Menu

Vragen over Alimentatie

Stel gratis je vraag over partner- of kinderalimentatie!

Partneralimentatie en kinderalimentatie zijn precaire onderwerpen bij een echtscheiding. Onzekerheid over je financiële situatie geeft veel spanning. Bovendien zijn het gecompliceerde onderwerpen die veel vragen oproepen. Hoe fijn is het om een plek te hebben waar je vragen over alimentatie aan een deskundige kan voorleggen. Dat kan hier, aan de Alimentatiespecialist  en aan De Scheidingsplanner. De beantwoording van je vraag is gratis! Tenzij er echt een dossier moet worden bestudeerd, maar dan geeft de Alimentatiespecialist dat aan.

Mail je vraag naar info@nieuwestap.nl

Vermeld je postcode bij je vraag, dan kan iemand in jouw omgeving de vraag beantwoorden.

 

Reeds ingezonden en beantwoorde vragen:

Vraag: Eigen inkomsten kind van 18

Mijn oudste kind wordt 18 jaar en volgt een opleiding volgens het BBL principe. 4 dagen werk en 1 dag school in zijn geval. Nu verdient hij daar een loon mee. Nu vraag ik mij het volgende af: ben ik nog verplicht om zijn deel van de kinderalimentatie te betalen? Stel dat ik door zou moeten betalen: kan ik, ondanks dat anders aangegeven wordt, het geld naar hem privé overmaken of ben ik verplicht het geld over te maken naar de rekening die hij of mijn ex aangeeft?

De kinderalimentatie dient te worden overgemaakt naar de rekening die uw kind aangeeft.

Wanneer een kind 18 jaar wordt houdt de verplichting om financieel voor uw kind te zorgen nog niet op. Voor kinderen van 18, tot en met 20 geldt een ‘voortgezette onderhoudsplicht’. Dat betekent dat de ouders de kosten van levensonderhoud en studie van het kind moeten betalen. Vanaf het moment dat een kind 18 jaar wordt kan de alimentatie aan het kind zelf worden betaald. Afspraken over alimentatie kunnen vanaf de leeftijd van 18 jaar met het kind zelf worden gemaakt maar kind kan dit ook overdragen aan één van de ouders.

Ouders hebben dus de verplichting om tot het 21e levensjaar van hun kinderen bij te dragen in minimaal het levensonderhoud.  Ook indien een kind gaat werken blijft deze plicht bestaan. De rechtspraak is hier heel duidelijk over. In afzonderlijke gevallen kan de rechter kijken of het gezien de omstandigheden van het geval redelijk is ‘de hoogte van het bedrag te herzien.

Hierbij zijn onder meer de volgende factoren van belang;

Behoefte kind, eigen inkomen kind (indien kind niet studeert) en inkomen (stief)ouders.  Het gebeurt niet vaak dat een alimentatieverplichting geheel komt te vervallen, ondanks eigen inkomsten van het kind.

Vaststelling kosten kind.

Voorbeelden op welke manieren de behoefte per kind kan worden bepaald;

Op basis van eerder (huidig) overééngekomen kinderalimentatie/ kosten kind)

Op basis van het (gezins-)inkomen van de ouders (welvaartsniveau) , voorafgaand aan de (toenmalige) verbreking samenwoning of op basis van het huidig netto inkomen van één der ouders indien dit inkomen hoger is dan het oude welvaartsniveau.

Wellicht kan rekening kan worden gehouden met eventuele inkomsten kind indien kind niet meer studeert. Of en wanneer de eigen inkomsten van de jongmeerderjarige mogen worden afgetrokken is telkens maatwerk. Rapport alimentatienormen meldt dat structurele inkomsten kunnen worden verrekend met de kosten. Jurisprudentie hierover is steeds wisselend, soms wordt volledig rekening gehouden met eigen inkomsten, soms deels en soms geheel niet.

Elke (stief)ouder dient een bijdrage te leveren in de behoefte van de jongmeerderjarige, op basis van ieders draagkracht.

Eventuele wijziging van de kinderalimentatie voor uw oudste kind kan consequenties hebben voor hoogte kinderalimentatie jongste kind.

De Alimentatiespecialist

Vraag: Kan ik alsnog alimentatie aanvragen? 

Ik ben sinds 1 1/2 jaar uit elkaar met mijn ex partner. Samen hebben wij een zoon. Alles is netjes verdeelt en er zijn mondelinge afspraken gemaakt. Later zijn deze op papier gezet met behulp van een mediator. 1 van de afspraken was dat degene die heen en weer rijd geen alimentatie betaald. Zoon woonde eerst bij papa nu bij mij(mama).Sinds hij bij mij woont haalt papa hem op, maar ik moet de terugreis rijden. Om dat te compenseren zou hij geld op de spaarrekening van zoon storten. Tot op heden(nu een jaar verder) is er nog geen euro binnen gekomen. Ondertussen is er bij ons een kleine bijgekomen en lopen de kosten voor de zoon te hoog op. Kan ik nu alsnog alimentatie aanvragen en hoe kan ik dat doen?

U vraagt zich af u  alimentatie kunt aanvragen nadat de omstandigheden anders zijn geworden en hoe u dit kan doen .

In eerste instantie heeft u afspraken gemaakt over halen en brengen van jullie zoon en betaling van kinder – alimentatie. Nadat de situatie gewijzigd is, jullie zoon is bij u gaan wonen , hebben jullie mondeling een afspraak gemaakt over geldelijke compensatie. De geboorte van een kindje in uw gezin en de wijziging in woonplaats van uw zoon maken dat dit omstandigheden zijn waardoor de gemaakte afspraken over de alimentatie niet meer aan de maatstaven voldoen.

Een wijziging/aanvraag of verhoging van de kinder-alimentatie kan door jullie onderling in overleg, en met eventuele hulp van een scheidingsbemiddelaar nieuwe afspraken overeen komen en deze ook vast laten leggen in een aanvullend convenant zodat bij achterwege blijven van betalingen er een getekend stuk aan ten grondslag ligt.

Als de verhouding tussen u en uw ex-partner niet goed is kan er voor gekozen worden de wijziging via juridische weg te laten lopen.
U kunt zich dan wenden tot de Raad voor Rechtsbijstand om na te gaan of u in aanmerking komt voor  gesubsidieerde rechtsbijstand,

Een en ander onder voorbehoud van de door u gemaakte afspraken omtrent gewijzigde omstandigheden zoals vastgelegd in uw convenant.

De scheidingsplanner.nl

Vraag: Kan alimentatie met terugwerkende kracht worden geeist

Mijn ex en ik zijn een paar jaar geleden uit elkaar gegaan. We hebben 1 jonge zoon. Mijn ex heeft nog nooit iets betaald voor onze zoon. Kan alimentatie ook met terug werkende kracht worden geëist?

In ieder geval kan vanaf heden alimentatie gevraagd worden. Met terugwerkende kracht kan ook maar dat is afhankelijk van meerdere factoren, zoals: wat staat er in het convenant/ouderschapsplan; redenen waarom niet eerder is betaald; is reeds  eerder een verzoek gedaan enzovoort.

De Alimentatiespecialist

Vraag: Kosten procederen over kinderalimentatie

Mijn dochters zijn student HBO/MBO. Zij hebben voor studie en kosten meer geld nodig van hun vader dan hij nu betaalt, praten is geen optie. Is er een goedkope mogelijkheid voor hen om hem een hogere bijdrage te laten betalen?

U, of uw dochters nadat zij 18 zijn geworden kunnen trachten in overleg een nieuw alimentatiebedrag met de vader overeen te komen, wij kunnen de nieuwe alimentatiebedragen berekenen, tot 18e jaar en na 18e jaar. De nieuwe bedragen zijn afhankelijk van uw huidig inkomen en het actuele inkomen van vader.  Wil de vader niet meewerken dan kunt u (kunnen uw dochters) een rechtszaak starten.

Wellicht komt u (uw dochters)  in aanmerking voor een toevoeging, dan betaal je zelf alleen een eigen bijdrage aan de advocaat. De rest van de kosten worden betaald door de overheid. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, maximum inkomen om in aanmerking te komen bedraagt (2019) € 27.300,00.

De Alimentatiespecialist

 

Vraag: Kosten BSO/VSO

Op de school van ons kind is er een regeling voor BSO en VSO.

Op de vrijdag dat mijn dochter bij mij is gaat zij altijd naar de VSO. Mijn ex wil de VSO eenzijdig stopzetten of de kosten hiervan op mij verhalen. Ik betaal maandelijks alimentatie,  daar is dit toch in meegenomen?

Beide ouders betalen naar draagkracht mede aan de kosten BSO, meestal is dit verrekend in de kinderalimentatie. Wijzigt de BSO dan wijzigt ook de bijdrage door ieder c.q. de kinderalimentatie. De kinderalimentatie dient eveneens aangepast te worden bij wijziging van de omgangsregeling.

De Alimentatiespecialist

Vraag: Verdiencapaciteit

Wat als je ex 24 uur per week werkt en ik alimentatie betaal, is zij dan verplicht om meer uren (40) te gaan werken, zodat m’n alimentatie gestopt kan worden?

De alimentatie kan worden aangepast aan haar verdiencapaciteit.

Voor het berekenen van de alimentatie zijn de inkomens (en daarbij behorende draagkracht) van belang. Behalve van het werkelijk inkomen kan van een huidige of toekomstige verdiencapaciteit worden uitgegaan. Men dient zich volledig in te zetten om de verdiencapaciteit volledig te benutten.

Het is aan de man of vrouw in kwestie om aan te tonen dat men deze inspanningen heeft verricht. Dit betekent onder meer dat de men actief moet solliciteren en/of opleidingen moet volgen waardoor de kans op het vinden van een baan groter wordt.

Daarbij zijn alle omstandigheden van belang, waaronder:

Opleiding

Werkervaring

De geboden tijd om werk te zoeken

De gezondheid

Zorg voor kinderen

De arbeidsmarktsituatie ter plekke

De Alimentatiespecialist

 

Vraag: mag vader stoppen met kinderalimentatie als kind 18 wordt

Mijn dochter van 19 is sinds eind februari klaar met haar opleiding. Op 1 september start zij met haar vervolg opleiding (vavo) om de kosten voor deze opleiding van 2 jaar te kunnen betalen (zij ontvangt bij de vavo geen studiefinanciering van duo) is zij bij haar laatste stageplek blijven werken tot augustus. Dan heeft ze een maandje vakantie en begint dan aan de vavo.
Nu haar vader weet dat haar opleiding klaar is en zij nu tijdelijk werkt betaalt hij geen alimentatie meer. Hij heeft dit zelf beslist. Mag dit zomaar en wat zijn de regels betreft betalen van alimentatie bij een tijdelijke baan?

Het antwoord op jouw vraag behoeft enige toelichting vooraf.

Zodra een kind 18 jaar wordt is het kind wettelijk gezien volwassen. Dat betekent dat het ouderlijk gezag ophoudt. Daardoor kunnen de ouders het kind niet meer vertegenwoordigen en is het kind, jullie nu 19-jarige dochter, zelf onderhandelingspartij. Dat wil zeggen dat vanaf het moment dat jullie dochter meerderjarig is geworden ieder van de ouders een eigen afspraak dient te maken over een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en scholing. Dit tegen de achtergrond dat ouders een zorgplicht hebben. Voor jong-volwassenen (kinderen van 19 tot 21 jaar) geldt dat zij geen behoeftigheid hoeven aan te tonen om een beroep te kunnen doen op de zorgplicht van de ouders. Voor kinderen vanaf 21 jaar is dat wel het geval.

Kort door de bocht betekent dit: de vader kan zelf beslissen of hij stopt met het betalen van de regeling uit het verleden, maar hij heeft een zorgplicht, waardoor hij in overleg met jullie dochter dient mee te betalen aan de kosten voor levensonderhoud en scholing. Jullie dochter dient dus te overleggen met haar vader over een financiële ondersteuning, zoals zij dat ook met jou, haar moeder, dient te doen. Jullie als ouders kunnen alleen maar voor elkaar/met elkaar bepalen wat  ieder moet bijdragen in de kosten voor jullie dochter als jullie dochter met deze afspraken instemt.

Uiteraard mogen/kunnen ouders wel overleg met elkaar voeren wat zij redelijk vinden, maar uiteindelijk dient het meerderjarig kind daarmee in te stemmen.

Rudi Mertens

De Scheidingsplanner

Vraag: wanneer stopt belasting over partneralimentatie

Op 1 mei 2008 ontving ik de eerste partneralimentatie. De alimentatie stopt in 2020. Mijn vraag is stopt dan ook gelijk de belasting in mei die ik daarover betaal of loopt het dat jaar door. En krijg ik dat later terug.

De partneralimentatie die u van uw ex ontvangt is bruto inkomen (Box 1). Hierover bent u nog inkomstenbelasting en ZVW premie (5,7% /2019) verschuldigd.

In overleg met de Belastingdienst kunt u dit maandelijks of 1x per jaar betalen.

U geeft aan dat u in mei belasting betaalt. Dit zal naar verwachting betrekking hebben op het voorliggende jaar.

Als uw ex tot 2020 zal betalen zal u naar verwachting in mei 2021 het laatste verzoek tot betaling hiervoor ontvangen.

Marco den Otter

De Scheidingsplanner

 

Vraag: telt mijn inkomen mee voor de alimentatie als mijn vriend en ik gaan samenwonen

Graag wil ik met mijn vriend gaan samenwonen en een samenlevingscontract aangaan. Hij heeft met zijn ex 2 kinderen. Die wonen bij zijn ex, haar nieuwe partner en haar andere 2 kinderen. Mijn vriend betaalt op dit moment geen alimentatie, omdat op het moment van berekening hij te weinig inkomen had om het te kunnen betalen. Wat gebeurt er als ik bij hem intrek en de alimentatie evt. opnieuw berekend wordt? Wordt er dan ook naar mijn inkomen gekeken en ben ik verplicht daaraan mee te betalen? Aangezien het niet mijn kinderen zijn.

In de wet is een onderhoudsverplichting opgenomen van de stiefouder voor de kinderen van zijn of haar partner tot dat de kinderen 21 jaar zijn. Wanneer de ouder en de nieuwe partner samenwonen, maakt dat de nieuwe partner nog niet direct onderhoudsplichtig. Ook niet als er als samengesteld gezin wordt samengeleefd en er ‘family life’ is tussen de stiefouder en de kinderen. Wanneer de ouder en de nieuwe partner met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, dan is de nieuwe partner ‘stiefouder’ en ontstaat er wél een onderhoudsverplichting. Hetgeen effect kan hebben op de hoogte van de kinderalimentatie.

De verplichting voor de stiefouder om bij te dragen in de kosten van de kinderen geldt alleen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap met de ouder van de kinderen. Eindigt het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan eindigt ook de onderhoudsplicht voor de stiefouder.

De onderhoudsplicht geldt alleen voor kinderen die ‘tot het gezin’ van de stiefouder en de ouder behoren. Hieronder vallen ook kinderen die op kamers wonen in verband met studie. Wanneer de stiefouder en de ouder van de kinderen uit elkaar gaan en feitelijk niet meer samenwonen (er hoeft nog geen formele echtscheiding te zijn), eindigt ook de onderhoudsplicht. De kinderen behoren dan niet meer ‘tot het gezin’ en de stiefouder is niet meer verplicht om bij te dragen in de kosten van de kinderen.

Hendrik van den Berg

De Scheidingsplanner

Vraag: effect nieuwe belastingschijven

Mijn ex-man heeft de alimentatie naar beneden bijgesteld ivm met de nieuwe belastingschijven. Hij betaalt ook nooit de indexering met ingang van het nieuwe jaar, ik krijg al genoeg volgens hem. Ik wil graag weten of het klopt dat ik minder alimentatie krijg mbt de nieuwe belastingschijven.

Toepassing van de indexering is verplicht, alimentatie die niet is verhoogd conform de indexeringen is 5 jaar lang (het verschil) met terugwerkende kracht alsnog op te eisen.

Door de wijzigingen in het fiscaal systeem kan uw ex-partner een lager fiscaal voordeel genieten over betaalde partneralimentatie, dit kan invloed hebben op de huidige alimentatie, maar hoeft niet. Is afhankelijk of thans de maximale draagkracht wordt aangewend voor de alimentatie en van de hoogte van ieders inkomen.

De Alimentatiespecialist

 

Vraag: mag alimentatie verlaagd omdat ondernemer slecht jaar heeft gehad

Ik heb een vraag over kinderalimentatie.  Deze is een paar  jaar geleden berekend.  Met mij als parttime werker en mijn ex als ondernemer.  Kinderen wonen bij mij.  Nou geeft ex aan de alimentatie te willen verlagen omdat hij een slecht jaar achter de rug heeft. Mag hij dat zomaar?
Want als hij een goed jaar achter de rug zou hebben gehad zou het ook niet omhoog zijn gegaan.
Ik heb de kosten van de opvang al weten te drukken en heb voorgesteld de partneralimentatie te laten vervallen. Neemt hij helaas geen genoegen mee.

Bij gewijzigde omstandigheden (wijziging van inkomen bijvoorbeeld) kan de alimentatie worden aangepast, afhankelijk van eerdere vastlegging in onderling overleg of via een rechtszaak.

Bij een goed jaar dus hogere alimentatie en bij een minder jaar lagere alimentatie, gebruikelijk is om met 3 jaarsgemiddelde te rekenen, die dan ieder jaar wijzigt.

De Alimentatiespecialist

 

Vraag: kinderalimentatie en nieuwe baby

Mijn ex man betaalt kinderalimentatie voor ons kind. Ik ben een geregistreerd partnerschap aangegaan met mijn huidige partner. Hij heeft een kind uit een vorig huwelijk en betaalt kinderalimentatie. Mijn nieuwe partner en ik verwachten een baby. Mijn ex man wil de kinderalimentatie verlagen, kan dat?

Voor het kind van jou en je ex man zijn drie personen onderhoudsplichtig, vader, moeder en stiefvader (jouw partner).

Ieders aandeel is afhankelijk van ieders draagkracht.

Bij de stiefvader wordt rekening gehouden met de kinderalimentatie die hij aan zijn ex betaalt.

Zodra de baby is geboren wordt bij jou en bij de stiefvader ook rekening gehouden met de kosten van het nieuwe kindje.

Er zal een nieuwe berekening moeten worden gemaakt.

De Alimentatie Specialist

 

Vraag: bijstandsverhaal en co-ouderschap

Ik heb een verhaalsbesluit ontvangen van de gemeente. Mijn ex partner (nooit getrouwd of samenwoningscontract) heeft een bijstandsuitkering, mede voor onze 2 kinderen. Ik ben de vader van de 2 kinderen en met mijn ex partner heb ik een 50/50 co-ouderovereenkomst. De kinderen zijn bij haar ingeschreven en zij ontvangt alle toeslagen, ik ontvang geen toeslagen. Nu wil de Gemeente het grootste deel van de zorgbehoefte van de kinderen op mij verhalen. Nu is mijn vraag, moet de gemeente niet meerekenen dat de kids 50% bij mij wonen?

Op het moment dat één van u een beroep dient te maken op een bijstandsuitkering heeft de betreffende gemeente een verhaalrecht op de andere partner. De gemeente voert hiertoe een alimentatieberekening uit. De daaruit voortvloeiende alimentatieverplichting kan afwijken van hetgeen onderling is vastgesteld dan wel is overeengekomen door u beiden en is dan ook bindend. De gemeente dient uiteraard rekening te houden met de dagen dat de kinderen bij u zijn. Co-ouderschap wil echter niet zeggen dat de kosten van de kinderen daadwerkelijk 50/50 worden gedeeld. Dit is afhankelijk van het inkomen. Nu uw ex-partner nauwelijks inkomsten heeft, zal het grootste deel van de kosten van de kinderen inderdaad bij u komen te liggen.

Ik adviseer u om de berekening van de gemeente op te vragen, zodat dit voor u ook inzichtelijk is.

Stefanie van Poppel

De Scheidingsplanner

Vraag: effect op kinderalimentatie van wijziging inkomen

Sinds een aantal jaren betaal ik kinderalimentatie. Mijn ex heeft in de Bijstand gezeten. Nu werkt ze inmiddels weer. Heeft dit invloed op de kinderalimentatie.

Dit heeft invloed, door haar nieuwe inkomen wijzigt jullie draagkrachtsverhouding en daarmee de kinderalimentatie.

De Alimentatie Specialist

Vraag: moet naast kinderalimentatie een bijdrage in studiekosten worden betaald

Mijn ex man betaalt elke maand keurig zijn kinderalimentatie en daar houdt het dan ook mee op, alle extra kosten zoals schoolkosten, schooluitjes, zakgeld, orthodontie etc  zijn voor mijn rekening (geweest). Mijn huidige partner betaalt daar ook aan mee.  

Ons oudste kind gaat volgend jaar een mbo- opleiding volgen en die school en bijkomende kosten zijn aanzienlijk hoger als dat wat ik nu moet betalen.

Nu is mijn vraag kan ik van mijn ex verwachten om in die kosten mee te betalen. Helaas is er toentertijd niks over vastgelegd in het Convenant.

De kinderalimentatie is bedoeld alle kosten te dekken. Het delen van de studiekosten is behoudens andere afspraken, dus in beginsel niet aan de orde. Bij een MBO-studie blijft voor je kind tot 18 jaar de kinderbijslag ed. meestal bestaan.

Jaap van der Meer

De Scheidingsplanner

Vraag: mijn ex is opnieuw gaan samenwonen ik wil stoppen met partneralimentatie

Ik heb door eigen observatie en meerdere getuigen kunnen dit bevestigen vastgesteld dat de nieuwe vriend in mijn koophuis woont bij mijn mijn ex vrouw. Daarnaast heeft hij zelf nog een huurwoning waar hij weinig verblijft (vastgesteld door medebewoner). Maar kan geen bewijs geven van gezamenlijke huishouding omdat ik de bankrekening niet kan inzien.

Hoe communiceer ik dat ik wil stoppen met de partner alimentatie ?

Indien uw ex-vrouw samenwoont, alsof zij gehuwd is, dan betekent dat dat uw verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt. Direct en definitief. Dat is de theorie.

De praktijk is vaak anders. En dat is precies waar u mee geconfronteerd wordt. U noemt terecht al dat u geen inzicht heeft in de bankzaken en er moet aangetoond worden dat er een duurzame gezamenlijk financiële huishouding is. Dat lukt niet met de middelen die u nu heeft. Bovendien heeft de nieuwe vriend nog een eigen huurwoning. Het bewijzen van samenwonen is dus erg lastig.

Ik adviseer u het volgende: Vraag per e-mail aan uw ex-vrouw of zij samenwoont. Als zij ontkent dan houdt het voor nu even op. Overweeg om een gebruiksvergoeding te vragen voor het feit dat zij in de gezamenlijke woning woont.

Frank van Boxtel

De Scheidingsplanner

 

Vraag: zoon neemt tussenjaar en werkt niet, moet kinderalimentatie worden betaald

– Moet alimentatie betaald blijven als het kind er zelf voor kiest te stoppen met opleiding (en werk).

– En zo ja, mag deze verlaagd worden in overleg? Enig idee wat eventueel gebruikelijk zou zijn?

Dit ook om het kind te leren dat men met ‘zitten op de bank’ geen geld verdiend wordt.

Hopelijk kunt u ons informeren.

Er geldt een onderhoudsverplichting voor kinderen tot 21 jaar. Indien een kind 18 jaar of ouder is, dan is het kind meerderjarig en in die zin zelfstandig gesprekspartner met de ouders. Het overleg dient dus tussen ouders en kind te zijn, in plaats van tussen in beginsel de ouders zelf indien het om minderjarige kinderen gaat. In eerste instantie lijkt het verstandig dat er dus een gesprek komt tussen ouders en zoon.

Vervolgens kunnen de ouders en zoon dan bespreken wat op dat moment bij de situatie past. Wat maakt dat er bepaalde keuzes gemaakt zijn en welke keuzes worden er nog verwacht? Wat zijn de toekomstplannen? En wat kan er in redelijkheid van de zoon zelf worden verwacht tijdens het tussenjaar? En uiteraard wat vinden de ouders zelf redelijk.

Kortom: een goed gesprek met elkaar waarin ruimte is om vrij van gedachten te wisselen om van alle betrokkenen duidelijk te krijgen wat eenieder wensen en verwachtingen zijn. Indien 1 gesprek niet voldoende kan zijn, dan wel dat gesprekken  moeizaam gaan, probeer dan wat ruimte en rust te creëren  door e.e.a. te verspreiden over ongeveer 3 gesprekken. Een eerste gesprek waarin eenieder zegt wat hij/ zij zeggen wil, zonder dat daar direct over en weer op gereageerd wordt.  Eerst luistern naar elkaar dus. In een 2e gesprek kan dan nog een keer herhaald worden wat er in het eerste gesprek is gezegd om te toetsen of datgene nog steeds actueel en juist is. Dan wel dat er nog zaken zijn die niet gezegd zijn. Vervolgens kan er dan ruimte gemaakt worden om eenieder op elkaar te laten reageren, zonder dat daar dan weer direct op gereageerd wordt. Kortom: weer eerst luisteren naar eenieders 1e reactie  op elkaar.

Op die manier, dus  niet te lange gesprekken, geef je elkaar de ruimte om goed over de onderwerpen een ieders verwachtingen na te denken. Het voorkomt mogelijk impulsieve reacties waardoor gesprekken kunnen stagneren. In een 3e gesprek kunnen er dan mogelijk afspraken worden gemaakt waar zowel ouders en kind  zich in kunnen vinden.

Een “gebruikelijk” bedrag bestaat er in mijn ogen niet. Ieder gezin, kind en betreffende situatie is weer anders. En blijft veranderen. De enige juiste aanpak is een manier vinden om op een voor ieder passende manier met elkaar te kunnen blijven communiceren en gezamenlijk besluiten te kunnen nemen.

Ik hoop dat je hier mee uit de voeten kunt.

Richard Komen

De Scheidingsplanner

Vraag: per welke datum stopt partneralimentatie bij samenwonen

Mijn ex-partner is officieel sinds afgelopen zaterdag gaan samenwonen met hier nieuwe partner. Op welke datum vervalt de partneralimentatie? Moet ik deze maand dan nog (voor de laatste keer) partneralimentatie betalen, betaal ik nog omgerekend voor een week, of vervalt de partneralimentatie per direct?

Jouw verplichting om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud aan jouw ex-partner te verschaffen is geëindigd op het tijdstip dat zij is gaan samenleven met haar nieuwe partner als ware zij gehuwd.   (artikel 1: 160 van het Burgerlijk Wetboek (BW)).

Je kunt het te betalen bedrag berekenen tot afgelopen zaterdag (7/31 maal maandbedrag) en dit bedrag dan (als laatste maal) overmaken.

Een en ander kan wijzigen indien convenant hier aanleiding toe geeft of een geschil (wel/niet kunnen aantonen) inzake ‘samenwoning als ware men gehuwd’’.

De Alimentatiespecialist

Vraag: kind woont nu bij vader moet hij nog kinderalimentatie betalen

Sinds de zomer woont de dochter van mijn man bij ons, omdat het bij moeder niet meer ging.  Mijn man betaalt nog steeds kinderalimentatie, minus een nibudbedrag voor alle dagen dat ze bij ons is.  Aangezien nu besloten is dat ze bij ons blijft wonen, vraag ik me af waarom wij die kinderalimentatie nog zouden moeten betalen.  Zijn we dat verplicht, of kan dat stoppen?

Nu de dochter bij de vader woont dient de moeder alimentatie aan de vader te betalen, bij de berekening van de hoogte hiervan wordt rekening gehouden met de omgangsregeling.

De vader kan in ieder geval met de kinderalimentatiebetalingen aan de moeder stoppen.

De Alimentatie Specialist

Vraag: moet ik kostgeld betalen

Dit mailtje stuur ik i.v.m een vraag over alimentatie. Ik krijg kinderlimentatie van mijn vader en mijn moeder vraagt hier een deel van. Mijn vader zegt dat dit niet hoeft en mijn moeder van wel. ik krijg hier dus geen duidelijk antwoord op en vraag mij af hoe dit zit. 

Ik ben 18 jaar en krijg … euro. Ook betaal ik alles zelf zoals: zorgverzekering, sport, kleren. Mijn zus van 19 betaalt dit deel niet aan mijn moeder en is ook nog thuiswonend. 

Ik hoop dat u mij hier bij kan helpen.

Zowel jouw vader als jouw moeder zijn verplicht ieder mee te betalen in de kosten die jij hebt, totdat je 21 jaar bent.

Vanaf jouw 18e jaar is de kinderalimentatie een zaak tussen jou en je vader. De kinderalimentatie van jouw vader is voor jou bedoeld en mag je besteden zoals jezelf wilt, deze hoef je dus niet (deels) af te staan aan je moeder.

Echter, jouw moeder kan kostgeld aan jou vragen voor de kosten die jouw moeder voor jou heeft, daarbij rekening houdend met jouw inkomen (werk, studiefinanciering, alimentatie) en de kosten die jij zelf voor je rekening neemt.

De Alimentatie Specialist

Vraag: krijg ik nog kinderalimentatie als ik opnieuw ga trouwen

Mijn ex en ik hebben 2 kinderen. Ze wonen bij mijn en mijn nieuwe partner en gaan ongeveer 4 dagen per maand naar hun vader.

Mijn nieuwe partner en ik willen heel graag trouwen, we weten dat dat gevolgen heeft voor de kinderalimentatie.

Kan het zo zijn dat mijn ex helemaal niks meer hoeft te betalen? Of blijft hij altijd wel wat betalen?

Het klinkt totaal niet romantisch maar als ik geen recht meer heb op kinderalimentatie dan stellen we het trouwen nog even uit.

Mijn ex heeft ook een nieuwe partner, zij krijgen samen een kindje en gaan in november trouwen.

Mijn vraag is dus eigenlijk, kan het zo zijn dat hij helemaal niks meer voor onze kinderen hoeft te betalen zodra ik trouw?

De vader blijft kinderalimentatie betalen, zijn aandeel wordt waarschijnlijk wel lager in de nieuwe situatie.

Indien je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat kan dit consequenties hebben voor de bijdrage in de kosten voor de kinderen die 3 dagen of meer per week deel uit maken van jouw gezin,  tot aan hun 21e jaar.

Jouw nieuwe partner wordt dan stiefouder en daarmede onderhoudsplichtig naar zijn stiefkinderen.

De Alimentatie Specialist

Vraag: financieel voordeel co-ouderschap

Wij zijn twee jaar terug gescheiden en hebben een omgangsregeling voor onze twee kinderen van ‘’één weekend’’ om en om, elke woensdag en ieder 50 % van de vakanties, hetgeen uiteindelijk uitkomt op gemiddeld 2.5 dag per week. We overwegen nu om van mijn weekenden een lang weekend te maken, dus 3 dagen voor elke weekend dat de kinderen bij mij zijn in plaats van twee dagen per weekend.

Hierdoor verzorg ik de kinderen gemiddeld 3 dagen per week. Klopt het deze omgangsuitbreiding voor ieder een financieel voordeel biedt?

Dit is juist, al is de mate van voordeel wel afhankelijk van de hoogte van ieders inkomen en de hoogte van ieders vermogen en de gezinssamenstelling (wel of niet alleenstaand / een toeslagpartner) en bij wie de   kinderen ingeschreven staan.

Van co-ouderschap is sprake indien ieder minimaal drie dagen per week een kind verzorgt.

Co-ouderschap kan een financieel voordeel opleveren bij onder meer de volgende regelingen;

* De inkomensafhankelijke combinatiekorting

* Het kindgebonden budget (en de alleenstaande ouderkop)

Hierdoor kunnen jullie beiden ieder uiteindelijk ruim € 200,00 per maand meer ontvangen dan bij de huidige omgangsregeling. Daarnaast zijn voordelen mogelijk bij toeslagen zoals huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.

De Alimentatie Specialist

Vraag: verplichting tot betalen van kinderalimentatie

Mijn man en ik zijn nu 3 jaar getrouwd. Hij heeft 2 kinderen uit een eerdere relatie die wij 2 x per jaar zien. ex heeft nog nooit om alimentatie gevraagd en komt nu na 12 jaar ineens met een rechtzaak en eist 250 euro per kind.  Kan dat nog na zoveel jaar? Nog nooit ergens om gevraagd alleen een keer de helft voor de paspoorten.

Omdat de onderhoudsplicht doorloopt tot 21e jaar van kind kan ook nu nog -na 12 jaar- om alimentatie worden gevraagd.

De Alimentatie Specialist

Vraag: ik wil graag gaan samenwonen met mijn huidige vriend. Kan LBIO beslagleggen op ons huis?

Wij willen graag een huis kopen waarbij ik meer eigen geld inbreng als dat hij doet. Dit geld komt uit een erfenis van mijn ouders. Hij betaalt niet voor zijn dochter, er is nooit een betalingsregeling geweest en is sinds 2010 al weg bij haar moeder.- kan de ex van mijn vriend met terugwerkende kracht vanaf 2010 alimentatie gaan vragen- kan het LBIO beslag leggen op ons huis-kan het LBIO het geld opeisen wat ik in het huis heb geïnvesteerd.

Op basis wat je schrijft lijkt mij niet mogelijk met terugwerkende kracht alimentatie op te eisen, maar is wel mede afhankelijk van eerdere afspraken / uitspraken. Normaal gesproken dienen beide ouders bij te dragen in de kosten van de kinderen dus maar tot 21e jaar kind kan alsnog om een bijdrage -vanaf aanvraagdatum) worden verzocht.

In principe kan het LBIO kan beslag leggen, ook op een huis.

De Alimentatie Specialist

Vraag: moet ik meebetalen aan reis van kinderen 

Ik ben een tijd geleden gescheiden. Mijn ex partner betaalt iedere maand netjes alimentatie voor de kinderen.  De kinderen gaan dit jaar voor het eerst met hun vader, zijn vrouw en hun kinderen mee op vakantie. Hij wil ze graag meenemen naar zijn geboorteland zodat ze hun opa kunnen bezoeken die daar woont. Al jaren roept hij dat hij ze ooit wil meenemen maar de tickets zijn te duur voor zes personen. Hij gaat regelmatig met zijn nieuwe gezin maar nu wil hij de ‘andere twee’ ook eens meenemen.  Maar een ticket kost rond de €900. Nu vindt hij dat ik moet meebetalen aan de vakantie. Of hij stopt voor de betreffende drie weken de alimentatie.  Ik ben het hier niet mee eens. En financieel lukt me dat ook niet. Ben ik verplicht hiervoor mee te betalen? 

De hoogte van een eerder onderling overeengekomen kinderalimentatie of door de rechter vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie kan niet éénzijdig gewijzigd worden. U bent dus niet verplicht mee te betalen en de alimentatie kan ook niet tijdelijk worden stilgelegd.

Wijziging kan in onderling overleg overééngekomen worden of één partij kan een (wijzigings-)verzoekschrift (via een advocaat) indienen bij de rechtbank, waarna de wederpartij in verweer kan gaan, vervolgens beslist de rechter.

De Alimentatie Specialist

Vraag ex en ik hebben nieuwe partner moet ik nu nog kinderalimentatie betalen

Ik ben 10 jaar geleden gescheiden. Ik heb 2 zonen. Eén van 14 die bij zijn moeder woont en die ik niet meer zie. En één van 18 die bij mij woont. Mijn ex en ik hebben allebei een nieuwe relatie en wonen allebei samen. Moet ik dan nog steeds kinderalimentatie betalen?

Voor de zoon die bij zijn moeder woont ben je nog steeds onderhoudsplichtig, ondanks dat je hem (jammergenoeg) niet meer ziet.

De hoogte van deze kinderalimentatie is mede afhankelijk van de draagkracht van jou, de vader, van de moeder en van een eventuele stiefvader, indien de moeder thans is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft.

Voor de zoon die bij jou woont dienen naast jouzelf de moeder en eventuele stiefmoeder (indien jij thans bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebt) een bijdrage te leveren in zijn kosten tot aan zijn (minimaal) 21ste jaar. De hoogte van ieders bijdrage is afhankelijk van ieders draagkracht. Tevens of deze zoon wel of niet studeert en zo ja welke studie.

De Alimentatie Specialist

Vraag over wisselende inkomsten

Ik ben zzp-er en heb wisselende inkomsten. De ene maand kan het meer zijn dan de andere maand. Daarnaast zijn er bepaalde maanden per jaar dat ik geen inkomsten heb. Hoe ga ik dit aanpakken? Ik begrijp dat ik mijzelf een salaris moet betalen maar wat als het een maand heel weinig is? Wat doen andere mensen met zo’n onzeker salaris? Heb ik hiermee recht op een bepaalde uitkering of zo? Als aanvulling? 

Ik weet ook niet of ik hiermee bevoordeeld in aanmerking kom voor een huurhuis? 

Wisselend inkomen

Voor de alimentatieberekeningen (hoeveel alimentatie je kan krijgen) wordt gerekend met een gemiddeld inkomen, meestal gerekend over de afgelopen drie jaar.

Vervolgens kan ieder jaar, zodra de nieuwe gegevens bekend zijn, de alimentatie worden herberekend.

Onvoldoende inkomsten

Indien men niet genoeg inkomen (loon /winst / uitkering /alimentatie) of vermogen heeft om in eigen levensonderhoud te voorzien heeft men recht op bijstand, onder meerdere voorwaarden.

Huisvesting

Je kan je inschrijven voor een sociale huurwoning, je kan het beste naar jouw gemeente gaan om dit in gang te zetten.

Huurtoeslag

Daarnaast kom je wellicht in aanmerking voor huurtoeslag;

De inkomensgrenzen voor de huurtoeslag zijn in 2018:

€ 22.400 voor eenpersoonshuishoudens;

€ 30.400 voor meerpersoonshuishoudens.

De Alimentatie Specialist

Vraag over zorgkorting

Ik heb twee dagen per week de zorg over de kinderen en ontvang volgens de tabel 25% zorgkorting. Dat in mindering mag worden gebracht op de alimentatie. Dit is maximaal € 82.

Nu heeft mijn ex een berekening laten maken en daarin staat keurig de € 82,- maximale zorgkorting, maar ze rekenen verder met een bedrag van € 52.

Kan dit zomaar? En wat is de reden van deze toegepaste zorgkorting, waarom niet de maximale korting?

Dit kan voorkomen; indien de totale draagkracht van de ouders lager is dan de totale kosten van de kinderen, wordt een korting op de zorgkorting toegepast. De hoogte van de korting is gerelateerd aan het tekort; 50 % hiervan.

De Alimentatie Specialist

Vraag heeft het zin voor mij om partneralimentatie aan te vragen

Sinds januari 2016 ben ik gescheiden van de vader van mijn kinderen. De kinderen wonen bij mij en mijn ex-partner betaalt kinderalimentatie. 

In het convenant is opgenomen, dat ‘Ofschoon er op dit moment aan de zijde van de vrouw behoefte bestaat aan partneralimentatie, zijn partijen van oordeel zijn dat de man op dit moment niet in staat is om -mede gezien de door hem te betalen bijdragen ten behoeve van de kinderen- alimentatie aan de vrouw te betalen. Partijen behouden zich echter het recht voor om op elk gewenst moment aanspraak te maken op partneralimentatie.’

Inmiddels zijn we 2 jaar verder en is de situatie behoorlijk veranderd (mijn lasten zijn behoorlijk veel hoger geworden) en vraag ik mij af of ik nu wel in aanmerking kan komen voor het aanvragen van partneralimentatie.

Veranderingen in de situatie zijn als volgt:

– Vanaf onze scheiding heb ik met onze dochters nog ruim anderhalf jaar in onze gezamenlijke woning gewoond. Mijn ex-partner droeg daarvoor de kosten van de hypotheek. Deze kosten vielen voor mij onder uitbetaalde partneralimentatie. Dat wist ik niet en had ik dus ook niet opgegeven bij de belasting. Met terugwerkende kracht moet ik daar nu alsnog belasting over betalen.

– Inmiddels woont mijn ex-partner in de woning (hij heeft mij uitgekocht) en ben ik in augustus 2017 met onze dochters verhuisd naar een huurwoning met een stevige huurprijs. Mijn maandelijkse lasten zijn daardoor met ongeveer €600 toegenomen.

– Mijn ex-partner heeft sinds december 2017 een nieuwe baan, waardoor hij nu meer inkomsten heeft.

– Mijn ex-partner is gaan samenwonen met iemand die ook bijdraagt in zijn huishoudelijke kosten en woonkosten.

Kunt u op basis van deze gegevens inschatten of het redelijk voor mij is om partneralimentatie aan te vragen?

Op basis van de uw verhaal is het nagenoeg zeker dat uw ex-partner thans partneralimentatie kan betalen.

T.a.v. de door u te betalen belasting over door uw ex-partner betaalde hypotheekrente; dit betreft alleen belasting over uw deel (% eigenaarsverhouding) van de totale rente.

Indien gewenst  kunnen wij voor u  een (her)berekening verzorgen. De kosten daarvan bedragen € 49.

De Alimentatie Specialist

Vraag terugbetalen combinatiekorting

Ik heb een regeling met mijn ex dat ik kinderen 1X in de 2 weken heb.

Dus geen co-ouderschap.

Nu heb ik in 2015 inkomstenbelasting ingevuld en heb aan gegeven dat ik recht heb op combinatiekorting omdat mijn jongste zoon vaker bij mij is. Oftewel 3 dagen in de week.

Nu heb ik bericht gekregen van belasting dat ik dit deel moet terug betalen(1900euro)tenzij ik kan aantonen dat het ook daadwerkelijk zo is.

Ik heb dit overlegd met mijn ex en heb het op papier gezet om samen te ondertekenen en terug te sturen.

Alleen nu  ik het heb geschreven wil ze het niet tekenen omdat ze bang is dat ze belasting geld moet terug betalen over 2015.

Mijn vraag is; is het ook zo dat ze minder belastinggeld (combinatiekorting )krijgt als ik er alsnog recht op heb? En of ze dat geld(of gedeelte ervan) van haar terug kunnen eisen?

De hoogte van de  korting die de moeder kan ontvangen staat los van het feit of u wel of geen korting ontvangt.

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet worden  voldaan aan onder meer de volgende voorwaarden: (Bron belastingdienst)

  • Uw kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar.
  • Uw kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de Basisregistratie Personen ingeschreven op uw woonadres.
  • Als u en uw kind korter dan 6 maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven omdat 1 van u beiden overlijdt, krijgt u toch de korting.
  • Uw arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag. Of u krijgt de zelfstandigenaftrek of kunt deze krijgen.
  • U bent alleenstaand en u werkt. Of u hebt een fiscale partner,  u werkt beiden en u hebt het laagste arbeidsinkomen.

Bent u co-ouder? En staat uw kind bij de Basisregistratie Personen ingeschreven op het woonadres van de andere ouder? Dan hebt u toch recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind doorgaans ten minste 3 hele dagen per week in elk van de huishoudens verblijft. U voldoet ook aan deze eis als het kind om de week bij de ene en de andere ouder verblijft.

De Alimentatie Specialist

Enkele vragen wijziging gezinssituatie

Situatie op dit moment:

– man heeft kind uit eerdere relatie, co-ouderschap, betaalt alimentatie aan ex-partner (geen aanvrager kinderbijslag)

– vrouw heeft twee kinderen uit eerdere relatie, co-ouderschap, ontvangt kinderalimentatie van ex-partner en kindgebonden budget. (aanvrager kinderbijslag)

Wij willen op dit moment apart maar willen gaan samenwonen, niet trouwen, geen geregistreerd partnerschap.

Zodra wij gaan samenwonen verliest de vrouw haar kindgebonden budget, ons gezamenlijke inkomen als toeslagpartners wordt te hoog. Dit scheelt 420 euro in de maand.

Onze woonlasten zullen uiteraard wel met de helft dalen.

Zoals ik begrijp word ik niet onderhoudsplichtig naar haar kinderen, en zij niet naar de mijne?

Klopt.

Als we de kinderalimentatie opnieuw laten bereken tellen onze inkomens dan gezamenlijk voor de berekening?

Neen, voor de te betalen partneralimentatie, inkomen van uzelf,

Voor de te ontvangen kinderalimentatie;  inkomen vrouw.

Met andere woorden, raken we het kindgebonden budget kwijt en gaan we beide betalen voor het onderhoud van onze “stief” kinderen?

Hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van totaal inkomen ieder en toeslagpartner, de alleenstaande ouderkop vervalt.

en gaan we beide betalen voor het onderhoud van onze “stief” kinderen?

In de door u geschetste situatie is (nog)geen sprake van stiefkinderen,  pas na trouwen of geregistreerd partnerschap.

Ik begrijp dat ook de zogenoemde “eenouderkorting” van de belastingdienst wegvalt? Dit scheelt ook enorm in ons uiteindelijk totaalinkomen.

De inkomensafhankelijke combinatie korting vervalt inderdaad.

De Alimentatie Specialist

Vraag kinderalimentatie en nieuwe partner zonder inkomen

Hallo, ik betaal nu kinderalimentatie maar nu wil ik gaan samen/trouwen met mijn vriendin. Maar mijn vriendin heeft geen inkomen en ze heeft 2 dochters. Moet ik nu nog steeds kinderalimentatie betalen of niet meer?

U dient nog steeds kinderalimentatie te betalen.

Gedurende de periode dat u wel samenwoont maar niet bent getrouwd of geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan;

Het inkomen van uw partner is niet van belang voor de hoogte van de kinderalimentatie, dit inkomen blijft buiten beschouwing.

• Kinderalimentatie blijft gelijk.

Gedurende de periode nadat u  bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;

Het inkomen van uw partner is wel van belang voor de hoogte van de kinderalimentatie, u bent namelijk tevens onderhoudsplichtig nar de stiefkinderen die deel uitmaken van uw gezin.

Ieders inkomen is van belang bij de vaststelling van uw draagkracht voor al uw kinderen.

• Kinderalimentatie wordt wellicht lager.

Vraag over co ouderschap en samenwonen

Ik heb co ouderschap met mn ex over onze 2 kinderen.  Wij storten elk een bijdrage op de kinderrekening.dit is naar rato van inkomen, hij €100,- ik €65,-  nu ben ik gaan samenwonen en wil mn ex dat ik meer ga bijdragen en hij minder….omdat ik de woonlasten kan delen.  Mn nieuwe partner heeft zelf drie kinderen waarvoor hij ook alimentatie moet betalen.moet ik meer gaan betalen nu ik samenwoon en kan mn ex minder betalen omdat ik samenwoon?

Neen,  bij  ‘’alleen’’ maar samenwonen ga jij niet meer betalen, waarschijnlijk juist meer ontvangen.

Samenwoning op zich geeft geen aanleiding tot wijziging kinderalimentatie, wel indien één van de verzorgende ouders  trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Door de samenwoning ontvang jij minder kindgebonden budget (bijv. geen alleenstaande ouder korting meer)  waardoor jouw draagkracht minder wordt en de kinderalimentatie dus hoger (het aandeel dat de vader moet storten op de gezamenlijke rekening).

Vraag over inkomen alimentatiegerechtigde

Mijn man zijn ex werkt meer en verdient dus meer dan ze heeft opgegeven bij de mediator. Wij zijn nu sinds half jaar getrouwd, ik heb een inkomen en 3 kinderen. Zou het zin hebben om een herberekening te laten maken met voldoende bewijs dat ze meer werkt? Of is de kans groot dat wij alsnog meer moeten gaan betalen ivm onze gewijzigde situatie?

De hoogte van de nieuwe kinderalimentatie is afhankelijk van het actuele inkomen van  moeder, vader en stiefvader. Uw partner is alleen onderhoudsplichtig voor uw kinderen die meer dan 50 % in uw gezin verblijven.

Betreft het een omgangsregeling voor minder dan 50 % van de tijd, dan is het inkomen van uw man niet van belang. De kinderalimentatie wordt dan lager. De Alimentatie Specialist

Vraag over ongelijke verdeling van het vermogen bij echtscheiding

Mijn vraag is de volgende: als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, maar beide echtgenoten willen om hun moverende redenen beiden het eigen verdiende vermogen houden, waardoor een scheve verdeling ontstaat (scheelt enkele tienduizenden euro’s), hoe kunnen ze dat regelen zonder dat de fiscus zich ermee bemoeit dan wel zonder al te grote fiscale gevolgen?


En als 1 van de echtgenoten een eigen BV heeft (in dienstverlenende sector): moet dan de helft van het geld wat daarin staat aan de andere echtgenoot worden toegerekend, of gelden er dan bepaalde uitgangspunten, bijvoorbeeld dat een aanzienlijk aandeel van het geld wat in de bv staat kan worden aangemerkt als een voorziening voor het geval er in de toekomst sprake is van werkloosheid?

Vermogens- en boedelscheiding

De fiscale consequenties van de vermogens- en boedelscheiding worden vaak onderschat.

Het is daarom van belang om zich goed te laten adviseren, zowel vooraf als achteraf wanneer ieder het jaar na de scheiding de aangiften gaat verzorgen.

Hier een zeer beknopt overzicht van de onderwerpen welke van invloed kunnen zijn.

Bij  een huwelijk in gemeenschap van goederen worden bij scheiding alle bezittingen en schulden aan ieder voor 50% toebedeeld.

Er zijn een aantal uitzonderingen, zoals bezittingen verkregen middels de uitsluitingsclausule, oftewel bezit door schenking of  erfenis ontvangen, waarbij door de schenker of de overledene bepaald is dat de betreffende schenking of het erfdeel buiten het huwelijkse vermogen blijft. En, bezittingen die op een zeer persoonlijke wijze aan een van de huwelijkspartners verbonden zijn, de zogenaamde verknochte goederen. ( voorbeeld; immateriële schadevergoeding )

De aandelen van een  B.V.  behoren tot de gemeenschap van goederen en daarom dient een waarde aan de aandelen te worden toegekend. Er zijn meerdere waarderingsmethoden welke tot aanzienlijke verschillende uitkomsten kunnen leiden. In de onderneming opgebouwde pensioen  moet worden verdeeld.

Van belang is dat bij de bepaling van de verrekeningen de continuïteit van de onderneming niet in gevaar mag komen.

Overbedeling; bij een overbedeling moet misschien schenkbelasting worden betaald. Er gelden echter vrijstellingen, zoals een éénmalig verhoogde vrijstelling van € 100.000 voor een woning. (2017)

Er kunnen nog vele andere aspecten van belang zijn welke van invloed zijn op de verdeling en fiscale consequenties; enkele voorbeelden;

  • Een lijfrentepolis is eigendom van beide partners en dient bij de verdeling te worden betrokken..
  • Een pensioendeel dat voor de ex-partner is bestemd kan worden geruild tegen een ander waardevol bestanddeel.
  • Toedeling onder- of onderwaarde eigen woning.
  • Overbedeling te bepalen als (gedeeltelijke) afkoop partneralimentatie.

Het afzien van een vordering bij een overbedeling kan worden aangemerkt als een afkoopsom van alimentatieverplichtingen. Deze ‘afkoopsom’ dient verrekend te worden met de inkomstenbelasting.

Per zaak en ieders persoonlijke omstandigheden dient gezocht te worden naar de voor ieder meest gunstige afspraken.

 

Vraag over effect van huidige gezinssituatie

Mijn vriend betaalt al een aantal jaar alimentatie voor zijn dochter. Nu hebben wij ondertussen zelf 2 kinderen. Zijn ex vraagt nu meer alimentatie voor zijn dochter en wil anders weer naar de rechter stappen. Worden onze 2 kinderen hierin mee berekend?. (In zijn uitgave). Aangezien onze kinderen ook geld kosten! Wij zelf zijn samenwonend.

De behoefte aan kinderalimentatie van de vader voor zijn dochter wordt berekend door de kosten van de dochter op in verhouding van zijn draagkracht en de draagkracht van de moeder en eventuele stiefvader  te verdelen, vervolgens wordt rekening houdende met de omgangsregeling.

Daarnaast behoeft te vader nooit meer te betalen dan zijn draagkracht toelaat, hierbij wordt ook rekening gehouden met zijn twee kinderen in de huidige gezinssituatie.

In zijn draagkracht per kind dan lager dan zijn eerdere berekend aandeel, dan is de uiteindelijke kinderalimentatie zijn ‘lagere maximale draagkracht’’.De Alimentatie Specialist

 

Vraag over kindgebonden budget en kinderalimentatie

De ex-vriendin (tevens moeder van hun drie kinderen) van mijn vriend gaat volgend jaar samenwonen met hun drie kinderen bij haar nieuwe partner in zijn bestaande woning. Zij heeft haar woning verkocht. Deze ex-vriendin ontvangt maandelijks kinderalimimentatie (geen partneralimentatie, ze waren niet gehuwd), daarnaast ontvangt ze kindgebonden budget maar dit komt m.i.v. het samenwonen te vervallen in het nieuwe jaar. De kinderen komen om het weekend en om de week op woensdag/donderdag bij ons, incl. 50% van alle schoolvakanties.
Zij eist nu (door het wegvallen van het kindgebonden budget en andere toelagen) van mijn vriend dat er een nieuwe berekening wordt gemaakt en dat wellicht de omgangsregeling moet worden aangepast (zij gaat verder weg wonen), want haar financïele situatie verandert per het nieuwe jaar. We weten niet of zij per het nieuwe jaar gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat. Haar partner heeft een baan, zij werkt overigens ook.
Ik ben op de hoogte dat indien haar vriend niet met haar trouwt/ger. partnerschap aangaat, niet financieel verantwoordelijk is voor de inwonenden kinderen van de partner. Dit zal zij ons dus eerlijk moeten vertellen, want dat maakt het uitgangspunt voor een nieuwe berekening wel degelijk anders. Overigens hebben mijn vriend en ik samen een kindje gekregen in de afgelopen jaren, in de huidige vaststelling van het kinderalimentatiebedrag is hier toentertijd rekening mee gehouden.

Onze vraag is nu: Is de reden van het wegvallen van de kinderalimentie een standaard legitieme reden om een herberekening aan te vragen cq. te eisen? En wat als zij bijv. pas over 1 jaar gaan trouwen, kunnen wij hier dan ook een hereberekening eisen? Want hoe kun je dit nagaan? De gemeente maakt deze gegevens niet openbaar.
Volgens mij betekent het ook niet automatisch dat bij het wegvallen van het kindgebonden budget, de betalende vader automatisch meer zal moeten betalen, toch? Dit is toch mede afhankelijk van de draagkracht?

In de  vraagstelling komen de volgende  (relevante) wijzigingen van omstandigheden naar voren welke allemaal aanleiding kunnen geven tot wijziging van de huidige (eerder vastgelegde) alimentatie;

Wijziging van inkomen, hoger inkomen of hogere verdiencapaciteit dan bij eerdere vaststelling kinderalimentatie.

 Wijziging van inkomen door wijziging hoogte van het kindgebonden budget / alleenstaande ouderkop. ( is een relevante wijziging)

Wellicht hoger inkomen bij moeder door de mogelijkheid van inkomsten uit vermogen na verkoop eigen woning.

Wellicht wordt nieuwe partner moeder stiefvader (na huwelijk of geregistreerd partnerschap) en daardoor ook onderhoudsplichtig naar de kinderen

Wijziging in de omgangsregeling heeft een wijziging in ieders zorgkosten tot gevolg.

Middels berekeningen worden de wijzigingen in ieders draagkracht duidelijk en daarmede de nieuwe alimentatie. Omdat de alimentatieplichtige nooit meer behoeft te betalen dan de maximale draagkracht toelaat hebben wijzigingen niet altijd een hogere alimentatie tot gevolg.

Bewijslasten wijzigingen; partijen kunnen elkaar informeren en/of op verzoek de consequenties daarvan aannemelijk maken. Indien men het onderling niet eens kan worden en men naar de echtbank gaat, dient ieder de rechtbank in staat te stellen (bewijstukken) om ieders argumenten goed te kunnen beoordelen

 

Vraag over kinderalimentatie en een nieuwe partner

Wij woonden een aantal jaren samen met mijn vriend, zijn zoontje van zijn ex, en ons zoontje van ons samen. In die tijd heeft zijn ex geen alimentatie betaald voor zijn zoontje. Inmiddels woont zijn zoontje bij zijn ex. Mijn vriend is nooit getrouwd geweest met zijn ex. Wij hebben een geregistreerd partnerschap maar wel op huwelijkse voorwaarden (bij schulden kunnen bijvoorbeeld schuldeisers voor mijn vriend niet bij mij aankloppen). Als een rechter nu de kinderalimentatie gaat bepalen, kijkt de rechter dan alleen naar het inkomen van mijn vriend, of ook naar mijn inkomen?

Het  inkomen ( of verdiencapaciteit) van de vader, moeder en van de stiefmoeder is van belang.

De vragenstelster is stiefmoeder indien het zoontje van haar man minimaal drie dagen per week (gemiddeld over  periode van 1 jaar) deel van haar gezin uitmaakt.

Vraag over bijstandsverhaal

Mijn ex en ik zijn al een tijdje uit elkaar. Wij waren niet getrouwd. Hebben 2 kinderen waarvoor wij een co-ouderschap hebben afgesproken. Omdat hij vrijwel geen inkomsten had betaalde ik vrij veel kosten voor de kinderen. Nu heeft mijn ex blijkbaar onvoldoende inkomen meer en heeft hij bij de sociale dienst een uitkering aangevraagd. De sociale dienst komt nu bij mij om een deel van de uitkering van mijn ex, voor de onderhoudskosten van onze kinderen terug te vorderen.

Hoe kan het zijn dat wanneer wij een co-ouderschap hebben afgesproken ik toch ook de kosten, waarvoor hij verantwoordelijk is, moet ophoesten?

Gemeenten kunnen er voor kiezen om (een deel) van de verstrekte  bijstand te verhalen op de ex-partner, dit wordt het bijstandsverhaal genoemd. Het gaat hierbij om de kosten kinderen die de man heeft waarvoor u wellicht verantwoordelijk bent.

Gemeenten behoeven hierbij geen rekening te houden met onderling gemaakte afspraken. Indien eerder door de rechtbank is bepaald dat de ex=partner niet (volledig) in staat is alimentatie te betalen dient de gemeente hier wel rekening mee te houden. Het gaat hierbij om de kosten kinderen die de man heeft waarvoor u wellicht verantwoordelijk bent.

Bij de vaststelling van de hoogte van het bijstandsverhaal dienen de gebruikelijke alimentatienormeringen te worden gevolgd. In uw zaak is onder meer van belang;

Welke bedragen zijn door de rechtbank vastgesteld c.q. worden vermeld in de beschikking.

Berekend dient te worden hoeveel de kinderen kosten  tijdens verblijf bij de vader en welke kosten de vader nog meer noodzakelijk voor de kinderen maakt.

Het aandeel van de vader wordt berekend op basis van vaststelling totaal kosten kinderen en ieders aandeel hierin.

Tevens dient berekend te worden hoeveel u maximaal kunt betalen voor een bijstandsverhaal.

Vraag over kinderalimentatie en nieuwe partner

Hallo Ik ben twee jaar geleden gescheiden en we hebben toen voor co ouderschap gekozen zonder alimentatie verplichtingen. Nu is onze jongste zoon volledig bij mij komen wonen en gaat hij drie tot vier dagen in de maand naar zijn vader. heb aan mijn ex gevraagd of hij wil bijdragen in de kosten voor levensonderhoud van de jongste zoon aangezien deze nu volledig bij mij woont. Ik ben pas gaan samenwonen en mijn ex is van mening dat hij niets hoeft te betalen omdat ik beschik over twee inkomens en hij maar over een. In hoeverre is hij verplicht om nu allimentatie te betalen en in hoeverre kan mijn ex mijn huidige partner verplichten om bij te dragen aan de kosten van het levensonderhoud van mijn kind?

Uw nieuwe partner wordt pas onderhoudsplichtig indien deze stiefouder wordt; Stiefouder is men over de kinderen van de partner waarmee men getrouwd is of een geregistreerd partnerschap mee heeft indien deze kinderen deel uit maken van het gezin; 45 % of meer van de tijd in het gezin verblijven. Is uw nieuwe partner geen stiefouder (ook al woont u samen) dan blijft zijn inkomen buiten beschouwing. Uw ex partner is verplicht kinderalimentatie te betalen. De Alimentatie Specialist kan voor €49,- u de hoogte van de kinderalimentatie berekenen.

 Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding

Vlog

Je vrouw gaat vreemd met je beste vriend Wat nu? Je loopt over van verdriet, woede en onbegrip. Marloes geeftLees verder > Je vrouw gaat vreemd met je beste vriend.
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.