Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE TRAINING NIEUWE STAP

artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op online trainingen van Nieuwe Stap en andere overeenkomsten tussen Nieuwe Stap en de cursist, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

4. Eventuele algemene voorwaarden van de cursist zijn niet van toepassing.

artikel 2 Levering

1. Door het plaatsen van een bestelling geeft de cursist te kennen dat hij/zij met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Levering vindt digitaal plaats, uiterlijk binnen 1 week na het plaatsen van de bestelling en nadat de bestelling is betaald.

3. Aan de leveringsplicht van Nieuwe Stap zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Nieuwe Stap geleverde zaken aan de cursist zijn aangeboden. Levering geschiedt door het verlenen van toegang tot de inhoud van de bestelde en betaalde online training.

4. Nieuwe Stap staat er voor in dat de online training voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

artikel 3 Gegevens

1. Als de cursist een bestelling plaatst worden de gegevens van de cursist opgenomen in het klantenbestand van Nieuwe Stap.

2. Nieuwe Stap respecteert de privacy van de cursist en zal de persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Nieuwe Stap zal de contactgegevens plaatsen op de mailinglist van de nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat de mogelijkheid om jezelf van de lijst te verwijderen. Ook kan een mail worden gestuurd naar info@nieuwestap.nl met het verzoek tot verwijdering uit de mailinglist.

artikel 4 Overeenkomst

1. Door plaatsing van een bestelling door de cursist, acceptatie van de bestelling door Nieuwe Stap én betaling van het verschuldigde bedrag door de cursist, komt een overeenkomst tussen cursist en Nieuwe Stap tot stand.

2. Nieuwe Stap behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

artikel 5 Overmacht

1. Nieuwe Stap is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nieuwe Stap geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nieuwe Stap niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. Nieuwe Stap kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

artikel 6 Betaling

De factuur voor een online training dient vooraf door de cursist te worden voldaan. Levering van de online training vindt plaats nadat de betaling is ontvangen.

artikel 7 Intellectuele eigendom

1. Nieuwe Stap behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. Alle teksten, illustraties en filmpjes die online worden geplaatst in verband met een online training, zijn eigendom van Nieuwe Stap en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

3. De informatie van een online training mag uitsluitend door de cursist zelf worden gebruikt. De cursist is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van Nieuwe Stap.

artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Nieuwe Stap kan geen succesgarantie geven op het volgen van een online training en Nieuwe Stap is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een online training.

2. Indien Nieuwe Stap aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nieuwe Stap beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Nieuwe Stap draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.

4. Nieuwe Stap is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nieuwe Stap.

artikel 9 Vrijwaring

De cursist vrijwaart Nieuwe Stap voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Nieuwe Stap toerekenbaar is. Indien Nieuwe Stap uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cursist gehouden Nieuwe Stap zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cursist in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Nieuwe Stap, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Nieuwe Stap en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cursist.

artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Nieuwe Stap partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Nieuwe Stap is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Nieuwe Stap het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NFM Reglement, te beslechten.

artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn geplaatst op nieuwestap.nl en kunnen op verzoek per mail worden toegezonden aan de cursist.

2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Nieuwe Stap.

Nieuwe Stap, KvK 51933071, BTW 850231401
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.