Menu

Vragen over Alimentatie

Stel gratis je vraag over partner- of kinderalimentatie!

Partneralimentatie en kinderalimentatie zijn precaire onderwerpen bij een echtscheiding. Onzekerheid over je financiële situatie geeft veel spanning. Bovendien zijn het gecompliceerde onderwerpen die veel vragen oproepen. Hoe fijn is het om een plek te hebben waar je vragen over partner- en kinderalimentatie aan een deskundige kan voorleggen. Dat kan hier, aan de Alimentatiespecialist! De beantwoording van je vraag is gratis! Tenzij er echt een dossier moet worden bestudeerd, maar dan geeft de Alimentatiespecialist dat aan.

Mail je vraag naar info@nieuwestap.nl

 

Reeds ingezonden en beantwoorde vragen:

Enkele vragen wijziging gezinssituatie

Situatie op dit moment:

– man heeft kind uit eerdere relatie, co-ouderschap, betaalt alimentatie aan ex-partner (geen aanvrager kinderbijslag)

– vrouw heeft twee kinderen uit eerdere relatie, co-ouderschap, ontvangt kinderalimentatie van ex-partner en kindgebonden budget. (aanvrager kinderbijslag)

Wij willen op dit moment apart maar willen gaan samenwonen, niet trouwen, geen geregistreerd partnerschap.

Zodra wij gaan samenwonen verliest de vrouw haar kindgebonden budget, ons gezamenlijke inkomen als toeslagpartners wordt te hoog. Dit scheelt 420 euro in de maand.

Onze woonlasten zullen uiteraard wel met de helft dalen.

Zoals ik begrijp word ik niet onderhoudsplichtig naar haar kinderen, en zij niet naar de mijne?

Klopt.

Als we de kinderalimentatie opnieuw laten bereken tellen onze inkomens dan gezamenlijk voor de berekening?

Neen, voor de te betalen partneralimentatie, inkomen van uzelf,

Voor de te ontvangen kinderalimentatie;  inkomen vrouw.

Met andere woorden, raken we het kindgebonden budget kwijt en gaan we beide betalen voor het onderhoud van onze “stief” kinderen?

Hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van totaal inkomen ieder en toeslagpartner, de alleenstaande ouderkop vervalt.

en gaan we beide betalen voor het onderhoud van onze “stief” kinderen?

In de door u geschetste situatie is (nog)geen sprake van stiefkinderen,  pas na trouwen of geregistreerd partnerschap.

Ik begrijp dat ook de zogenoemde “eenouderkorting” van de belastingdienst wegvalt? Dit scheelt ook enorm in ons uiteindelijk totaalinkomen.

De inkomensafhankelijke combinatie korting vervalt inderdaad.

De Alimentatie Specialist

Vraag kinderalimentatie en nieuwe partner zonder inkomen

Hallo, ik betaal nu kinderalimentatie maar nu wil ik gaan samen/trouwen met mijn vriendin. Maar mijn vriendin heeft geen inkomen en ze heeft 2 dochters. Moet ik nu nog steeds kinderalimentatie betalen of niet meer?

U dient nog steeds kinderalimentatie te betalen.

Gedurende de periode dat u wel samenwoont maar niet bent getrouwd of geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan;

Het inkomen van uw partner is niet van belang voor de hoogte van de kinderalimentatie, dit inkomen blijft buiten beschouwing.

• Kinderalimentatie blijft gelijk.

Gedurende de periode nadat u  bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;

Het inkomen van uw partner is wel van belang voor de hoogte van de kinderalimentatie, u bent namelijk tevens onderhoudsplichtig nar de stiefkinderen die deel uitmaken van uw gezin.

Ieders inkomen is van belang bij de vaststelling van uw draagkracht voor al uw kinderen.

• Kinderalimentatie wordt wellicht lager.

Vraag over co ouderschap en samenwonen

Ik heb co ouderschap met mn ex over onze 2 kinderen.  Wij storten elk een bijdrage op de kinderrekening.dit is naar rato van inkomen, hij €100,- ik €65,-  nu ben ik gaan samenwonen en wil mn ex dat ik meer ga bijdragen en hij minder….omdat ik de woonlasten kan delen.  Mn nieuwe partner heeft zelf drie kinderen waarvoor hij ook alimentatie moet betalen.moet ik meer gaan betalen nu ik samenwoon en kan mn ex minder betalen omdat ik samenwoon?

Neen,  bij  ‘’alleen’’ maar samenwonen ga jij niet meer betalen, waarschijnlijk juist meer ontvangen.

Samenwoning op zich geeft geen aanleiding tot wijziging kinderalimentatie, wel indien één van de verzorgende ouders  trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Door de samenwoning ontvang jij minder kindgebonden budget (bijv. geen alleenstaande ouder korting meer)  waardoor jouw draagkracht minder wordt en de kinderalimentatie dus hoger (het aandeel dat de vader moet storten op de gezamenlijke rekening).

Vraag over inkomen alimentatiegerechtigde

Mijn man zijn ex werkt meer en verdient dus meer dan ze heeft opgegeven bij de mediator. Wij zijn nu sinds half jaar getrouwd, ik heb een inkomen en 3 kinderen. Zou het zin hebben om een herberekening te laten maken met voldoende bewijs dat ze meer werkt? Of is de kans groot dat wij alsnog meer moeten gaan betalen ivm onze gewijzigde situatie?

De hoogte van de nieuwe kinderalimentatie is afhankelijk van het actuele inkomen van  moeder, vader en stiefvader. Uw partner is alleen onderhoudsplichtig voor uw kinderen die meer dan 50 % in uw gezin verblijven.

Betreft het een omgangsregeling voor minder dan 50 % van de tijd, dan is het inkomen van uw man niet van belang. De kinderalimentatie wordt dan lager. De Alimentatie Specialist

Vraag over ongelijke verdeling van het vermogen bij echtscheiding

Mijn vraag is de volgende: als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, maar beide echtgenoten willen om hun moverende redenen beiden het eigen verdiende vermogen houden, waardoor een scheve verdeling ontstaat (scheelt enkele tienduizenden euro’s), hoe kunnen ze dat regelen zonder dat de fiscus zich ermee bemoeit dan wel zonder al te grote fiscale gevolgen?


En als 1 van de echtgenoten een eigen BV heeft (in dienstverlenende sector): moet dan de helft van het geld wat daarin staat aan de andere echtgenoot worden toegerekend, of gelden er dan bepaalde uitgangspunten, bijvoorbeeld dat een aanzienlijk aandeel van het geld wat in de bv staat kan worden aangemerkt als een voorziening voor het geval er in de toekomst sprake is van werkloosheid?

Vermogens- en boedelscheiding

De fiscale consequenties van de vermogens- en boedelscheiding worden vaak onderschat.

Het is daarom van belang om zich goed te laten adviseren, zowel vooraf als achteraf wanneer ieder het jaar na de scheiding de aangiften gaat verzorgen.

Hier een zeer beknopt overzicht van de onderwerpen welke van invloed kunnen zijn.

Bij  een huwelijk in gemeenschap van goederen worden bij scheiding alle bezittingen en schulden aan ieder voor 50% toebedeeld.

Er zijn een aantal uitzonderingen, zoals bezittingen verkregen middels de uitsluitingsclausule, oftewel bezit door schenking of  erfenis ontvangen, waarbij door de schenker of de overledene bepaald is dat de betreffende schenking of het erfdeel buiten het huwelijkse vermogen blijft. En, bezittingen die op een zeer persoonlijke wijze aan een van de huwelijkspartners verbonden zijn, de zogenaamde verknochte goederen. ( voorbeeld; immateriële schadevergoeding )

De aandelen van een  B.V.  behoren tot de gemeenschap van goederen en daarom dient een waarde aan de aandelen te worden toegekend. Er zijn meerdere waarderingsmethoden welke tot aanzienlijke verschillende uitkomsten kunnen leiden. In de onderneming opgebouwde pensioen  moet worden verdeeld.

Van belang is dat bij de bepaling van de verrekeningen de continuïteit van de onderneming niet in gevaar mag komen.

Overbedeling; bij een overbedeling moet misschien schenkbelasting worden betaald. Er gelden echter vrijstellingen, zoals een éénmalig verhoogde vrijstelling van € 100.000 voor een woning. (2017)

Er kunnen nog vele andere aspecten van belang zijn welke van invloed zijn op de verdeling en fiscale consequenties; enkele voorbeelden;

  • Een lijfrentepolis is eigendom van beide partners en dient bij de verdeling te worden betrokken..
  • Een pensioendeel dat voor de ex-partner is bestemd kan worden geruild tegen een ander waardevol bestanddeel.
  • Toedeling onder- of onderwaarde eigen woning.
  • Overbedeling te bepalen als (gedeeltelijke) afkoop partneralimentatie.

Het afzien van een vordering bij een overbedeling kan worden aangemerkt als een afkoopsom van alimentatieverplichtingen. Deze ‘afkoopsom’ dient verrekend te worden met de inkomstenbelasting.

Per zaak en ieders persoonlijke omstandigheden dient gezocht te worden naar de voor ieder meest gunstige afspraken.

 

Vraag over effect van huidige gezinssituatie

Mijn vriend betaalt al een aantal jaar alimentatie voor zijn dochter. Nu hebben wij ondertussen zelf 2 kinderen. Zijn ex vraagt nu meer alimentatie voor zijn dochter en wil anders weer naar de rechter stappen. Worden onze 2 kinderen hierin mee berekend?. (In zijn uitgave). Aangezien onze kinderen ook geld kosten! Wij zelf zijn samenwonend.

De behoefte aan kinderalimentatie van de vader voor zijn dochter wordt berekend door de kosten van de dochter op in verhouding van zijn draagkracht en de draagkracht van de moeder en eventuele stiefvader  te verdelen, vervolgens wordt rekening houdende met de omgangsregeling.

Daarnaast behoeft te vader nooit meer te betalen dan zijn draagkracht toelaat, hierbij wordt ook rekening gehouden met zijn twee kinderen in de huidige gezinssituatie.

In zijn draagkracht per kind dan lager dan zijn eerdere berekend aandeel, dan is de uiteindelijke kinderalimentatie zijn ‘lagere maximale draagkracht’’.De Alimentatie Specialist

 

Vraag over kindgebonden budget en kinderalimentatie

De ex-vriendin (tevens moeder van hun drie kinderen) van mijn vriend gaat volgend jaar samenwonen met hun drie kinderen bij haar nieuwe partner in zijn bestaande woning. Zij heeft haar woning verkocht. Deze ex-vriendin ontvangt maandelijks kinderalimimentatie (geen partneralimentatie, ze waren niet gehuwd), daarnaast ontvangt ze kindgebonden budget maar dit komt m.i.v. het samenwonen te vervallen in het nieuwe jaar. De kinderen komen om het weekend en om de week op woensdag/donderdag bij ons, incl. 50% van alle schoolvakanties.
Zij eist nu (door het wegvallen van het kindgebonden budget en andere toelagen) van mijn vriend dat er een nieuwe berekening wordt gemaakt en dat wellicht de omgangsregeling moet worden aangepast (zij gaat verder weg wonen), want haar financïele situatie verandert per het nieuwe jaar. We weten niet of zij per het nieuwe jaar gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat. Haar partner heeft een baan, zij werkt overigens ook.
Ik ben op de hoogte dat indien haar vriend niet met haar trouwt/ger. partnerschap aangaat, niet financieel verantwoordelijk is voor de inwonenden kinderen van de partner. Dit zal zij ons dus eerlijk moeten vertellen, want dat maakt het uitgangspunt voor een nieuwe berekening wel degelijk anders. Overigens hebben mijn vriend en ik samen een kindje gekregen in de afgelopen jaren, in de huidige vaststelling van het kinderalimentatiebedrag is hier toentertijd rekening mee gehouden.

Onze vraag is nu: Is de reden van het wegvallen van de kinderalimentie een standaard legitieme reden om een herberekening aan te vragen cq. te eisen? En wat als zij bijv. pas over 1 jaar gaan trouwen, kunnen wij hier dan ook een hereberekening eisen? Want hoe kun je dit nagaan? De gemeente maakt deze gegevens niet openbaar.
Volgens mij betekent het ook niet automatisch dat bij het wegvallen van het kindgebonden budget, de betalende vader automatisch meer zal moeten betalen, toch? Dit is toch mede afhankelijk van de draagkracht?

In de  vraagstelling komen de volgende  (relevante) wijzigingen van omstandigheden naar voren welke allemaal aanleiding kunnen geven tot wijziging van de huidige (eerder vastgelegde) alimentatie;

Wijziging van inkomen, hoger inkomen of hogere verdiencapaciteit dan bij eerdere vaststelling kinderalimentatie.

 Wijziging van inkomen door wijziging hoogte van het kindgebonden budget / alleenstaande ouderkop. ( is een relevante wijziging)

Wellicht hoger inkomen bij moeder door de mogelijkheid van inkomsten uit vermogen na verkoop eigen woning.

Wellicht wordt nieuwe partner moeder stiefvader (na huwelijk of geregistreerd partnerschap) en daardoor ook onderhoudsplichtig naar de kinderen

Wijziging in de omgangsregeling heeft een wijziging in ieders zorgkosten tot gevolg.

Middels berekeningen worden de wijzigingen in ieders draagkracht duidelijk en daarmede de nieuwe alimentatie. Omdat de alimentatieplichtige nooit meer behoeft te betalen dan de maximale draagkracht toelaat hebben wijzigingen niet altijd een hogere alimentatie tot gevolg.

Bewijslasten wijzigingen; partijen kunnen elkaar informeren en/of op verzoek de consequenties daarvan aannemelijk maken. Indien men het onderling niet eens kan worden en men naar de echtbank gaat, dient ieder de rechtbank in staat te stellen (bewijstukken) om ieders argumenten goed te kunnen beoordelen

 

Vraag over kinderalimentatie en een nieuwe partner

Wij woonden een aantal jaren samen met mijn vriend, zijn zoontje van zijn ex, en ons zoontje van ons samen. In die tijd heeft zijn ex geen alimentatie betaald voor zijn zoontje. Inmiddels woont zijn zoontje bij zijn ex. Mijn vriend is nooit getrouwd geweest met zijn ex. Wij hebben een geregistreerd partnerschap maar wel op huwelijkse voorwaarden (bij schulden kunnen bijvoorbeeld schuldeisers voor mijn vriend niet bij mij aankloppen). Als een rechter nu de kinderalimentatie gaat bepalen, kijkt de rechter dan alleen naar het inkomen van mijn vriend, of ook naar mijn inkomen?

Het  inkomen ( of verdiencapaciteit) van de vader, moeder en van de stiefmoeder is van belang.

De vragenstelster is stiefmoeder indien het zoontje van haar man minimaal drie dagen per week (gemiddeld over  periode van 1 jaar) deel van haar gezin uitmaakt.

Vraag over bijstandsverhaal

Mijn ex en ik zijn al een tijdje uit elkaar. Wij waren niet getrouwd. Hebben 2 kinderen waarvoor wij een co-ouderschap hebben afgesproken. Omdat hij vrijwel geen inkomsten had betaalde ik vrij veel kosten voor de kinderen. Nu heeft mijn ex blijkbaar onvoldoende inkomen meer en heeft hij bij de sociale dienst een uitkering aangevraagd. De sociale dienst komt nu bij mij om een deel van de uitkering van mijn ex, voor de onderhoudskosten van onze kinderen terug te vorderen.

Hoe kan het zijn dat wanneer wij een co-ouderschap hebben afgesproken ik toch ook de kosten, waarvoor hij verantwoordelijk is, moet ophoesten?

Gemeenten kunnen er voor kiezen om (een deel) van de verstrekte  bijstand te verhalen op de ex-partner, dit wordt het bijstandsverhaal genoemd. Het gaat hierbij om de kosten kinderen die de man heeft waarvoor u wellicht verantwoordelijk bent.

Gemeenten behoeven hierbij geen rekening te houden met onderling gemaakte afspraken. Indien eerder door de rechtbank is bepaald dat de ex=partner niet (volledig) in staat is alimentatie te betalen dient de gemeente hier wel rekening mee te houden. Het gaat hierbij om de kosten kinderen die de man heeft waarvoor u wellicht verantwoordelijk bent.

Bij de vaststelling van de hoogte van het bijstandsverhaal dienen de gebruikelijke alimentatienormeringen te worden gevolgd. In uw zaak is onder meer van belang;

Welke bedragen zijn door de rechtbank vastgesteld c.q. worden vermeld in de beschikking.

Berekend dient te worden hoeveel de kinderen kosten  tijdens verblijf bij de vader en welke kosten de vader nog meer noodzakelijk voor de kinderen maakt.

Het aandeel van de vader wordt berekend op basis van vaststelling totaal kosten kinderen en ieders aandeel hierin.

Tevens dient berekend te worden hoeveel u maximaal kunt betalen voor een bijstandsverhaal.

Vraag over kinderalimentatie en nieuwe partner

Hallo Ik ben twee jaar geleden gescheiden en we hebben toen voor co ouderschap gekozen zonder alimentatie verplichtingen. Nu is onze jongste zoon volledig bij mij komen wonen en gaat hij drie tot vier dagen in de maand naar zijn vader. heb aan mijn ex gevraagd of hij wil bijdragen in de kosten voor levensonderhoud van de jongste zoon aangezien deze nu volledig bij mij woont. Ik ben pas gaan samenwonen en mijn ex is van mening dat hij niets hoeft te betalen omdat ik beschik over twee inkomens en hij maar over een. In hoeverre is hij verplicht om nu allimentatie te betalen en in hoeverre kan mijn ex mijn huidige partner verplichten om bij te dragen aan de kosten van het levensonderhoud van mijn kind?

Uw nieuwe partner wordt pas onderhoudsplichtig indien deze stiefouder wordt; Stiefouder is men over de kinderen van de partner waarmee men getrouwd is of een geregistreerd partnerschap mee heeft indien deze kinderen deel uit maken van het gezin; 45 % of meer van de tijd in het gezin verblijven. Is uw nieuwe partner geen stiefouder (ook al woont u samen) dan blijft zijn inkomen buiten beschouwing. Uw ex partner is verplicht kinderalimentatie te betalen. De Alimentatie Specialist kan voor €49,- u de hoogte van de kinderalimentatie berekenen.

 
Vlog

We kwamen deze heldere uitleg over ouderverstoting tegen van Desiree Meulemans

ouderverstoting
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.