Menu

Alles over partneralimentatie

34 reacties
partneralimentatie

Wanneer je gaat scheiden worden er afspraken gemaakt over de alimentatie. Ook als jullie over en weer afstand doen van partneralimentatie moet je dat vastleggen. Het woord partneralimentatie roept vaak weerstand op bij zowel de betaler als de ontvanger. Maar je zal toch na de scheiding allebei in je levensonderhoud moeten kunnen voorzien en daar kan partneralimentatie een rol in spelen.

De duur van de partneralimentatie

Per 1 januari 2020 geldt er een nieuwe wet ivm de partneralimentatie.

De nieuwe stelregel is dat iemand zijn minder verdienende ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen, met een maximum van vijf jaar. Wie vier jaar getrouwd was, moet dus twee jaar geld overmaken.

Drie uitzonderingsgroepen

Wel zijn er drie uitzonderingsgroepen:

 • Stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en tien jaar voor hun AOW-leeftijd zitten
 • Mensen met jonge kinderen. Zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is.
 • Deze uitzondering is de komende 7 jaar geldig (vanaf 1-1-2020): alimentatiegerechtigden ouder dan 50 jaar, die minimaal 15 jaar getrouwd zijn, hebben recht op 10 jaar partneralimentatie.

Benodigde partneralimentatie

De behoefte aan partneralimentatie is gerelateerd aan het welvaartsniveau tijdens het samenwonen. Men kan middels een overzicht van uitgaven tijdens het samenwonen de behoefte bepalen, of berekenen via de zogenoemde Hofregel.

De Hofregel

De behoefte kan worden bepaald op basis van de Hofregel, ook wel de 60% regel genoemd.

De behoefte wordt gesteld op 60% van het netto gezinsinkomen na aftrek van de kosten kinderen tijdens de samenwoning. Uitgangspunt is tevens dat het niet zo moet zijn dat de een veel meer overhoudt dan de ander, hiervoor kan gebuikt gemaakt worden van een jusvergelijking.

Omdat het welvaartsniveau na scheiding gewoonlijk niet voor beiden te handhaven blijft, onder meer doordat na een scheiding de kosten door twee huishoudens hoger worden, kan worden berekend bij welke alimentatiebedrag ieder gelijkelijk financieel ‘’een stap terug ‘’doet, dus uiteindelijk ieder evenveel te besteden heeft.

Maximale draagkracht voor partneralimentatie

Alimentatieplichtige behoeft nooit meer te betalen dan zijn (haar) draagkracht toelaat. De draagkracht wordt berekend door de noodzakelijke lasten in mindering te brengen op ‘’totaal inkomen inclusief alle fiscale voor- en nadelen’’. Vervolgens worden eventuele zorgkosten voor kinderen en kinderalimentatie in mindering gebracht op de draagkracht.

Partneralimentatie en fiscaal voordeel

De alimentatieplichtige heeft normaliter een fiscaal voordeel over betaalde alimentaties.

De alimentatiegerechtigde dient belasting en een premie zorgverzekering te betalen over ontvangen partneralimentatie.

Behoefte versus draagkracht

Nadat men de benodigde alimentatie heeft berekend, kijkt men of de maximale draagkracht van de alimentatieplichtige het toelaat de benodigde partneralimentatie te betalen.

Indien deze maximale draagkracht lager is dan de benodigde alimentatie, wordt dit lagere draagkrachtbedrag de uiteindelijk te betalen partneralimentatie.

Jusvergelijkingen

Behalve draagkrachtberekeningen zijn tevens jusvergelijkingen vervaardigd, de jus is ieders draagkracht, inclusief de te ontvangen en de te betalen alimentatie. Vaste lasten zoals woonlasten, dagelijkse kosten levensonderhoud en premies voor noodzakelijk verzekeringen zijn reeds verrekend, mede op basis van forfaitaire (vaste) bedragen.

De jus geeft aan hoeveel men overhoudt voor ‘’niet noodzakelijke (luxe) uitgaven’’.

Invloed van de jusvergelijking op de partneralimentatie

Indien de jus uitkomt op een hogere jus voor de alimentatieplichtige, geeft de jus geen aanleiding voor een lagere partneralimentatie dan de eerder berekende maximale draagkracht.

Indien de jus uitkomt op een hogere jus voor de alimentatiegerechtigde, geeft dit aanleiding voor een lagere partneralimentatie dan de maximale draagkracht van de alimentatieplichtige toelaat;

Vervolgens is de partneralimentatie berekend waarbij een voor ieder nagenoeg gelijke jus ontstaat.

Indien de jus uitkomt op een nagenoeg gelijke jus voor ieder, ook bij een partneralimentatie van 0 euro per maand, concludeert men dat de alimentatiegerechtigde geen behoefte heeft aan partneralimentatie.

Indien de jus bij een nihil partneralimentatie uitkomt op een nagenoeg gelijke jus voor ieder concludeert mer dat er geen van betrokkenen behoefte heeft aan partneralimentatie.

Invloed nieuwe partner van de betaler op de alimentatie

Indien de onderhoudsplichtige samenwoont met een partner met of zonder inkomsten heeft hij/zij de keuze om als gehuwde of alleenstaande te worden aangemerkt. Maar, er zijn ook gevallen bekend dat de rechtbank de situatie ‘nieuwe partner’ negeert. Motivatie hierbij is dan dat de rechtbank vindt dat de belangen van de ex-partner en/of kinderen niet mogen worden achtergesteld bij die van de nieuwe partner.

Maar kan men aantonen dat de nieuwe partner niet volledig kan voorzien in haar eigen levensonderhoud en dat men thans zo’n duurzaam gezin vormt dat men dan in redelijkheid dient te voorzien in haar levensonderhoud, wordt soms weer wel rekening gehouden met de nieuwe situatie.

Consequenties

De keuze heeft diverse consequenties, zoals;

Indien aan te merken als ‘gehuwde’, worden de inkomsten en sommige lasten van de nieuwe partner in de berekeningen opgenomen en een hogere bijstandsnorm maar geldt een lager draagkrachtpercentage.

Bij de variant “alleenstaande met partner’’ acht men dat de nieuwe partner wel bij draagt in de woonlasten, maar verder blijven haar (zijn) inkomsten en lasten buiten beschouwing.

Duur partneralimentatie vóór 1 januari 2020

Maximaal 12 jaar; na een huwelijk met kinderen;

Maximaal 12 jaar; na een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;

Net zolang als het huwelijk duurde; na een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch.

De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die men met de ex-partner heeft afgesproken. Ook de rechter kan een periode hebben vastgesteld.

Toekomstige aanpassingen op basis van gewijzigde omstandigheden

Voorbeeld, in de toekomst kan men een alimentatie eventueel verhogen, indien de alimentatieplichtige door een hoger inkomen of lagere lasten alsnog meer kan bijdragen in verband met zijn/haar hogere draagkracht. De bovengrens blijft het bereiken van een gelijke jus bij partneralimentatie.

Bereikt men bij partneralimentatie thans een gelijke jus, dan kan men in de toekomst de alimentatie eventueel bijstellen  (lager c.q. hoger) naar aanleiding van een hoger inkomen of lagere lasten van één van beiden.

De bovengrens blijft het alimentatiebedrag waarbij ze een gelijke jus behalen.

Afkoop van partneralimentatie

Dit kan voordelen bieden, de confrontatie met elkaar smet de scheiding is niet meer maandelijks.

Afkoop van partneralimentatie kan echter ook risicovol zijn voor de betaler en is vaak fiscaal ongunstig, enkele voorbeelden;

Een gemeente kan bij een bijstandsuitkering (te zijner tijd) deze uitkering verhalen op de alimentatieplichtige, ondanks de alimentatie-afkoop. Ook kan de alimentatieplichtige ondanks de afkoopsom later alsnog een partneralimentatie soms succesvol via de rechter afdwingen.

Indien de man in één keer de alimentatie van de komende jaren betaalt ontstaat voor de man een rentenadeel. Bij de vrouw ontstaat een voordeel. Een berekening op basis van contante waarde methode kan het verschil verkleinen.

Huidige fiscale stelsel

Het huidige fiscale stelsel is niet meer zodanig dat een afkoopsom altijd leidt tot een fiscaal voordeel. Soms kan storting van de afkoopsom bij een verzekeringsmaatschappij gunstig zijn (lijfrentepolis) of een stamrechtverplichting.

Overige zaken als overbedeling, boedel- en vermogensscheiding inclusief de eigenwoning over/onderwaarde, zijn van invloed.

Voorwaarden

Vele voorwaarden zijn van belang; zoals; betaling dient pas plaats te vinden na datum echtscheiding, anders is het voor de ontvanger belast, maar niet fiscaal verrekenbaar voor de betaler. Soms ziet men de betaling van een dergelijk bedrag als een schenking en dient de ontvanger schenkbelasting te betalen, zonder dat de ander een aftrekpost heeft.

De wet bepaalt dat ze een afkoopsom voor alimentatie belast en dat het aftrekbaar is op het moment dat zij rentedragend is geworden. Dit kan van belang zijn bij het bepalen van de termijnen en rentevergoedingen inzake de afkoopsom.

Zelfde kalenderjaar

Als men netto partneralimentatie wil afkopen, kan dat door deze in het convenant als een afkoop van partneralimentatie aan te duiden. De afkoopsom is dan verschuldigd direct na de ontbinding van het huwelijk door inschrijving van de scheiding in de daartoe bestemde registers. De betrokkenen dragen er zorg voor dat zowel het scheidingsverzoek als de ontbinding van het huwelijk als de betaling van de afkoopsom in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden.

Bijstandsverhaal

Personen zonder voldoende eigen inkomsten, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering. De gemeente kan bijstand terugeisen van anderen. Meestal de ouders of (ex-)echtgenoten die onderhoudsplichtig zijn. De wet noemt dat verhalen.

En heb je recht op bijstand na scheiding van tafel en bed? Lees dan deze blog. 

Wanneer verhaalt men de bijstand op u?

Allereerst is van belang of u onderhoudsplichtig bent. Voor de wet is alleen de onderhoudsplicht tussen (voormalige) echtgenoten en tussen ouders en kinderen van belang.

Onderhoudsplichtig

U bent in ieder geval onderhoudsplichtig als de rechtbank heeft bepaalt dat u alimentatie moet betalen. Als er geen uitspraak is van de rechter, onderzoekt de gemeente zelf of u een onderhoudsplicht heeft. Kinderloosheid en de duur van het huwelijk zijn factoren die hier een rol bij spelen. Ook speelt mee of uw (ex-)echtgeno(o)t(e) tijdens of na het huwelijk economisch zelfstandig is geweest.

Onderlinge afspraken tussen u en uw partner zijn hier niet op van invloed. U bent voor de wet onderhoudsplichtig, ook wanneer u heeft afgesproken om geheel of gedeeltelijk van alimentatie af te zien.
Er kunnen wel redenen zijn om geheel of gedeeltelijk van verhaal af te zien terwijl u wel een onderhoudsplicht heeft.

Geen onderhoudsplicht

Geen onderhoudsplicht betekent geen verhaal.

Bedragen worden bruto verhaald

Bent u onderhoudsplichtig voor iemand met een bijstandsuitkering? Dan kan het zijn dat de gemeente bijstand op u verhaalt. Voor zover mogelijk verhaalt met de bijstand bruto. Dat betekent dat u niet alleen het bedrag moet betalen dat uw (ex-) partner aan bijstand ontvangt. Ook de sociale premies en loonbelasting die hierop worden ingehouden. Bij onderhoudsplicht geldt echter ook nog de grens van de draagkracht. U hoeft niet meer te betalen dan uw draagkracht toestaat.

Herberekening

Of je recht hebt op partneralimentatie of verplicht bent dit te betalen is dus afhankelijk van heel veel factoren en verschilt per situatie.

Heb je vragen? Die kun je altijd stellen op nieuwestap.nl We horen graag van je!

Lees meer over alimentatie.

REACTIES

Guust Flater - 18 dec 2018

Ik ben alimentatie plichtig, betaal gewoon maar kan binnenkort stoppen omdat ze “een soort van” erkent samen te wonen. Op de een of andere manier wil ze het niet 100% toegeven. Ik heb bewijzen zat. Mijn ex schrijft: Om een constructieve oplossing van dit geschil voor te staan en omdat ik graag zo spoedig mogelijk alle banden met jouw wens te verbreken, ben ik bereid formeel te erkennen dat de beëindiging van de alimentatieverplichting wordt gestoeld op artikel 1:160 BW. Nu vraag ik mij af of dit genoeg is voor de gemeente als zij na een aantal jaar een uitkering gaat aanvragen. dit in verband met de beruchte verhaalbijdrage.... Hoe kan ik dat het beste voorkomen. THNX

DDA - 23 jan 2019

Beste Guust, Helaas moet dit door middel van een rechtsgeldige rapportage worden vastgelegd door een detectivebureau met een POB nummer.

Bambi - 8 feb 2019

mijn partner is gescheiden en betaalt partneralimentatie die hij kan aftrekken van de inkomstenbelasting. nou heeft hij gehoord dat als wij zouden gaan samenwonen zijn recht op aftrek van de partneralimenatie vervalt; dit kan toch niet kloppen? Dat er een herziening kan komen omdat ik eigen inkomen heb snap ik enigszins (al weet ik niet waarom ik voor haar zou moeten betalen ...) maar het kan toch niet zo zijn dat hij hiermee zijn recht op aftrekbaarheid verliest? kunt u hier iets over zeggen? dank!

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 8 feb 2019

  Ik heb je een mail gestuurd Bambi.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 11 feb 2019

  De Alimentatiespecialist geeft het volgende antwoord: Fiscale aftrek partneralimentatie blijft ook bij samenwoning gewoon toepasbaar. Jouw eigen inkomen kan wel invloed hebben op de hoogte van de partneralimentatie, de verwerking van jouw inkomen kan op twee manieren, bij de goede keuze levert dit financieel voordeel op.

Jenny - 21 mrt 2019

Mijn ex woont op mijn kosten in ons huis. Advocaat adviseert dit zo te laten tot de woning is verkocht. Ik heb mij noodgedwongen moeten uitschrijven zodat mevrouw toeslagen kan ontvangen. Nu lopen mijn lasten enorm op en mag ik niets stopzetten van de advocaat. Kan ik deze woonlasten in mindering brengen op de partneralimentatie?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 21 mrt 2019

  Beste Jenny, bij de berekening van de draagkracht van de betaler van partneralimentatie wordt rekening gehouden met een forfaitair bedrag aan woonlasten, 30% van het netto inkomen. Dus de werkelijke lasten zijn niet echt van belang. Maar als je naast partneralimentatie ook nog de woonlasten van je ex betaalt is dat een ander verhaal. Als dat zo is, adviseer ik je om je advocaat nog maar eens om opheldering te vragen.

  Harry - 18 jun 2020

  Is het dan niet zo dat de forfitaire woonlast alleen gehanteerd wordt bij kinderallimentatie en dat men bij partneralimentatie de daadwerkelijke woonlasten hanteert? of worden de reële woonlasten, draagkrachtloos inkomen en draagkrachtruimte op dezelfde wijze berekend bij zowel kinder als partneralimentatie? Wat neemt men dan bij de situatie waarbij nog geen nieuwe woning is aangekocht door de plichtige?

Lk - 17 jul 2019

Zijn de forfaitaire bedragen voor vaste maandelijkse lasten nog steeds zo belachelijk laag? In 2017 was dat geloof ik €95,-, terwijl alleen de werkelijke kosten voor energie al €161 bedroegen. Ik vind het belachelijk dat voor dit soort kosten met forfaitaire bedragen wordt gerekend, die nog niet in de buurt komen van je werkelijke lasten. Als ik alimentatie had moeten betalen volgens de draagkrachtberekening, had ik iedere maand rood gestaan vanwege de werkelijke lasten, en dan waren de boodschappen daar nog niet eens bij opgeteld. Gelukkig voor mij was dit geheel fictief, want mijn ex ging direct samenwonen met zijn nieuwe vlam, maar toch...

W. Stafleu - 13 sep 2019

Ik betaal partner alimentatie, als mijn ex in de aow komt,en met haar toeslagen dan heeft ze bijna net zoveel als ikzelf. Moet ik dan toch blijven betalen? Nog een vraag, als we allebei in de aow zitten, stopt het dan automatisch, ik heb dan nog geen 12 jaar betaald. Gescheiden in 2017.

Hendrik - 15 dec 2019

Betaal al ruim 8 jaar Partneralimentatie aan mijn ex vrouw. Zij heeft al ruim 7 jaar een nieuwe relatie en woont al geruime tijd samen tenminste hij heeft nog wel eigen huurhuis maar is er niet veel. Ook geven mijn kinderen dit aan dat er word samengewoond. Gaan al jaren samen op vliegvakantie, feestjes etc. Nu hebben zij samen een huis gekocht en krijgen begin 2020 de sleutel en mijn ex vrouw heeft haar huis verkocht. Nu kan ik volgens mij aantonen dat er een duurzame affectieve relatie is?? Ben per december 2019 gestopt met betalen partneralimentatie maar mijn ex gaat nu dreigen met inschakelen LBIO grrrrr Graag hoor ik graag van u

RobRoy - 7 jan 2020

Hoi Hendrik, Ik kwam deze blog van nieuwe stap tegen: https://nieuwestap.nl/partneralimentatie-en-een-nieuwe-duurzame-relatie-wat-als-je-ex-ontkent/ Rob

Katja - 12 mrt 2020

beste.. wij liggen in eeen echtscheiding sinds oktober 2019. In november is er een vovo aangevr mbt alimentatie etc. Mijn ex. man heeft aangegeven dat hij per 1 dec minder is gaan werken en dat hij niet in staat is om alimentatie te gaan betalen. Kan hij dit zomaar doen? Hoe kan ik nu bewijzen dat hij altijd meer verdiende en nu liegt en het met de werkgever op een akkoordje heeft gegooid?

  Karlijn Broere, advocaat bij Boeve Familierecht - 13 mrt 2020

  Beste Katja, in beginsel is het zo dat een rechter bij het bepalen van de alimentatie voor de draagkracht van de alimentatieplichtige kijkt naar diens huidige inkomsten. In het geval de alimentatieplichtige zelf een inkomensvermindering heeft veroorzaakt, kan er echter aanleiding bestaan om terug te grijpen op het oude inkomen. Daarbij speelt een rol of de alimentatieplichtige redelijkerwijs het oude inkomen weer kan verwerven en of dit ook van hem of haar kan worden gevergd. De rechter kijkt daarbij naar de specifieke omstandigheden van het geval. Uw ex-partner zal in de procedure volledig openheid van zaken moeten geven over het verloop van zijn inkomsten. Hij zal dus niet alleen zijn huidige inkomen moeten aantonen, maar ook moeten laten zien wat hij tijdens het huwelijk verdiende. Daaruit kan de rechter dan afleiden dat zijn inkomen is gedaald. Het is dan aan u om erop te wijzen dat zijn inkomsten bewust in het zicht van de echtscheiding zijn gedaald, zodat de rechter hier een oordeel over kan geven. Ik wens u veel succes met de afronding van de echtscheiding. Boeve Familierecht

Robin - 15 apr 2020

Ik betaal voor me ex vrouw. Zijn gescheiden in 2017 hoe lang moet ik dan betalen ? Val ik in de nieuwe wetgeving of moet ik betalen tot me kind 18 is ??

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 15 apr 2020

  Beste Robin, In je convenant is afgesproken wat de einddatum van de alimentatie betaling is. Omdat je in 2017 bent gescheiden, val je nog in de oude regeling. Als het goed is, zijn er in het convenant ook afspraken gemaakt mbt de kinderalimentatie, maar je bent in ieder geval verantwoordelijk tot je kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Susan - 5 mei 2020

10 jaar geleden heb ik mijn partner naar Nederland gehaald. Hij heeft een verblijfsvergunning met titel verblijf bij partner. Nu wij besloten hebben om uit elkaar te gaan ben ik benieuwd of ik hem partneralimentatie moet betalen? We zijn niet getrouwd of geregistreerd partner, wel hebben we twee kinderen samen van 4 en 6.

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 6 mei 2020

  Beste Susan, als er geen huwelijk is en geen geregistreerd partnerschap, is partneralimentatie niet verplicht.

Bea - 28 mei 2020

Mijn ex heeft onze 2 zoontjes op zijn adres geschreven. Hij werkt en krijgt kinderbijslag (voor jongste zelfs dubbel ) kindgebonden budget en voor de jongste krijgt hij PGB Ze wonen dus bij vader maar ik heb de kinderen 4 dagen in de week na schooltijd (Hij ziet mij als gratis oppas) en ze slapen 1 nacht bij mij (omdat hij weigert ze vaker te laten slapen) Ik heb bijstandsuitkering en krijg geen cent van hem. Niks. Maar de kinderen zijn wel vier dagen bij mij en eten mee etc Ik heb gevraagd om de oudste dan bij mij in te laten schrijven zodat hij alle extra vergoedingen houdt voor de jongste (ADHD, pddnos) Ik loop bij de voedselbank en kan amper rondkomen. Kan de kinderen niks leuks bieden qua uitjes en kadootjes etc En papa wel en als pa dan ook nog zegt dat mama niks voor hen overheeft en mij altijd zwart praat.. Hij is een narcist en zelfs de voogd danst naar zijn pijpen. Ik ben zo moe van dit alles. Wat kan ik doen?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 28 mei 2020

  Hi Bea, wat een moeilijke situatie! We hebben hier de reactie van de Alimentatiespecialist, hopelijk helpt je dat een beetje. Sterkte! Financieel zou het wellicht toch de oplossing kunnen zijn om voor oudste kind co-ouderschap af te spreken en kind bij jou, de moeder, in te schrijven, hierbij heeft de moeder dan ca € 280,00 netto extra per maand, voor vader blijft financieel alles gelijk. Voorbeeld/indicaties; De kinderbijslag die moeder dan ontvangt kan dan naar de vader toe, zodat financieel de vader geen nadeel heeft. Van het kgb/ouderkop die moeder dan ontvangt (ca €364,00) geef moeder een deel (ca € 85,00) van aan de vader, zodat financieel de vader geen nadeel heeft. Uiteindelijk heeft de moeder dan netto extra € 280,00 per maand te besteden, dit wordt niet verrekend met de bijstand.

Rens Wouters - 28 jun 2020

Mijn ouders zijn sinds een jaar gescheiden. Mijn moeder ontvangt partneralimentatie van mijn vader. Mijn vader is zzp’er en door de coronacrisis heeft hij geen werk meer. Hij heeft nu de tozo uitkering. Mijn moeder eist nu toch de partneralimentatie op, terwijl dit meer dan de helft van de maandelijkse uitkering is die hij momenteel krijgt. Als hij dit nu moet betalen kan hij niet meer in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Kan mijn moeder dit zomaar eisen? Kan de partneralimentatie in deze situatie tijdelijk stop worden gezet zodat mijn vader in zijn levensonderhoud kan voorzien?

Tom - 6 jul 2020

Hallo, Ik heb een vraag over de jaarlijkse indexering van alimentatie. In onze convenant staat hierover niets t.a.v. de partner alimentatie, maar wel expliciet in het stuk over de kinder alimentatie. Zo is het allemaal ingediend destijds, en door de rechter vastgelegd in de uitspraak. Betekent dit nu dat er alleen indexatie op de kinder alimentatie geldt? Of is indexering altijd verplicht ook al staat dat niet in je convenant? Dank voor het antwoord, Groeten Tom

Nanda - 18 jul 2020

Na mijn scheiding ben ik extra gaan werken om zo goed te kunnen sparen om zo een huis te kunnen kopen. Bij de herberekening van mijn alimentatie kreeg ik nu ineens te horen dat ik ineens recht had op niets omdat ik door mijn inkomen ineens wel mijn eigen kosten kon dragen... Hij verdient 1 1/2 salaris van mij en ik heb nog 2 kinderen thuis wonen, full time... mag dit zo maar?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 21 jul 2020

  Doordat jij meer bent gaan werken en meer bent gaan verdienen, is jouw draagkracht groter geworden. Hierdoor ben je minder afhankelijk van de ex en kun je beter in jouw eigen levensonderhoud voorzien. Dit heeft inderdaad tot gevolg dat de alimentatie bij een herberekening lager uitvalt. Recht op niets kan echter niet. Vader heeft een onderhoudsplicht naar de kinderen en zal altijd een stukje kinderalimentatie moeten betalen. Dit bedrag zal echter wel lager zijn dan voorheen. Het kan dus zo zijn dat je door jouw inkomensstijging geen recht meer hebt op partneralimentatie, maar er zal nog altijd een bedrag moeten worden afgesproken voor de kinderalimentatie. Heb jij twijfels over de herberekening, dan kunnen wij jouw berekening eventueel checken. Hier lees je daar meer over: https://www.alimentatiewijzer.nl/alimentatiecheck.html

Ger - 12 okt 2020

Goede morgen, Mijn ex partner betaald mij partneralimentatie nu ben ik van de WAO overgegaan naar de AOW en heb een klein bij pensioen, ik heb hier genoeg en hoef de partneralimentatie niet meer van mijn ex. Helaas heb ik geen contact met mijn ex maar eventuele communicatie gaat via mijn dochter, ik heb mijn ex dus via mijn laten weten dat ze niet meer hoeft te betalen. Nu vertelde zij mij dat mijn ex daar niet mee kan stoppen om aan mij te betalen, dat begrijp ik niet goed, ze vertelde mij dat ik dat via een advocaat moet moet, maar dat is mij te duur, ook ga ik straks een super hoge aanslag belastingaanslag krijgen als zij door blijft betalen wegens te hoog inkomen. Dus het enige wat ik nu kan doen is elke 20e van de maand als zij mijn betaald, het bedrag weer meteen terugstorten wat ik ook ga doen, is er een makkelijker manier dat zij kan stoppen met betalen ? Grt Ger

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 12 okt 2020

  Beste Ger, hierbij het antwoord van Alimentatiewijzer.nl: Wat een vreemde situatie. De meeste exen kunnen juist niet wachten om te stoppen met betalen. Een beetje vreemd ook. Zij kan gewoon de betaling stopzetten. Hier is geen officiële actie via een advocaat voor nodig. Blijft zij het toch overmaken, dan is het inderdaad slim om het gewoon terug te storten. Heel veel succes!

Ger - 16 okt 2020

Dankje voor snelle reactie

Esmeralda - 10 nov 2020

Dag, mijn man heeft in november 2008 een echtscheidingsconvenant getekend met daarin voorwaarden voor partneralimentatie. De uitspraak van de rechter/inschrijving in burgerlijke stand van de echtscheiding vond plaats in februari 2009. Tot wanneer moet hij partneralimentatie betalen? November 2020 of februari 2021? Met vriendelijke groet, Esmeralda

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 10 nov 2020

  Hoi Esmeralda: het antwoord van alimentatiewijzer.nl De partneralimentatie gaat officieel lopen vanaf het moment van inschrijving in de burgerlijke stand. In dit geval gaat het dus om februari 2021. Vanaf dat moment kan je de alimentatie gewoon stoppen. Hier hoeft verder geen actie voor ondernomen te worden.

John - 17 dec 2020

Hallo beste mensen, Ik heb drie jaar geleden een vrouw uit oezbekistan naar nederland gehaald puur uit medeleiding en humanitaire overweging. toen zij hier kwam deed zij alles om mij kapot te maken en ging zij naar de gemeente zielig doen en vriendjes geworden met de medewerkers van wij eindhoven. uiteindelijk zijn wij uit elkaar maar de rechter heeft aan haar geen partneralimentatie toegezegd. nu kreeg ik een brief van de gemeente en zij willen de kosten op mij verhalen terwijl de rechter dat niet bepaald heeft.kan de gemeente alsnog de kosten op mij verhalen terwijl de rechter geen woord over partneralimentie heeft gezegd?

Elles - 24 mei 2021

De uitzonderingsregel 50+ en meer dan 15 jaar getrouwd, dan 10 jaar alimentatie klopt niet helemaal, dat is als je binnen 10 jaar de AOW leeftijd berijkt

Derk - 25 mei 2021

Vertel me alsjeblieft iemand die heel belangrijk voor me is.... Na 12 jaar uitbetaling partneralimentatie na deze periode hoeveel noog tijd ik heb of jaren, dat ik kan ik mijn advocaat vragen naar het inkomen van mijn ex-vrouw ?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 26 mei 2021

  Het antwoord van alimentatiewijzer.nl: Helaas begrijp ik niet helemaal wat jouw bedoeling is en waarom je het inkomen van jouw ex zou willen weten. Als de 12 jarige onderhoudsplicht voorbij is, kunnen jullie allebei nergens meer aanspraak op maken. Ook is het eigenlijk zo goed als onmogelijk om bijvoorbeeld met terugwerkende kracht geld terug te vorderen. Dit kan alleen als de ex willens en wetens gelogen heeft over haar situatie. Is hier geen sprake van en is er ook geen sprake van kinderalimentatie, dan heb jij eigenlijk niets meer van doen met het inkomen van de ex en is het ook niet mogelijk om hier informatie over te krijgen. Mocht ik de vraag niet goed begrepen hebben, dan mag je altijd weer even contact opnemen hoor…

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


twee × 6 =
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.