Menu

Juridische vragen over echtscheiding

Stel gratis je juridische vraag over echtscheiding!

Als je gaat scheiden komt er heel veel op je af. Er spelen zoveel onderwerpen die vragen oproepen. Gelukkig heeft Nieuwe Stap een partner waaraan je al jouw juridische vragen over je echtscheiding kan voorleggen: De Boorder Schoots Familierechtadvocaten! De beantwoording van je vraag is gratis! Tenzij er echt een dossier moet worden bestudeerd, maar dan geeft De Boorder Schoots Familierechtadvocaten dat aan.

Mail je vraag naar info@nieuwestap.nl

Reeds ingezonden en beantwoorde vragen

Vraag verplicht om bij te dragen in studiekosten

Ik heb een vraag. Mijn partner is sinds 10 jaar gescheiden en heeft een dochter die in september 18 jaar is geworden en bij haar moeder woont. Hij betaalt vanaf het moment van de scheiding 600 euro kinderalimentatie aan zijn ex. Vanaf het moment dat zijn dochter 18 jaar is geworden betaalt hij dit bedrag direct aan zijn dochter. (zijn ex vindt dat niet fijn)

Zijn dochter is in september met een dure studie begonnen, de kosten hiervan bedragen 390 euro per maand.

De moeder wil hiervan niet de helft betalen, dus de alimentatie gaat hier bijna aan op en het kind heeft nauwelijks nog geld. De moeder wil ook kostgeld hebben. Is de moeder niet verplicht om ook de helft van de studiekosten te betalen? Zij heeft een goedbetaalde fulltime baan.

Zolang dochter jongmeerderjarig is (tot 21 jaar) zijn de ouders verplicht om bij te dragen in haar levensonderhoud. Uiteraard dienen de ouders daarbij ieder een bijdrage te leveren. Hoeveel ieder bij dient te dragen is afhankelijk van de  behoefte van dochter (dus wat zij nodig heeft voor haar levensonderhoud) en de draagkracht van de ouders (dus wat het aandeel van moeder en van vader is in die kosten). Ik merk in dit verband op dat de berekening van de bijdrage voor jongmeerderjarige kinderen anders gaat dan voor minderjarige kinderen. Ook speelt een rol waar dochter woont. Naar ik begrijp, woont dochter bij moeder.

Of moeder de helft van de studiekosten dient te betalen, is zo dus niet te beoordelen. Daarvoor is namelijk meer informatie nodig. Er kan dan berekend worden wat het aandeel van moeder en van vader in het levensonderhoud van dochter dient te zijn.

De Boorder Schoots

Vraag terug betalen alimentatie

Hallo, ik ben sinds 2011 gescheiden, mijn ex is in 2012 een geregistreerd partnerschap aangegaan, ook heeft hij in 2013 een kind gekregen. Mijn kinderen die nu 16 en 19 jaar zijn daar betaald hij kinderalimentatie voor. Nu wilt hij omdat mijn dochter van 19 al sinds 2011 geen contact meer met hem heeft (maar wel verschillende keren geprobeerd heeft) minder kinderalimentatie gaan betalen. De reden is volgens hem omdat zij vorig jaar een tussenjaar tussen haar studie heeft gehad en gewerkt heeft, en omdat hij geen omgang met haar heeft. Ook dreigt hij dat als er een nieuwe berekening komt en blijkt dat hij teveel alimentatie betaald heeft dat terug te eisen van haar. Kan dit zomaar?

Uw dochter van 19 jaar is jongmeerderjarig. De ouders hebben ook voor jongmeerderjarige kinderen een onderhoudsverplichting. Kinderen zijn jongmeerderjarig vanaf 18 tot 21 jaar.

Het gegeven dat uw ex-man een nieuw gezin heeft, kan wel van invloed zijn op wat hij kan betalen. Er is namelijk een kind bijgekomen waar hij ook onderhoudsplichtig voor is. Het feit dat hij geen omgang heeft met de jongmeerderjarige dochter, is echter niet van belang voor de vraag of hij verplicht is een bijdrage te betalen.

Een verzoek tot terugbetalen van reeds betaalde bijdragen, zeker voor kinderen, wordt niet zomaar toegewezen door de rechter. Die bijdrage zal immers in de regel zijn aangewend voor het levensonderhoud. Een terugbetalingsverplichting over de periode vóór de uitspraak van de rechtbank dient zeer goed onderbouwd te worden door de rechter. De rechter zal dan moeten beoordelen of, en in hoeverre, in redelijkheid van degene die de alimentatie heeft ontvangen terugbetaling kan worden verlangd.

De berekening van de bijdrage gaat voor jongmeerderjarige kinderen wel iets anders dan voor minderjarige kinderen. Of met eigen inkomsten van een kind rekening wordt gehouden, is o.m. afhankelijk van de vraag hoe hoog die inkomsten zijn en of het kind al dan niet een studie volgt.

De Boorder Schoots

Vraag ex wil co-ouderschap afdwingen

We hebben beperkte omgangsregeling via mediator vast laten leggen. Kind gaat om het weekend een zaterdag en zondag naar zijn vader zonder er te blijven slapen. Geen vakanties en geen feestdagen. Kind  wil absoluut niet slapen bij zijn vader. En ook de psycholoog van kind vindt uitbreiding omgang niet in belang van kind.  Kind is bijna 11 jaar.

Deze regeling loopt al 1 jaar. Nu wil hij co ouderschap afdwingen via rechter. Ik ben benieuwd hoe groot zijn kansen zijn.

Ik wil dit niet en vindt dit zeker niet in belang van kind.  Daarnaast is er 0 communicatie.  Ik heb gehamerd op communicatie therapie maar hij ziet er het nut niet van in. Enige communicatie die er is is via de mail en dan nog antwoord hij regelmatig niet.  

Ik ben benieuwd naar uw antwoord. 

De rechter is bij dit soort vraagstukken meestal van mening dat voor een co-ouderschapsregeling ouders in staat moeten zijn tot enige communicatie. Uiteraard hangt dit wel altijd af van de omstandigheden van het geval. Het is dus verstandig de wens om de communicatie te verbeteren bij vader neer te leggen.

De Boorder Schoots

Vraag vervangende toestemming

Mijn jongste is 9 jaar; groep 6 basisschool. School wil de jongste in het zorgteam van de school bespreken om te kijken welke hulp school kan bieden zodat het probleemgedrag van de jongste kan worden verbeterd.

Vader moet mede toestemming verlenen maar weigert en mailt “dat gaan ‘we’ niet doen…  alsof hij een vetorecht heeft en weigert zonder verdere toelichting of uitleg de zorg die school wil bieden.

Ik heb vader gemaild en verzocht een gemotiveerde toelichting te geven waarom hij dit niet wil. Dat is het minste waar ik recht op heb. We hebben beiden voogdij en hij heeft geen veto. 

Als ik daarop geen reactie krijg (en die kans acht ik groot), kan ik hem dan met juridische stappen dwingen een toelichting te geven?

Hij mag toch wel uitleggen waarom ons kind onttrekt aan de nodig zorg.

Het liefste zou ik alsnog de volledige voogdij krijgen. Want ik voorzie in de toekomst eerder meer problemen met vader dan minder.

Hoe moet ik dit aanpakken en hoe groot is de kans op succes dan?

Uiteraard verdient het de voorkeur er samen uit te komen. Als vader echter blijft weigeren om zijn toestemming te geven, kan vervangende toestemming worden gevraagd aan de rechter. Meneer zal dan moeten toelichten waarom hij zijn toestemming blijft weigeren. Meer in het algemeen geldt dat als er sprake is van een geschil in de uitoefening van het gezamenlijke gezag, de rechtbank gevraagd kan worden gevraagd om een oordeel. De rechtbank neemt dan een zodanige beslissing als haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

Uitgangspunt van de wetgever is dat het gezamenlijk ouderlijk gezag zoveel mogelijk in stand blijft. Dat neemt echter niet weg dat zich situaties kunnen voordoen waarin het noodzakelijk is dat slechts een van de ouders na scheiding het ouderlijk gezag uitoefent. Aangezien voortzetting van het gezamenlijk gezag het uitgangspunt is, zal op de ouder die verzoekt alleen met het gezag te worden belast een motiveringsplicht rusten. Het enkele feit dat een ouder éénhoofdig gezag wenst, is onvoldoende.

De rechter kan oordelen dat slechts één ouder met het gezag wordt belast indien:

  • er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of
  • wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

De rechter toetst over het algemeen streng. Het is dus niet zo dat de rechter bij een communicatieproblemen tussen de ouders  direct aanleiding ziet tot het toewijzen van het eenhoofdig gezag aan één van de ouders. Om u goed te kunnen adviseren, hebben wij meer informatie over de achtergrond nodig. Wij kunnen daarvoor een afspraak maken bij De Boorder Schoots op kantoor met één van de hier werkzame advocaten.

Vraag Co-ouderschap en verhuizen

Ik heb een vraag: 5 jaar geleden ben ik gescheiden. Mijn ex-man en ik hebben co-ouderschap over onze 2 kinderen. Sinds 1,5 jaar woont mijn ex-man in een andere plaats op 40 minuten rijafstand. Hij heeft tot nu toe bijna alle autoritten voor zijn rekening genomen. Hij heeft ook mondeling toegezegd toen hij ging verhuizen dat hij de ritten voor zijn rekening zou nemen. Nu wil hij het ouderschapsplan wijzigen en mij ook 50% van de ritten laten doen. Ik wil hier niet in meegaan. Hij heeft er voor gekozen om daar te gaan wonen en ik rijd zelf geen auto. Met het openbaar vervoer is het een veel langere reis. We hebben over verhuizen en vervoer niets opgenomen in het ouderschapsplan. Ik vraag mij af wat redelijk is of wat de uitspraak van een rechter zou zijn in dit geval. Ik wil het natuurlijk liever niet zo ver laten komen, maar dat zou kunnen.

Indien er gewijzigde omstandigheden zijn die van invloed zijn op het ouderschapsplan (zoals een verhuizing buiten de regio) raden wij altijd aan om nieuwe of gewijzigde afspraken schriftelijk vast te leggen en als addendum op te nemen in het ouderschapsplan.

In dit geval is het een initiatief van de vader geweest om buiten de regio te verhuizen en heeft hij zelfs een mondelinge toezegging gedaan en die ook uitgevoerd.

Belangrijk is wat de reden of de gewijzigde omstandigheden voor de vader zijn om deze wijzigingen in de afspraken te willen aanbrengen. Ons advies is om samen aan tafel te gaan zitten om naar elkaars afwegingen te luisteren om vervolgens samen tot een oplossing te komen.

Lukt dat (eventueel onder begeleiding van een register mediator) niet dan kunnen partijen het geschil via wederzijdse advocaten bij een rechter voorleggen. Die gaat de argumenten afwegen en een uitspraak doen of de zaak zelfs misschien teruggeven met het dwingende advies dit samen via een register mediator te regelen. Deze laatste twee aanvullingen zijn aannames wat een rechter wellicht zou besluiten in reactie op de vraagstelling.

Zorgeloosch Scheiden.

Vraag Omgangsregeling en verhuizen

Ik heb een vraag wat betreft de verhuizing van mijn ex partner. Wij zijn 5 jaar geleden gescheiden en hebben een omgangsregeling welke inhoudt dat de kids om t weekend en elke zondagavond en maandag overdag bij hun vader zijn.

Nu heb ik via de kinderen en bekenden vernomen dat mijn ex zijn huis heeft verkocht en gaat verhuizen.  Tot heden wonen we allebei nog in t zelfde dorp. Van heb hem ik officieel nog niks gehoord.

Mijn vraag is of er ook “regels” zijn.wat betreft verhuizen van ex partners? Aangezien ik de kinderen wel naar hem toe moet brengen als het zijn weekend is.

De vraag is of jullie in jullie ouderschapsplan afspraken hebben gemaakt indien een van beiden zal gaan verhuizen (buiten de regio). Uit je vraag begrijp ik dat jullie dat niet hebben gedaan.

Indien woon- en leef omstandigheden wijzigen dan zullen jullie daar samen in goed overleg nieuwe afspraken over moeten maken. Alle consequenties goed in kaart brengen en samen nieuwe afspraken maken en vastleggen is ons advies.

Lukt dat samen niet overweeg dan hiervoor een onafhankelijke deskundige, bijvoorbeeld een MfN gecertificeerd familie mediator van Zorgeloosch in te schakelen.
Vlog

We kwamen deze heldere uitleg over ouderverstoting tegen van Desiree Meulemans

ouderverstoting
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.