gebonden budget een ‘’alleenstaande ouderkop’’ toegevoegd.

Deze alleenstaande ouderkop is inkomensafhankelijk, hoe lager het belastbaar (verzamel) inkomen, hoe hoger het extra bedrag. Het kan daarom van belang zijn bij wie een kind wordt ingeschreven indien sprake is van co-ouderschap.

Wie meer vermogen heeft dan bij de vermogenstoets is toegestaan, krijgt geen kind gebonden budget.

Verwerking kind gebonden budget in de alimentatieberekeningen

Het kind gebonden budget wordt niet in mindering gebracht op de ‘’kosten kinderen’’ maar het gehele kind gebonden budget wordt bij de ‘’draagkracht’’ betrokken.

Maximale draagkracht voor kinderalimentatie middels de aanvaardbaarheidstoets.

Indien de werkelijke lasten in plaats van de forfaitaire lasten conform de normeringen, of opname van ‘’extra lasten’’ een effect hebben op de draagkracht waarbij men uiteindelijk van het inkomen na vermindering van de lasten minder overhoudt dan 90 % van de geldende bijstandsnorm, spreekt men van een onaanvaardbare situatie.

Welke kosten zijn inbegrepen in de kinderalimentatie

In de berekende (tabel) kosten van kinderen zijn alle normale kosten zoals die voor voeding en kleding begrepen. Bepaalde extra kosten zijn echter zo uitzonderlijk dat deze niet begrepen kunnen zijn in de standaardbedragen voor de kosten van kinderen.

In welke gevallen de bedragen (naar boven toe) moeten worden bijgesteld, kan slechts in globale termen worden aangegeven omdat allerlei kosten/activiteiten uitwisselbaar zijn. Wanneer bijvoorbeeld in de kosten van kinderen een bepaald bedrag begrepen is voor ‘ontspanning’, dan kan dat bedrag op verschillende manieren worden ingevuld: van voetbal tot paardrijden of van computergame tot vioolles.

Voorts blijkt dat hogere uitgaven aan de ene uitgavenpost samengaan met lagere uitgaven aan een andere post. Met andere woorden, wanneer een gezin meer dan gemiddeld aan kleding besteedt, behoeft dat niet te betekenen dat er voor de post kleding een correctie moet plaatsvinden. Gebleken is dat men zich hiervoor bezuinigingen getroost op een andere post.

Correctieposten betreffen dus kosten die niet of onvoldoende in de gehanteerde kosten van kinderen zijn verdisconteerd en welke bovendien niet te compenseren zijn met andere uitgavenposten. Voorbeelden van kosten die volgens de werkgroep in aanmerking komen voor correctie zijn de kosten van een gehandicapt kind, kosten van topsport, privélessen en extra hoge schoolgelden.

Je ziet ook dat in de kinderalimentatie rekening is gehouden met de kosten/besparingen die de ouders hebben tijdens de zomervakantie.

Kinderalimentatie en Co-ouderschap

Bij co-ouderschap wordt de verzorging van de kinderen over beide ouders verdeeld.

Van co-ouderschap is normaliter sprake bij de berekeningen conform de Tremanormeringen als de verdeling niet verder uiteenloopt dan ca. 60% /40 %. De fiscus hanteert in principe alleen een 50/50 verdeling.

Wat betreft de verdeling van de kosten kan men rekening houden met de specifieke tijd die een kind bij één der ouders doorbrengt. Verder kan rekening gehouden worden met ieders draagkracht c.q. ieders netto inkomen.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen: Lees verder in deze blog: Kinderalimentatie en co-ouderschap

Financieel (fiscaal) optimum

Financieel optimum kan als volgt bereikt worden,

 • Indien niet meer dan een kind betrokken is bij het co-ouderschap, kind bij die ouder inschrijven waar het fiscaal voordeel (kind gebonden budget) het hoogst is.
 • Indien meer dan een kind betrokken is bij het co-ouderschap, dan kan bij iedere ouder minimaal een kind inschrijven op het woonadres van de desbetreffende ouder financieel het meest gunstig zijn. Hierbij rekening houden met de leeftijden van de kinderen.

Partneralimentatie

Benodigde partneralimentatie

De behoefte aan partneralimentatie is gerelateerd aan het welvaartsniveau tijdens de samenwoning.

Men kan middels een overzicht van uitgaven tijdens de samenwoning overéénstemming over de behoefte bepalen, of via berekening, de zogenaamde Hofregel.

De Hofregel

De behoefte kan worden bepaald op basis van de Hofregel, ook wel de 60% regel genoemd

De behoefte wordt gesteld op 60% van het netto gezinsinkomen na aftrek van de kosten kinderen tijdens de samenwoning. Uitgangspunt is tevens dat het niet zo moet zijn dat de een veel meer overhoudt dan de ander, hiervoor kan gebuikt gemaakt worden van een jusvergelijking.

Omdat het welvaartsniveau na scheiding gewoonlijk niet voor beiden te handhaven blijft, onder meer doordat na een scheiding de kosten door twee huishoudens hoger worden, kan worden berekend bij welke alimentatiebedrag ieder gelijkelijk financieel ‘’een stap terug ‘’doet, dus uiteindelijk ieder evenveel te besteden heeft.

Maximale draagkracht voor partneralimentatie

Alimentatieplichtige behoeft nooit meer te betalen dan zijn (haar) draagkracht toelaat. De draagkracht wordt berekend door de noodzakelijke lasten in mindering te brengen op ‘’totaal inkomen inclusief alle fiscale voor- en nadelen’’. Vervolgens worden eventuele zorgkosten voor kinderen en kinderalimentatie in mindering gebracht op de draagkracht.

Partneralimentatie en fiscaal voordeel

De alimentatieplichtige heeft normaliter een fiscaal voordeel over betaalde alimentaties.

De alimentatiegerechtigde dient belasting en een premie zorgverzekering te betalen over ontvangen partneralimentatie.

Behoefte versus draagkracht.

Nadat de benodigde alimentatie is berekend wordt berekend of de maximale draagkracht van de alimentatieplichtige het toelaat de benodigde partneralimentatie te betalen.

Indien deze maximale draagkracht lager is dan de benodigde alimentatie, wordt dit lagere draagkrachtbedrag de uiteindelijk te betalen partneralimentatie.

Jusvergelijkingen

Behalve draagkrachtberekeningen zijn tevens jusvergelijkingen vervaardigd, de jus is ieders draagkracht, inclusief de te ontvangen en de te betalen alimentatie. Vaste lasten zoals woonlasten, dagelijkse kosten levensonderhoud en premies voor noodzakelijk verzekeringen zijn reeds verrekend, mede op basis van forfaitaire (vaste) bedragen.

De jus geeft aan hoeveel men overhoudt voor ‘’niet noodzakelijke (luxe) uitgaven’’.

Invloed van de jusvergelijking op de alimentatie.

Indien de jus uitkomt op een hogere jus voor de alimentatieplichtige, geeft de jus geen aanleiding voor een lagere partneralimentatie dan de eerder berekende maximale draagkracht.

Indien de jus uitkomt op een hogere jus voor de alimentatiegerechtigde, geeft dit aanleiding voor een lagere partneralimentatie dan de maximale draagkracht van de alimentatieplichtige toelaat;

Vervolgens is de partneralimentatie berekend waarbij een voor ieder nagenoeg gelijke jus ontstaat.

Indien de jus uitkomt op een nagenoeg gelijke jus voor ieder, ook bij een partneralimentatie van 0 euro per maand, kan worden geconcludeerd dat de alimentatiegerechtigde geen behoefte heeft aan partneralimentatie.

Indien de jus bij een nihil partneralimentatie uitkomt op een nagenoeg gelijke jus voor ieder kan worden geconcludeerd dat er geen van betrokkenen behoefte heeft aan partneralimentatie.

Invloed nieuwe partner van de betaler op de alimentatie

Indien de onderhoudsplichtige samenwoont met een partner met of zonder inkomsten kan aan hem/haar de keuze worden gelaten als gehuwde of alleenstaande te worden aangemerkt. Maar, er zijn ook gevallen bekend dat de rechtbank de situatie ‘nieuwe partner’ negeert. Motivatie hierbij is dan dat de rechtbank vindt dat de belangen van de ex-partner en/of kinderen niet mogen worden achtergesteld bij die van de nieuwe partner. Maar kan worden aangetoond dat de nieuwe partner niet volledig kan voorzien in haar eigen levensonderhoud en dat men thans zo’n duurzaam gezin vormt dat men dan in redelijkheid dient te voorzien in haar levensonderhoud, wordt soms weer wel rekening gehouden met de nieuwe situatie.

De keuze heeft diverse consequenties, zoals;

Indien aan te merken als ‘gehuwde’, worden de inkomsten en sommige lasten van de nieuwe partner in de berekeningen opgenomen en een hogere bijstandsnorm maar geldt een lager draagkrachtpercentage.

Bij de variant ‘’alleenstaande met partner’’ wordt de nieuwe partner geacht wel bij te dragen in de woonlasten, maar verder blijven haar (zijn) inkomsten en lasten buiten beschouwing.

Duur partneralimentatie

Maximaal 12 jaar; na een huwelijk met kinderen;

Maximaal 12 jaar; na een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;

Net zolang als het huwelijk duurde; na een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch.

De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die men met de ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld.

Toekomstige aanpassingen. op basis van gewijzigde omstandigheden

Voorbeeld, in de toekomst kan een alimentatie eventueel worden verhoogd, indien de alimentatieplichtige door een hoger inkomen of lagere lasten alsnog meer kan bijdragen in verband met zijn/haar hogere draagkracht. De bovengrens blijft het bereiken van een gelijke jus bij partneralimentatie.

Wordt bij partneralimentatie thans een gelijke jus bereikt, dan kan in de toekomst de alimentatie eventueel worden bijgesteld (lager c.q. hoger) naar aanleiding van een hoger inkomen of lagere lasten van één van beiden.

De bovengrens blijft het alimentatiebedrag waarbij een gelijke jus wordt behaald.

 Afkoop van partneralimentatie

Dit kan voordelen bieden, zoals het niet maandelijks meer geconfronteerd te hoeven worden met de echtscheiding.

Afkoop van partneralimentatie kan echter ook risicovol zijn voor de betaler en is vaak fiscaal ongunstig, enkele voorbeelden;

Een gemeente kan bij een bijstandsuitkering (te zijner tijd) deze uitkering verhalen op de alimentatieplichtige, ondanks de alimentatie-afkoop. Ook kan de alimentatieplichtige ondanks de afkoopsom later alsnog een partneralimentatie soms succesvol via de rechter afdwingen.

Indien de man in één keer de alimentatie van de komende jaren (maximaal 12) betaalt ontstaat voor de man een rentenadeel en bij de vrouw een voordeel. Een berekening op basis van contante waarde methode kan het verschil verkleinen.

Het huidige fiscale stelsel is niet meer zodanig dat altijd een fiscaal voordeel kan worden behaald middels een afkoopsom. Soms kan storting van de afkoopsom bij een verzekeringsmaatschappij gunstig zijn (lijfrentepolis) of een stamrechtverplichting.

Overige zaken als overbedeling (boedel- en vermogensscheiding inclusief de eigenwoning over/onderwaarde) en het feit dat de vrouw in Ierland gaat wonen zijn van invloed.

Vele voorwaarden zijn van belang; zoals; betaling dient pas plaats te vinden na datum echtscheiding, anders is het voor de ontvanger belast, maar niet fiscaal verrekenbaar voor de betaler. Soms wordt de betaling van een dergelijk bedrag aangemerkt als een schenking en dient de ontvanger schenkbelasting te betalen, zonder dat de ander een aftrekpost heeft.

De wet bepaalt dat een afkoopsom voor alimentatie belast wordt en aftrekbaar is op het moment dat zij rentedragend is geworden, dit kan van belang zijn bij het bepalen van de termijnen en rentevergoedingen inzake de afkoopsom.

Als men netto partneralimentatie wil afkopen, kan dat door deze in het convenant als een afkoop van partneralimentatie aan te duiden. De afkoopsom is dan verschuldigd direct na de ontbinding van het huwelijk door inschrijving van de scheiding in de daartoe bestemde registers. De betrokkenen dragen er zorg voor dat zowel het scheidingsverzoek als de ontbinding van het huwelijk als de betaling van de afkoopsom in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden.

Informatie over   ‘’Bijstand verhalen’’

Personen die onvoldoende eigen inkomsten hebben en niet worden onderhouden door anderen, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering. De gemeente kan bijstand terugeisen van anderen. Meestal de ouders of (ex-)echtgenoten die onderhoudsplichtig zijn. De wet noemt dat verhalen.

Wanneer wordt bijstand op u verhaald?

Allereerst is van belang of u onderhoudsplichtig bent. Voor de wet is alleen de onderhoudsplicht tussen (voormalige) echtgenoten en tussen ouders en kinderen van belang.

Onderhoudsplichtig
U bent in ieder geval onderhoudsplichtig als de rechtbank heeft bepaalt dat u alimentatie moet betalen. Als er geen uitspraak is van de rechter, onderzoekt de gemeente zelf of u een onderhoudsplicht heeft. Kinderloosheid en de duur van het huwelijk zijn factoren die hier een rol bij spelen. Ook speelt mee of uw (ex-)echtgeno(o)t(e) tijdens of na het huwelijk economisch zelfstandig is geweest.
Onderlinge afspraken tussen u en uw partner zijn hier niet op van invloed. U bent voor de wet onderhoudsplichtig, ook wanneer u heeft afgesproken om geheel of gedeeltelijk van alimentatie af te zien.
Er kunnen wel dringende redenen zijn om geheel of gedeeltelijk van verhaal af te zien terwijl u wel een onderhoudsplicht heeft.

Geen onderhoudsplicht
Geen onderhoudsplicht betekent geen verhaal.

Bedragen worden bruto verhaald
Bent u onderhoudsplichtig voor iemand met een bijstandsuitkering? Dan kan het zijn dat de gemeente bijstand op u verhaalt. Voor zover mogelijk wordt de bijstand bruto verhaald. Dat betekent dat u niet alleen het bedrag moet betalen dat uw (ex-)partner aan bijstand ontvangt, maar ook de sociale premies en loonbelasting die hierop worden ingehouden. Bij onderhoudsplicht geldt echter ook nog de grens van de draagkracht. U hoeft niet meer te betalen dan uw draagkracht toestaat.

REACTIES

Hendrik - 25 jan 2019

Weet iemand hoe het volgende zit : Ik betaal(de) alimentatie aan mijn ex voor de kids , nu zijn de kids door jeugdzorg bij haar weggehaald en in een pleegezin gezet. Ik heb toen per direct de alimentatie stopgezet omdat ze nu eenmaal de kids niet meer had. Vanuit het pleeggezin heb ik nog niets gehoord , maar weet wel dat hun een godsvermogen aan pleegbijdrage krijgen van de overheid , meer dan dat wij ooit beschikbaar hadden. Zou het juridisch zo zijn dat ik de alimentatie nu naar hen moet betalen , en zo ja dan zou mijn ex dat toch ook moeten . Sowieso al raar dat zij blijkbaar recht houdt op kindgebonden budget en kinderbijslag?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 28 jan 2019

  Beste Hendrik, hierbij het antwoord van De Alimentatiespecialist: De kinderalimentatie aan moeder is bedoeld als bijdrage in de kosten die de moeder ook daadwerkelijk maakt, dus indien kind elders verblijft gaat het om de eventuele resterende kosten die de moeder toch nog heeft (kleding, speelgoed en/of devices) en de kosten die zij heeft voor de perioden dat kind wellicht soms wel thuis verblijft. In principe gaat de kinder-alimentatieplicht van ’vader aan moeder’’ over naar ‘van vader en moeder aan pleeggezin’, hierbij wordt bij de vaststelling van de hoogte rekening gehouden met de behoefte van het kind (bijvoorbeeld op basis van oud gezinswelvaartsniveau) en wordt rekening gehouden met de pleegzorgvergoeding. De ‘overblijvende behoefte’ van het kind wordt dan vervolgens verdeeld tussen vader en moeder basis van ieders draagkracht, rekening wordt gehouden met een eventuele omgangsregeling, beiden betalen dan kinderalimentatie aan het pleeggezin. Daarnaast dienen beide ouders soms een bijdrage te betalen aan het LBIO als bijdrage in de kosten die de overheid aan het pleeggezin betaalt.

  Papa - 28 jan 2019

  Hendrik, mag ik vragen aan jou waarom jullie kinderen zijn weg gehaald bij je ex vrouw en naar een pleeg gezin zijn gegaan ? Kan of mag jij niet voor je eigen kinderen zorgen ? Of heb je daar geen woonruimte voor ? Je praat nu alleen over geld, maar hoe zit het met de behoeftes van de kinderen en jouzelf als vader en je ex de moeder ? Ik kan me niet voorstellen hoe dat moet voelen dat je kinderen naar een pleeg gezin gaan en niet bij hun eigen vader of moeder. Wil je daar iets over zeggen of is dat te persoonlijk ?

  Hendrik - 30 jan 2019

  @nieuwestap Uit je verhaal maal ik op dat er blijkbaar een nieuwe alimentatie berekening zou moeten plaatsvinden en dat ik een bijdrage aan het LBIO zou moeten betalen, wel vreemd dat ze me daar totaal niets over verteld hebben. Als ik zie wat hun aan pleegzorgbijdrage ontvangen lijkt het me raar dat ik nog bij moet dragen , die is al bijna net zo hoog als mijn salaris. @pappa Ik wil er best iets over zeggen hoewel het mijnsinziens niet topicrelevant is. Ten eerste is de pleegzorg op papier nog vrijwillig , mijn ex heeft door Veel stress en spanning niet de energie om voor de Kids te zorgen op dit moment en is naar mijn mening ook tekort geschoten in de jaren ervoor,ik zelf zie dat nu pas in na de scheiding, voor mezelf kan ik zeggen dat ik door bepaalde karaktereigenschappen niet in staat ben om hele dagen met de Kids te zijn , Google maar eens op HSP en HSS, en het ook niet te combineren valt met werk , we praten nog over jonge kids. Gezien de omstandigheden is het momenteel het beste voor de Kids, hoe zwaar het ook is.

Profielfoto van Ca

Ca - 7 feb 2019

Omdat mijn ex nadat ik het huis uitgescholden ben, ervoor zorgde dat ik niet meer bij de rekeningen kon komen (later bij de bank kunnen regelen wel weer op mijn eigen bankrekeningen te kunnen komen, maar daar stond niet veel op) heb ik uiteindelijk via de advocaat voorlopige voorzieningen aangevraagd. Ik ben nml zzp-er en net 2 jaar begonnen, echter afgelopen jaar door ernstige zieke vader (nu in zijn laatste terminale fase) heb ik veel tijd aan mijn ouders moeten besteden, waardoor ik nauwelijks eigen inkomen heb. Dankzij sociaal team jeugdzorg (ingeschakeld door huisarts nadat ik hem benaderd heb omdat hij mijn dochter ook de keuze gaf “je doet wat ik zeg en anders kun je vertrekken”) kan ik weer om de week in huis om voor de kinderen te zorgen. De rechter heeft bepaald dat hij mij 560 kinderalimentatie en 115 partneralimentatie moet betalen. Hij huurt volgens zeggen (jaja en “bewijs”... maar hij zit er maar 2 weken, is een kniert als het om geld gaat en het is van zijn collega... maar goed; daar kijkt een rechter niet naar) een huisje voor 800€ id maand en zodoende heeft hij niet meer draagkracht. (Hij heeft netto inkomen van 3600€, ik tussen de 3-400) Echter stuurt hij me nu rekeningen van de helft vd woonlasten en rekeningen van wat hij uitgeeft aan de kinderen. Nu ik deze niet betaal heeft hij besloten de kinderen naar mij te sturen, als ze nieuwe schoenen, kleding of contributie vd sport moeten betalen. De antwoorden die ik van mijn advocaat zijn ; dat is “onredelijk” of “niet de bedoeling”. Is het gek om te vragen hier wat ik ermee aan moet? Zijn advocaat is al 3 weken onbereikbaar voor mijn advocaat. De rekeningen vd advocaat lopen op... en mijn bankrekening loopt aardig leeg met de oplopende kosten vd kinderen en mijn eigen onderhoud, maar ben eigenlijk nog niet veel opgeschoten. Mag ik meer van mijn advocaat verwachten? Ik ben me ervan bewust dat ik mijn eigen inkomen moet gaan genereren, maar de huisarts heeft bepaald dat ik momenteel door al deze emotionele belastende zaken, niet in staat ben om te werken. En ik kan nu nog geen beroep doen op financiële ondersteuning vd gemeente, omdat ik nog niet gescheiden ben... Pffff ik ben zo moe... mijn vader kan binnenkort/elk moment overlijden, daar focus ik me nu op .. maar daar heeft mijn ex of rechter geen boodschap aan...

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


vier + 4 =

Vlog

Judith is gescheiden en komt met de volgende vraag bij Roos: “Mijn zoon wil niet meer naar zijn vader. Wat kan ik doen?” Samen zijn ze gaan onderzoeken waarom Sjoerd niet graag naar zijn vader gaat.   Heb jij dezelfde vraag? Roos Boer van Succesvol Scheiden het Gooi wil graag met Lees verder > mijn zoon wil niet meer naar zijn vader
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.