Menu

Kinderalimentatie, hoe zit het ook al weer?

6 reacties
kinderalimentatie, hoe zit het?

Als jullie gaan scheiden en jullie kinderen hebben, hebben jullie de wettelijke verplichting om als ouders naar draagkracht bij te dragen in de kosten van opvoeding en verzorging van jullie kinderen. Onder de kosten van opvoeding en verzorging verstaan we het volgende: alle kosten die jullie kinderen in staat stellen om op een vergelijkbaar niveau te leven als zij gewend waren voor de scheiding. In de volksmond heet dit kinderalimentatie.

Hoe bepaal je de hoogte van kinderalimentatie

In een mediation maakt in de regel de mediator voor jullie een draagkracht berekening, die aangeeft wat op basis van de TREMA-normen een reële bijdrage is in de kosten van opvoeding en verzorging. Uitgangspunt daarbij is dat de kinderen, kunnen worden voorzien van onderdak, voeding en kleding, alsmede bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportvereniging, het kunnen volgen van een schoolopleiding of het leren bespelen van een muziekinstrument. Het kind moet zoveel mogelijk op een vergelijkbaar niveau te leven als dat het gewend was voor de scheiding. Bij dit zoveel mogelijk wringt daarmee ook direct de schoen:

Twee gezinnen kosten voor jullie nu eenmaal meer dan wanneer jullie samen in één gezin verblijven en wel op twee manieren. Dat betekent dan ook, dat jullie geld te kort komen om de kinderen op hetzelfde niveau te laten leven. Op het moment, dat jullie je dat realiseren en ook accepteren treedt er een situatie in, waarbij jullie compromissen moeten sluiten. De door de mediator gemaakte alimentatieberekening brengt dan ineens een heel andere emotie teweeg, namelijk een van begrip en berusting.

Wel voldoende inkomsten

Zelfs als jullie wel voldoende inkomen hebben om volledig bij te dragen in de kosten van opvoeding en verzorging van jullie kinderen, bestaat er een risico. Het kan zijn dat de kinderalimentatie beperkingen oplevert voor de hoogte van de partneralimentatie. De wetgever heeft nu eenmaal bepaald, dat de zorg voor kinderen gaat boven de zorg voor jullie zelf.

Dat dit tot onzekerheid leidt moge duidelijk zijn. De zorg voor kinderen gaat echter voor alles. De wetgever heeft daarmee maar één doel voor ogen: Het welzijn van het kind, aan de hand van de opvoeding en het levensonderhoud. En dit gaat soms ten koste gaat van de levensstandaard van een van beide of van beide ouders. Hier wordt nogmaals mee onderstreept, dat kinderen op geen enkele manier het slachtoffer mogen worden van de scheiding van hun ouders.

Hoe bepaal je nu eigenlijk wie wat in welke verhouding moet bijdragen?

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap verdeel je de verblijfskosten gelijk en de verblijfsoverstijgende kosten gelijkelijk in de verhouding van jullie beider draagkracht. Om af te stemmen, waar jullie het geld voor de verblijfsoverstijgende kosten aan besteden kunnen jullie een gezamenlijk kindrekening gebruiken. De gelden op deze rekening mogen in geen geval voor een ander doel worden gebruikt dan voor verblijfsoverstijgende kosten in het kader van de opvoeding en verzorging van jullie kinderen.

Andere verblijfsafspraken

Bij andere verblijfsafspraken is er een ongelijkheid in het verblijf van de kinderen bij de ouders. Vaak verblijven de kinderen

De ouder waar het kind niet hoofdzakelijk verblijft, is alimentatieplichtig tegenover de ouder waar de kinderen hoofdzakelijk verblijven (en vaak ook op het woonadres zijn ingeschreven bij de gemeente). De hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van een zogenaamde draagkracht berekening of wat de ouders onderling, op basis van redelijkheid en billijkheid, overeenkomen. De hoogte van de alimentatie is een vast bedrag per maand en dient ter aanvulling op de (vaak niet zichtbaar gemaakte) bijdrage die de andere ouder betaalt.

De rechter

De rechter beoordeelt het bedrag dat door de alimentatieplichtige ouder wordt bijgedragen. Is het bedrag te laag, dan stelt hij een ander hoger bedrag vast. Als het niet lukt om samen deze financiële afspraken met betrekking tot de kosten voor de opvoeding en het levensonderhoud te maken, dan stelt de rechter het bedrag vast. De gemaakte afspraken tussen de ouders of het oordeel van de rechter komen in het ouderschapsplan of de beschikking te staan en worden conform de wetgeving uitgevoerd. De ouder waar de kinderen niet hoofdzakelijk verblijven is wettelijk verplicht de alimentatie naar de ouder over te maken, op een door die ouder bepaalde bankrekeningnummer, totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dan bepaalt het kind op welk rekeningnummer de alimentatie dient te worden voldaan.

 Wat beoogt de wetgever met kinderalimentatie?

Om te beginnen is het goed om kort stil te staan wat de wetgever beoogt met de kinderalimentatie in de wet- en regelgeving.

 • Wat is kinderalimentatie?

Jullie gaan scheiden en jullie hebben samen kinderen? Dan zijn jullie wettelijk verplicht om samen in een ouderschapsplan een omgangsregeling en een passende financiële regeling te treffen voor de verzorging en opvoeding van jullie kinderen. Kinderalimentatie is verplicht en dient te worden aangewend om het kind te onderhouden en op te voeden. Het is dus een (verplichte) bijdrage in de kosten van de opvoeding en het levensonderhoud. Hiermee worden alle kosten, dus ook onderdak en voeding, bedoeld.

 • Hoogte alimentatie

Scheidende ouders kunnen samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Uitgangspunt daarbij is dat de kinderen, bij de ouder waarbij zij hoofdzakelijk wonen, kunnen worden voorzien van onderdak, voeding en kleding, alsmede het bijvoorbeeld lid zijn van een sportvereniging, het kunnen volgen van een schoolopleiding of het leren bespelen van een muziekinstrument. Het kind dient in staat te worden gesteld om op een vergelijkbaar niveau te leven als dat het gewend was voor de scheiding.

De ouder waar de kinderen “niet hoofdzakelijk” verblijven, is in de meeste gevallen alimentatieplichtig jegens de ouder waar de kinderen “hoofdzakelijk” verblijven (en vaak ook op het woonadres zijn ingeschreven bij de gemeente). De hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van een zogenaamde draagkracht berekening of wat de ouders onderling, op basis van redelijkheid en billijkheid, overeenkomen. De hoogte van de alimentatie is een vast bedrag per maand en dient ter aanvulling op de bijdrage die de andere ouder zelf al levert.

De rechter beoordeelt het bedrag dat door de alimentatieplichtige ouder wordt bijgedragen. Is het bedrag te laag, dan stelt hij een ander hoger bedrag vast. Als het niet lukt om samen deze financiële afspraken met betrekking tot de kosten voor de opvoeding en het levensonderhoud te maken, dan stelt de rechter het bedrag vast. De gemaakte afspraken tussen de ouders of het oordeel van de rechter komen in het ouderschapsplan of de beschikking te staan en worden conform de wetgeving uitgevoerd. De alimentatieplichtige ouder is wettelijk verplicht de alimentatie naar de ouder over te maken, op een door die ouder bepaalde bankrekeningnummer, totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dan bepaalt het kind zelf op welk rekeningnummer de alimentatie dient te worden voldaan.

 • Kinderalimentatie tot 21 jaar

De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen, heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag. Vanaf het 21e tot het kind 25 jaar wordt, wordt de kinderalimentatie voortgezet op basis van studieresultaten en alleen voldaan zolang het kind studeert of een beroepsopleiding volgt. Indien het kind eigen inkomen heeft of wanneer de studieresultaten te wensen overlaten, heeft de alimentatieplichtige het recht de alimentatiebetalingen te stoppen.

 • Betalingsachterstand kinderalimentatie

Als een ouder de kinderalimentatie niet betaalt, dan kan de verzorgende ouder voor hulp terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Deze instantie heeft de bevoegdheid het voldoen van de alimentatie af te dwingen, desnoods door middel van loonbeslag.

 • Jaarlijkse wijziging alimentatie

De hoogte van de alimentatiebedragen wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de loonstijgingen en de inflatie. Dit wordt de indexering van de alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Het gewijzigde bedrag dient dus per december al te worden voldaan.

 • Co-ouderschap

Een discussiepunt is tegenwoordig de alimentatieplicht tijdens een omgangsregeling die wordt erkend als co-ouderschap. Althans, door de ouders. Want co-ouderschap wordt niet wettelijk erkend. Het is een vorm in de omgangsregeling, waarbij het kind tenminste 5 van de 14 dagen per twee weken bij de ouder verblijft waar het niet hoofdzakelijk verblijft. In dergelijke situaties kunnen de ouders afwijkende afspraken maken met betrekking tot de alimentatie. Hierbij kan worden gedacht aan het weglaten van de kosten van kost en inwoning. Deze afwijkende afspraken gelden niet langer dan dat het kind de leeftijd heeft bereikt van 18 jaar.

Maar, ook hier geldt weer dat de alimentatie verplicht is en moet worden aangewend voor de opvoeding en het levensonderhoud van het kind.

Terug naar de werkelijkheid.

Bij wet is aldus geregeld dat de alimentatieplichtige de alimentatie op een bankrekeningnummer overmaakt van de alimentatiegerechtigde of diens wettelijke vertegenwoordiger. En dat is, totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, de alimentatiegerechtigde ouder. Deze ouder heeft het recht de alimentatie te innen en naar eigen goeddunken aan te wenden ten behoeve van de verzorging en opvoeding van het alimentatiegerechtigde kind. De alimentatieplichtige ouder heeft geen zeggenschap over dit geld en kan hierop geen aanspraak maken noch bepalen waarvoor het geld wordt aangewend.

De alimentatieplichtige dient de alimentatie maandelijks vooruit te voldoen. Dit bedrag dient overeen te komen met het bedrag dat is overeengekomen tijdens de echtscheidingsprocedure.

Het is best ingewikkeld. Kinderalimentatie, alimentatieplichtige, alimentatiegerechtigde en dan ook nog eens de invloed op partneralimentatie. Laat je niet gek maken door wat ieder om jou heen roept en laat je goed en transparant informeren over wat voor jullie de mogelijkheden zijn.

www.scheidenanno.nu

REACTIES

Annita van Moolenbroek - 2 mei 2019

Een vraag gezien bovenstaande, Vanaf het 21e tot het kind 25 jaar wordt, wordt de kinderalimentatie voortgezet op basis van studieresultaten en alleen voldaan zolang het kind studeert of een beroepsopleiding volgt. Nu het volgende, sinds 2011 gescheiden, ex partner is in 2012 geregistreerd partnerschap aangegaan met nieuwe partner, zij hebben in 2013 een kind gekregen. Zelf 2 kinderen van 21 en bijna 18 jaar oud. Beide nog studerend. Ex partner betaalde kinderalimentatie voor beide kinderen tot oudste 21 is geworden. Deze regeling is dit wettelijk bepaald? Mijn ex heeft al die jaren nooit iets extra's voor de kinderen betaald, ook geen extra bijdrage in de studiekosten. Heeft ook zelfs gedreigd toen ik niet af wilde zien van de indexering dat hij een nieuwe berekening zou laten maken gezien hun nu ook een kind hebben dat de kinderen veel minder recht hadden op kinderalimentatie. Partner van ex heeft ook fulltime baan net als mijn ex. Wat is hier van waar?

  L.Brantjes - 2 mei 2019

  Ben hier ook erg benieuwd naar. Ex , heeft expres een kleine baan nu ( zegt hij ook zelf) en pas een "liefdesbaby" bij nieuwe partner. Wordt dan de Kindallimentatie voor zijn 2 andere kinderen met mij ...minder? Hij heeft ze 5 dagen, ik 9 dagen. Momenteel ,4 jaar na breuk, moet zelfs ouderschapsplan weer opnieuw bekeken en ondertekend worden. (Oude Plan vond hij niets.."Heb ik getekend om ervan af te zijn": zegt hij.) Ex heeft al 5 advocaten en 3x mediation gestopt. Nu traject bij Sterk Huis voor de kinderen en om Ouderschapsplan te maken en onze communicatie in tact te houden, maar ex dreigt alweer...ik ga nog 1x naar dat gesprek dan stop ik. Hopeloos. Niets mee vast te leggen, en hij houdt zich niet aan afspraken. Maar vooral weer die Kindallimentatie. Laatste maand heeft hij op eigen initiatief 52 euro verrekend, kreeg ik minder als Kindallimentatie , dat kan toch niet?!!

Max Rens - 2 mei 2019

Hoi Annita, zonder inzage in jullie afspraken is het lastig hierop een eenduidig antwoord te geven. Wat belangrijk voor jullie beide zou moeten zijn, is dat het om jullie kinderen gaat. In jouw vraag zie ik wel een aantal inkomenswijzigingen en situatiewijzigingen, die mogelijke kunnen leiden tot een een andere verhouding in de draagkracht, waardoor een verandering in de alimentatie wenselijk is. De ervaring leert echter, dat deze veranderingen vaak minimaal zijn en procedureel vaak meer kosten dan dat ze opleveren. Eenmaal gemaakte gemaakte afspraken, die vervolgens door de rechter bekrachtigd zijn verander je eigenlijk vooral als het echt moet en zeker niet omdat ze je niet meer bevallen. Jouw vraag over wat er nu waar is van alle argumenten van jouw is daarom erg moeilijk te beantwoorden. Wil je meer weten dan adviseer ik eigenlijk om jullie mediator te raadplegen omdat hij jullie afspraken kent.

Lin - 2 mei 2019

Mijn vraagt is als volgt: van de kinderalimentatie moet kleding gekocht worden. Ook voor bij de alimentatiebetalende thuis?

  Profielfoto van Nieuwe Stap

  Nieuwe Stap - 3 mei 2019

  Jazeker, de kosten van de kleding van de kinderen wordt uit de kinderalimentatie betaald, ongeacht waar de kinderen die kleding dragen. Tenzij daar in het convenant andere afspraken over zijn gemaakt.

Suus - 9 mei 2019

De kinderalimentatie ontvanger moet zorgen voor kleding echter is deze niet verplicht om dubbele kleding te kopen voor bij de alimentatie betalende ouder. Een weekend tas met kleding naar de andere ouder volstaat prima als er maar kleding is om aan te trekken.

REAGEER OP DEZE BLOG

Laat ook van je horen!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


7 × negen =
Veel gelezen blogs

Scheiden en nu? Je scheiding aanvragen, hoe doe je dat? Alles wat je wilt weten over alimentatie na je scheiding Partneralimentatie gaat van twaalf naar vijf jaar Alles over partneralimentatie Alles over kinderalimentatie Kinderalimentatie en de nieuwe partner; hier moet je op letten! Alimentatie berekenen 13 tips voor gescheiden ouders 5 super tips voor het opstellen van het ouderschapsplan Co ouderschap, wat houdt dat precies in? Rechten van vader bij de omgangsregeling Toestemmingsformulier om te reizen met kind na scheiding Echtscheiding en hechting bij baby’s en peuters Verwerking van je scheiding Zo heb ik de eenzaamheid na de scheiding overwonnen Wat is een vechtscheiding nou eigenlijk? Wanneer mag ik weer moeder zijn? Frances blogt over ouderverstoting Narcisme in je relatie: herken de 3 fases Gaslighting en narcisme. Hoe ga je daar het beste mee om? Wat doet een mediator nou eigenlijk? Rechten van het kind (12-18 jaar) bij de scheiding Wat is narcisme?

Vlog

Hoe ga je verder met de opvoeding van je kinderen als je bent gescheiden? Zeker als je ieder een andere opvoedstijl hebt. Zoek de verbinding met elkaar want je wil allebei het beste voor je kinderen. Bekijk de vlog van Roos Boer, zij bespreekt hoe je met de verschillen in opvoedstijl kan omgaan. Kijk hier voor Lees verder > samen opvoeden gescheiden
Hoi, ik ben Annelies Hulsker en ik nodig je uit om lid te worden van onze Community om in contact te komen met andere ervarensdeskundigen.
Hoi, ik ben Elske Damen, wij willen je helpen om de periode tijdens en na je scheiding net wat makkelijker te maken, ik wens je veel plezier op deze site.