Menu

Alles over partneralimentatie

13 reacties
partneralimentatie
Wanneer je gaat scheiden worden er afspraken gemaakt over de alimentatie. Ook als jullie over en weer afstand doen van partneralimentatie moet je dat vastleggen. Het woord partneralimentatie roept vaak weerstand op bij zowel de betaler als de ontvanger. Maar je zal toch na de scheiding allebei in je levensonderhoud moeten kunnen voorzien en daar kan partneralimentatie een rol in spelen.

De duur van de partneralimentatie

Per 1 januari 2020 geldt er een nieuwe wet ivm de partneralimentatie.

De nieuwe stelregel is dat iemand zijn minder verdienende ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen, met een maximum van vijf jaar. Wie vier jaar getrouwd was, moet dus twee jaar geld overmaken.

Drie uitzonderingsgroepen

Wel zijn er drie uitzonderingsgroepen:

 • Stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en tien jaar voor hun AOW-leeftijd zitten
 • Mensen met jonge kinderen. Zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is.
 • Deze uitzondering is de komende 7 jaar geldig (vanaf 1-1-2020): alimentatiegerechtigden ouder dan 50 jaar, die minimaal 15 jaar getrouwd zijn, hebben recht op 10 jaar partneralimentatie.

Benodigde partneralimentatie

De behoefte aan partneralimentatie is gerelateerd aan het welvaartsniveau tijdens het samenwonen. Men kan middels een overzicht van uitgaven tijdens het samenwonen de behoefte bepalen, of berekenen via de zogenoemde Hofregel.

De Hofregel

De behoefte kan worden bepaald op basis van de Hofregel, ook wel de 60% regel genoemd.

De behoefte wordt gesteld op 60% van het netto gezinsinkomen na aftrek van de kosten kinderen tijdens de samenwoning. Uitgangspunt is tevens dat het niet zo moet zijn dat de een veel meer overhoudt dan de ander, hiervoor kan gebuikt gemaakt worden van een jusvergelijking.

Omdat het welvaartsniveau na scheiding gewoonlijk niet voor beiden te handhaven blijft, onder meer doordat na een scheiding de kosten door twee huishoudens hoger worden, kan worden berekend bij welke alimentatiebedrag ieder gelijkelijk financieel ‘’een stap terug ‘’doet, dus uiteindelijk ieder evenveel te besteden heeft.

Maximale draagkracht voor partneralimentatie

Alimentatieplichtige behoeft nooit meer te betalen dan zijn (haar) draagkracht toelaat. De draagkracht wordt berekend door de noodzakelijke lasten in mindering te brengen op ‘’totaal inkomen inclusief alle fiscale voor- en nadelen’’. Vervolgens worden eventuele zorgkosten voor kinderen en kinderalimentatie in mindering gebracht op de draagkracht.

Partneralimentatie en fiscaal voordeel

De alimentatieplichtige heeft normaliter een fiscaal voordeel over betaalde alimentaties.

De alimentatiegerechtigde dient belasting en een premie zorgverzekering te betalen over ontvangen partneralimentatie.

Behoefte versus draagkracht

Nadat men de benodigde alimentatie heeft berekend, kijkt men of de maximale draagkracht van de alimentatieplichtige het toelaat de benodigde partneralimentatie te betalen.

Indien deze maximale draagkracht lager is dan de benodigde alimentatie, wordt dit lagere draagkrachtbedrag de uiteindelijk te betalen partneralimentatie.

Jusvergelijkingen

Behalve draagkrachtberekeningen zijn tevens jusvergelijkingen vervaardigd, de jus is ieders draagkracht, inclusief de te ontvangen en de te betalen alimentatie. Vaste lasten zoals woonlasten, dagelijkse kosten levensonderhoud en premies voor noodzakelijk verzekeringen zijn reeds verrekend, mede op basis van forfaitaire (vaste) bedragen.

De jus geeft aan hoeveel men overhoudt voor ‘’niet noodzakelijke (luxe) uitgaven’’.

Invloed van de jusvergelijking op de partneralimentatie

Indien de jus uitkomt op een hogere jus voor de alimentatieplichtige, geeft de jus geen aanleiding voor een lagere partneralimentatie dan de eerder berekende maximale draagkracht.

Indien de jus uitkomt op een hogere jus voor de alimentatiegerechtigde, geeft dit aanleiding voor een lagere partneralimentatie dan de maximale draagkracht van de alimentatieplichtige toelaat;

Vervolgens is de partneralimentatie berekend waarbij een voor ieder nagenoeg gelijke jus ontstaat.

Indien de jus uitkomt op een nagenoeg gelijke jus voor ieder, ook bij een partneralimentatie van 0 euro per maand, concludeert men dat de alimentatiegerechtigde geen behoefte heeft aan partneralimentatie.

Indien de jus bij een nihil partneralimentatie uitkomt op een nagenoeg gelijke jus voor ieder concludeert mer dat er geen van betrokkenen behoefte heeft aan partneralimentatie.

Invloed nieuwe partner van de betaler op de alimentatie

Indien de onderhoudsplichtige samenwoont met een partner met of zonder inkomsten heeft hij/zij de keuze om als gehuwde of alleenstaande te worden aangemerkt. Maar, er zijn ook gevallen bekend dat de rechtbank de situatie ‘nieuwe partner’ negeert. Motivatie hierbij is dan dat de rechtbank vindt dat de belangen van de ex-partner en/of kinderen niet mogen worden achtergesteld bij die van de nieuwe partner.

Maar kan men aantonen dat de nieuwe partner niet volledig kan voorzien in haar eigen levensonderhoud en dat men thans zo’n duurzaam gezin vormt dat men dan in redelijkheid dient te voorzien in haar levensonderhoud, wordt soms weer wel rekening gehouden met de nieuwe situatie.

Consequenties

De keuze heeft diverse consequenties, zoals;

Indien aan te merken als ‘gehuwde’, worden de inkomsten en sommige lasten van de nieuwe partner in de berekeningen opgenomen en een hogere bijstandsnorm maar geldt een lager draagkrachtpercentage.

Bij de variant ‘’alleenstaande met partner’’ acht men dat de nieuwe partner wel bij draagt in de woonlasten, maar verder blijven haar (zijn) inkomsten en lasten buiten beschouwing.

Huidige duur partneralimentatie

Maximaal 12 jaar; na een huwelijk met kinderen;

Maximaal 12 jaar; na een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;

Net zolang als het huwelijk duurde; na een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch.

De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die men met de ex-partner heeft afgesproken. Ook de rechter kan een periode hebben vastgesteld.

Toekomstige aanpassingen op basis van gewijzigde omstandigheden

Voorbeeld, in de toekomst kan men een alimentatie eventueel verhogen, indien de alimentatieplichtige door een hoger inkomen of lagere lasten alsnog meer kan bijdragen in verband met zijn/haar hogere draagkracht. De bovengrens blijft het bereiken van een gelijke jus bij partneralimentatie.

Bereikt men bij partneralimentatie thans een gelijke jus, dan kan men in de toekomst de alimentatie eventueel bijstellen  (lager c.q. hoger) naar aanleiding van een hoger inkomen of lagere lasten van één van beiden.

De bovengrens blijft het alimentatiebedrag waarbij ze een gelijke jus behalen.

Afkoop van partneralimentatie

Dit kan voordelen bieden, de confrontatie met elkaar smet de scheiding is niet meer maandelijks.

Afkoop van partneralimentatie kan echter ook risicovol zijn voor de betaler en is vaak fiscaal ongunstig, enkele voorbeelden;

Een gemeente kan bij een bijstandsuitkering (te zijner tijd) deze uitkering verhalen op de alimentatieplichtige, ondanks de alimentatie-afkoop. Ook kan de alimentatieplichtige ondanks de afkoopsom later alsnog een partneralimentatie soms succesvol via de rechter afdwingen.

Indien de man in één keer de alimentatie van de komende jaren betaalt ontstaat voor de man een rentenadeel. Bij de vrouw ontstaat een voordeel. Een berekening op basis van contante waarde methode kan het verschil verkleinen.

Huidige fiscale stelsel

Het huidige fiscale stelsel is niet meer zodanig dat een afkoopsom altijd leidt tot een fiscaal voordeel. Soms kan storting van de afkoopsom bij een verzekeringsmaatschappij gunstig zijn (lijfrentepolis) of een stamrechtverplichting.

Overige zaken als overbedeling, boedel- en vermogensscheiding inclusief de eigenwoning over/onderwaarde, zijn van invloed.

Voorwaarden

Vele voorwaarden zijn van belang; zoals; betaling dient pas plaats te vinden na datum echtscheiding, anders is het voor de ontvanger belast, maar niet fiscaal verrekenbaar voor de betaler. Soms ziet men de betaling van een dergelijk bedrag als een schenking en dient de ontvanger schenkbelasting te betalen, zonder dat de ander een aftrekpost heeft.

De wet bepaalt dat ze een afkoopsom voor alimentatie belast en dat het aftrekbaar is op het moment dat zij rentedragend is geworden. Dit kan van belang zijn bij het bepalen van de termijnen en rentevergoedingen inzake de afkoopsom.

Zelfde kalenderjaar

Als men netto partneralimentatie wil afkopen, kan dat door deze in het convenant als een afkoop van partneralimentatie aan te duiden. De afkoopsom is dan verschuldigd direct na de ontbinding van het huwelijk door inschrijving van de scheiding in de daartoe bestemde registers. De betrokkenen dragen er zorg voor dat zowel het scheidingsverzoek als de ontbinding van het huwelijk als de betaling van de afkoopsom in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden.

Bijstandsverhaal

Personen zonder voldoende eigen inkomsten, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering. De gemeente kan bijstand terugeisen van anderen. Meestal de ouders of (ex-)echtgenoten die onderhoudsplichtig zijn. De wet noemt dat verhalen.

En heb je recht op bijstand na scheiding van tafel en bed? Lees dan deze blog. 

Wanneer verhaalt men de bijstand op u?

Allereerst is van belang of u onderhoudsplichtig bent. Voor de wet is alleen de onderhoudsplicht tussen (voormalige) echtgenoten en tussen ouders en kinderen van belang.

Onderhoudsplichtig

U bent in ieder geval onderhoudsplichtig als de rechtbank heeft bepaalt dat u alimentatie moet betalen. Als er geen uitspraak is van de rechter, onderzoekt de gemeente zelf of u een onderhoudsplicht heeft. Kinderloosheid en de duur van het huwelijk zijn factoren die hier een rol bij spelen. Ook speelt mee of uw (ex-)echtgeno(o)t(e) tijdens of na het huwelijk economisch zelfstandig is geweest.

Onderlinge afspraken tussen u en uw partner zijn hier niet op van invloed. U bent voor de wet onderhoudsplichtig, ook wanneer u heeft afgesproken om geheel of gedeeltelijk van alimentatie af te zien.
Er kunnen wel redenen zijn om geheel of gedeeltelijk van verhaal af te zien terwijl u wel een onderhoudsplicht heeft.

Geen onderhoudsplicht

Geen onderhoudsplicht betekent geen verhaal.

Bedragen worden bruto verhaald

Bent u onderhoudsplichtig voor iemand met een bijstandsuitkering? Dan kan het zijn dat de gemeente bijstand op u verhaalt. Voor zover mogelijk verhaalt met de bijstand bruto. Dat betekent dat u niet alleen het bedrag moet betalen dat uw (ex-) partner aan bijstand ontvangt. Ook de sociale premies en loonbelasting die hierop worden ingehouden. Bij onderhoudsplicht geldt echter ook nog de grens van de draagkracht. U hoeft niet meer te betalen dan uw draagkracht toestaat.

Herberekening

Of je recht hebt op partneralimentatie of verplicht bent dit te betalen is dus afhankelijk van heel veel factoren en verschilt per situatie. Heb je vragen of wil je een (her)berekening laten doen? Dan kun je altijd terecht bij dé alimentatiespecialist Zij zijn onze partner en kunnen op hele korte termijn berekeningen uitvoeren.

Heb je vragen? Die kun je altijd stellen op nieuwestap.nl We horen graag van je!

Lees meer over alimentatie.

REACTIES

Guust Flater - 18 dec 2018

Ik ben alimentatie plichtig, betaal gewoon maar kan binnenkort stoppen omdat ze “een soort van” erkent samen te wonen. Op de een of andere manier wil ze het niet 100% toegeven. Ik heb bewijzen zat. Mijn ex schrijft: Om een constructieve oplossing van dit geschil voor te staan en omdat ik graag zo spoedig mogelijk alle banden met jouw wens te verbreken, ben ik bereid formeel te erkennen dat de beëindiging van de alimentatieverplichting wordt gestoeld op artikel 1:160 BW. Nu vraag ik mij af of dit genoeg is voor de gemeente als zij na een aantal jaar een uitkering gaat aanvragen. dit in verband met de beruchte verhaalbijdrage.... Hoe kan ik dat het beste voorkomen. THNX

DDA - 23 jan 2019

Beste Guust, Helaas moet dit door middel van een rechtsgeldige rapportage worden vastgelegd door een detectivebureau met een POB nummer.

Bambi - 8 feb 2019

mijn partner is gescheiden en betaalt partneralimentatie die hij kan aftrekken van de inkomstenbelasting. nou heeft hij gehoord dat als wij zouden gaan samenwonen zijn recht op aftrek van de partneralimenatie vervalt; dit kan toch niet kloppen? Dat er een herziening kan komen omdat ik eigen inkomen heb snap ik enigszins (al weet ik niet waarom ik voor haar zou moeten betalen ...) maar het kan toch niet zo zijn dat hij hiermee zijn recht op aftrekbaarheid verliest? kunt u hier iets over zeggen? dank!

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 8 feb 2019

  Ik heb je een mail gestuurd Bambi.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 11 feb 2019

  De Alimentatiespecialist geeft het volgende antwoord: Fiscale aftrek partneralimentatie blijft ook bij samenwoning gewoon toepasbaar. Jouw eigen inkomen kan wel invloed hebben op de hoogte van de partneralimentatie, de verwerking van jouw inkomen kan op twee manieren, bij de goede keuze levert dit financieel voordeel op.

Jenny - 21 mrt 2019

Mijn ex woont op mijn kosten in ons huis. Advocaat adviseert dit zo te laten tot de woning is verkocht. Ik heb mij noodgedwongen moeten uitschrijven zodat mevrouw toeslagen kan ontvangen. Nu lopen mijn lasten enorm op en mag ik niets stopzetten van de advocaat. Kan ik deze woonlasten in mindering brengen op de partneralimentatie?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 21 mrt 2019

  Beste Jenny, bij de berekening van de draagkracht van de betaler van partneralimentatie wordt rekening gehouden met een forfaitair bedrag aan woonlasten, 30% van het netto inkomen. Dus de werkelijke lasten zijn niet echt van belang. Maar als je naast partneralimentatie ook nog de woonlasten van je ex betaalt is dat een ander verhaal. Als dat zo is, adviseer ik je om je advocaat nog maar eens om opheldering te vragen.

Lk - 17 jul 2019

Zijn de forfaitaire bedragen voor vaste maandelijkse lasten nog steeds zo belachelijk laag? In 2017 was dat geloof ik €95,-, terwijl alleen de werkelijke kosten voor energie al €161 bedroegen. Ik vind het belachelijk dat voor dit soort kosten met forfaitaire bedragen wordt gerekend, die nog niet in de buurt komen van je werkelijke lasten. Als ik alimentatie had moeten betalen volgens de draagkrachtberekening, had ik iedere maand rood gestaan vanwege de werkelijke lasten, en dan waren de boodschappen daar nog niet eens bij opgeteld. Gelukkig voor mij was dit geheel fictief, want mijn ex ging direct samenwonen met zijn nieuwe vlam, maar toch...

W. Stafleu - 13 sep 2019

Ik betaal partner alimentatie, als mijn ex in de aow komt,en met haar toeslagen dan heeft ze bijna net zoveel als ikzelf. Moet ik dan toch blijven betalen? Nog een vraag, als we allebei in de aow zitten, stopt het dan automatisch, ik heb dan nog geen 12 jaar betaald. Gescheiden in 2017.

Hendrik - 15 dec 2019

Betaal al ruim 8 jaar Partneralimentatie aan mijn ex vrouw. Zij heeft al ruim 7 jaar een nieuwe relatie en woont al geruime tijd samen tenminste hij heeft nog wel eigen huurhuis maar is er niet veel. Ook geven mijn kinderen dit aan dat er word samengewoond. Gaan al jaren samen op vliegvakantie, feestjes etc. Nu hebben zij samen een huis gekocht en krijgen begin 2020 de sleutel en mijn ex vrouw heeft haar huis verkocht. Nu kan ik volgens mij aantonen dat er een duurzame affectieve relatie is?? Ben per december 2019 gestopt met betalen partneralimentatie maar mijn ex gaat nu dreigen met inschakelen LBIO grrrrr Graag hoor ik graag van u

RobRoy - 7 jan 2020

Hoi Hendrik, Ik kwam deze blog van nieuwe stap tegen: https://nieuwestap.nl/partneralimentatie-en-een-nieuwe-duurzame-relatie-wat-als-je-ex-ontkent/ Rob

Katja - 12 mrt 2020

beste.. wij liggen in eeen echtscheiding sinds oktober 2019. In november is er een vovo aangevr mbt alimentatie etc. Mijn ex. man heeft aangegeven dat hij per 1 dec minder is gaan werken en dat hij niet in staat is om alimentatie te gaan betalen. Kan hij dit zomaar doen? Hoe kan ik nu bewijzen dat hij altijd meer verdiende en nu liegt en het met de werkgever op een akkoordje heeft gegooid?

  Karlijn Broere, advocaat bij Boeve Familierecht - 13 mrt 2020

  Beste Katja, in beginsel is het zo dat een rechter bij het bepalen van de alimentatie voor de draagkracht van de alimentatieplichtige kijkt naar diens huidige inkomsten. In het geval de alimentatieplichtige zelf een inkomensvermindering heeft veroorzaakt, kan er echter aanleiding bestaan om terug te grijpen op het oude inkomen. Daarbij speelt een rol of de alimentatieplichtige redelijkerwijs het oude inkomen weer kan verwerven en of dit ook van hem of haar kan worden gevergd. De rechter kijkt daarbij naar de specifieke omstandigheden van het geval. Uw ex-partner zal in de procedure volledig openheid van zaken moeten geven over het verloop van zijn inkomsten. Hij zal dus niet alleen zijn huidige inkomen moeten aantonen, maar ook moeten laten zien wat hij tijdens het huwelijk verdiende. Daaruit kan de rechter dan afleiden dat zijn inkomen is gedaald. Het is dan aan u om erop te wijzen dat zijn inkomsten bewust in het zicht van de echtscheiding zijn gedaald, zodat de rechter hier een oordeel over kan geven. Ik wens u veel succes met de afronding van de echtscheiding. Boeve Familierecht

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


acht × = 56
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding

Vlog

Zit jij in een groot zwart gat na je scheiding? In deze vlog legt Roos je uit hoe je daaruLees verder > Zit jij in het zwarte gat na je scheiding?
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.